58/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
Českej národnej rady
z 8. júla 1971
určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§1
Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy je Ministerstvo vnútra.
§2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Erban v. r.

Korčák v. r.