59/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. července 1971,
kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
Česká národní rada v souvislosti se změnami v působnosti federálních a národních orgánů a se změnami ve vztazích mezi státním rozpočtem federace a státním rozpočtem České socialistické republiky se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971, se mění a zní:
"(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 90 685 723 000 Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 90 685 723 000 Kčs.
(2) Dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky činí 38 161 606 000 Kčs."
Čl. II
Na státní rozpočet České socialistické republiky, upravený podle článku I, se zúčtují rozpočtové příjmy a výdaje, které byly uskutečněny v rozpočtovém roce 1971, pokud příslušejí do tohoto státního rozpočtu.
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Erban v. r.

Korčák v. r.
Příloha č. 1
Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky
Příjmy v tis. Kčs
Příjmy ze socialistického hospodářství 32 902 145
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 18 840 000
Ostatní příjmy 781 972
Dotace ze státního rozpočtu federace 38 161 606
Příjmy celkem 90 685 723
Výdaje v tis. Kčs
Výdaje ústředně řízených organizací na:
hospodářství 26 348 601
kulturní a sociální opatření 35 227 496
obranu a bezpečnost 2 267 984
správu 600 099
soudy a prokuratury 260 843
Dotace a subvence národním výborům 25 980 700
Výdaje celkem 90 685 723
Příloha č. 2
Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu
Kraj Souhrnný finanční vztah Účelové subvence
(v tis. Kčs) (v tis. Kčs)
Národní výbor hl. m. Prahy 1 600 300 3 029 100
Středočeský 1 184 100 1 175 200
Jihočeský 1 124 200 886 600
Národní výbor města Plzně 103 500 277 000
Západočeský 1 209 400 1 114 600
Severočeský 1 823 100 1 603 800
Východočeský 1 083 800 1 235 500
Národní výbor města Brna 143 000 747 000
Jihomoravský 1 389 900 1 776 000
Národní výbor města Ostravy 482 800 365 800
Severomoravský 1 831 800 1 794 200
Úhrn 11 975 900 14 004 800