66/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
NARIADENIE VLÁDY
Českej socialistickej republiky
z 21. júla 1971
o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe
Vláda Českej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 4 zákona č. 22/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach:
§ 1
Historické jadro hlavného mesta Prahy sa vyhlasuje za pamiatkovú rezerváciu (ďalej len „rezervácia“).
§ 2
Rozsah rezervácie sa vymedzuje katastrálnym územím Starého Mesta s Josefovom, Malej Strany, Hradčian s Pražským hradom a Nového Mesta s Vyšehradom a časťami priľahlých katastrálnych území. Hranica rezervácie je vyznačená v pláne, ktorý je prílohou tohto nariadenia.
§ 3
(1)
Pre stavebnú činnosť v rezervácii sa ustanovujú tieto podmienky:
a)
všetky úpravy nehnuteľných kultúrnych pamiatok aj ich súborov a objektov, ktoré vykazujú čiastkové pamiatkové alebo urbanistické hodnoty (objekty pamiatkového záujmu) dotýkajúce sa vnútornej i vonkajšej architektúry sa musia riešiť a uskutočňovať so zreteľom na trvalé zabezpečenie ich hmotnej podstaty, na ich primerané spoločenské využitie a ďalšie zhodnocovanie výtvarných a dokumentárnych funkcií,
b)
pri novej výstavbe a pri vonkajších úpravách nechránených objektov sa musí dbať na architektonické vzťahy ku kultúrnym pamiatkam a ich súborom, nadväzovať na ich objemovú a priestorovú skladbu i prostredie a dotvárať ich celky primeranými prostriedkami súčasnej architektonickej tvorby,
c)
riešenie a vykonávanie všetkých terénnych úprav aj dopravných, vodohospodárskych, energetických, telekomunikačných, podzemných stavieb ako aj inžinierskych sietí v rezervácii nesmie narušovať jej prostredie a ohrozovať jej prostredie a ohrozovať jednotlivé kultúrne pamiatky,
d)
spracovanie, posudzovanie a schvaľovanie všetkých územných plánov, súťažných úloh a j prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb na území rezervácie sa musí uskutočňovať so zreteľom na kultúrnu hodnotu prostredia.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Korčák v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 66/1971