Predpis bol zrušený predpisom 139/1982 Zb.

62/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1971 do 31.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 8. júla 1971,
ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch sa mení a znie:
㤠13
(1)
Počet svojich poslancov určí národný výbor so zreteľom na počet obyvateľov, na veľkosť svojho obvodu, na rozsah svojej pôsobnosti i so zreteľom na to, aby národný výbor tvoril pracovne schopný zbor. Pritom počet poslancov určí tak, aby
a)
miestny alebo mestský národný výbor mal najmenej:
9 poslancov v obciach do 300 obyvateľov,
11 poslancov v obciach do 600 obyvateľov,
17 poslancov v obciach do 1 500 obyvateľov,
25 poslancov v obciach do 5 000 obyvateľov,
40 poslancov v obciach do 10 000 obyvateľov,
60 poslancov v obciach do 20 000 obyvateľov,
80 poslancov v obciach do 50 000 obyvateľov,
85 poslancov v obciach nad 50 000 obyvateľov;“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1971.
Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.