52/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
VYHLÁŠKA
Rady Severočeského krajského národného výbou v Ústí nad Labem
z 1. júna 1971,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§1
Rada Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 87/1958
Zb. o stavebnm poriadku ako stavebný úrad
Mestský národný výbor Krupka, okres Teplice.
§2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1971.
Tajomník RSDr. Pfléger v. r.

Predseda: Job v. r.