6/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.02.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 15. ledna 1971
o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 35 zákona č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (dále jen "zákon"):
Čl. I
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 3 odst. 3 zní:
„(3)
Odečíst lze částky zaplacené na podnikovou bytovou výstavbu z vlastních zdrojů (včetně splátek úvěru na podnikovou bytovou výstavbu čerpaného do 31. 12. 1969) a z úvěru čerpaného po 1. lednu 1970, nikoliv však částky z dotací, které byly poplatníku na podnikovou bytovou výstavbu poskytnuty. Splátky úvěru na podnikovou bytovou výstavbu, čerpaného po 1. lednu 1970, nejsou odpočitatelnou položkou.“.
2.
Za § 3 se vkládá § 3a, který včetně nadpisu zní:
㤠3a
Daňová sazba
(k § 6 zákona)
(1)
Snížená sazba daně ze zisku podle § 6 písm. a) až c) zákona se vztahuje i na oborové (generální) ředitelství, pokud se tato sazba vztahuje alespoň na polovinu podřízených organizací.
(2)
Sazba daně podle § 6 písm. a) zákona pro organizace zabývající se převážně výrobou konstrukcí nebo dílců se vztahuje v působnosti ministerstva stavebnictví na národní podniky Stavokonstrukce Uhříněves, Kovona Karviná a Závody stavební prefabrikace Boletice.“.
3.
V § 4 se připojuje další odstavec 4, který zní:
„(4)
Zůstatková cena vestavěných objektů, které slouží výlučně pro účely civilní obrany a zvláštní úkoly, odečítá se z jmění poplatníka ve výši podle odstavce 3.“.
4.
Za § 5 se vkládá § 5a, který včetně nadpisu zní:
㤠5a
Daňová sazba
(k § 10 zákona)
Snížená sazba daně z jmění podle § 10 zákona se vztahuje i na oborové (generální) ředitelství, pokud se tato sazba vztahuje alespoň na polovinu podřízených organizací.“.
5.
Ustanovení § 9 se vypouští.
6.
V § 11 odst. 1 se vypouštějí slova v závorce "(dokud nedojde k prvému vyměření této daně)."
Čl. II
Kde se ve vyhlášce č. 6/1970 Sb. mluví o národních výborech, rozumějí se tím finanční správy; jsou-li poplatníky organizace řízené národními výbory, rozumějí se tím národní výbory.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.