Predpis bol zrušený predpisom 138/1971 Zb.

40/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1971 do 31.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
z 9. júna 1971,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb.:
Čl. 1
Vyhláška Ministerstva financií č. 146/1965 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 26/1967 Zb. a č. 55/1969 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch, sa mení a dopĺňa takto:
Položka 22 sadzobníka I s poznámkami sa zrušuje a nahrádza týmto znením:
22. Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (aj s vykonaním opráv v príslušných dokladoch):
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) do 50 ccm 20,-
bb) ostatných (vrátane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš) 200,-
b) dvojstopových osobných motorových vozidiel nadobudnutých pred 10. júnom 1969 a na poradník po 9. júni 1969, ak ide o zápis prvej zmeny držiteľa motorového vozidla s výnimkou Škoda 1000 MB a Š 100 všetky vyhotovenia:
Poplatok pri veku motorového vozidla
Značka a typ do 1 roka vrátane do 2 rokov vrátane do 3 rokov vrátane do 4 rokov vrátane do 5 rokov vrátane
I. skupina
Simca 1301, 1501
všetky vyhotovenia
14 000 12 000 10 000 6 000 3 000
II. skupina
Ford Cortina
všetky typy a vyhotovenia
Saab všetky vyhotovenia
Fiat 850
Volga všetky vyhotovenia
Tatra 603
všetky vyhotovenia
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
III. skupina
Motorové vozidlá
neuvedené v skupine I a II
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
c) ostatných dvojstopových motorových vozidiel (vrátane Š 1000 MB a Š 100) 600,-
Poznámky
1. Ak došlo k prvej zmene držiteľa motorového vozidla uvedeného v I. až III. skupine staršieho ako 5 rokov, vyberie sa poplatok podľa písm. c) tejto položky.
2. Ak došlo k prvej zmene držiteľa motorového vozidla pred 10. júnom 1969 medzi blízkymi osobami,*) nepovažuje sa táto zmena za prvú zmenu v zmysle položky 22 písm. b).
3. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.
4. Pokiaľ pre určenie sadzby poplatku rozhoduje vek vozidla, je pre posúdenie rozhodujúci ročník výroby zaznačený v evidencii dopravného inšpektorátu VB. V tých prípadoch, v ktorých sa koncom roka dodávajú vozidlá, pri ktorých je na typovom štítku a v technickom preukaze uvedený nasledujúci rok ako rok výroby, je pre určenie sadzby poplatku rozhodujúci rok, v ktorom bolo vozidlo zapísané do evidencie. Ak bolo motorové vozidlo prestavané na iný typ, rozhoduje typ, ktorý je zaznačený v evidencii dopravného inšpektorátu VB.
5. Ak sa už za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla vybral poplatok podľa písm. b), všetky ďalšie zápisy zmien držiteľa tohto vozidla podliehajú sadzbe podľa písm. c).
6. Ak došlo k zmene držiteľa motorového vozidla uvedeného pod písm. b) úplne alebo čiastočne bezodplatným prevodom, odpočíta sa od určeného poplatku zaplatený notársky poplatok z darovania, ktorý sa preukázateľne zaplatil za darované vozidlo.
7. Poplatok sa neplatí, ak došlo k zmene držiteľa motorového vozidla
- z poručiteľa na dediča,
- na úradný príkaz alebo rozhodnutím súdu,
- pre zánik manželstva a s ním spojené vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- darovaním medzi rodičmi a deťmi, ak sa preukázateľne zaplatil notársky poplatok z darovania.
Ak však ide v spomenutých prípadoch o motorové vozidlá uvedené pod písm. b), vyberie sa poplatok za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla pri ďalšom prevode sadzbou podľa cit. ustanovenia zodpovedajúcou veku vozidla v čase zápisu zmeny držiteľa.
Ak už došlo k prevodu motorového vozidla uvedeného pod písm. b) z poručiteľa na dediča, na úradný príkaz, rozhodnutím súdu alebo pre zánik manželstva a s ním spojené vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo darovaním medzi rodičmi a deťmi pred 10. júnom 1969 a poplatok sa nevybral alebo sa vybral vo výške 600 Kčs, poplatok za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla na ďalšie osoby sa vyberie v uvedených prípadoch podľa písm. b).
8. Pri vzájomnej prvej výmene dvojstopových motorových vozidiel, ktorých ročník výroby sa neodlišuje o viac ako dva roky, platí každý držiteľ poplatok vo výške určenej pod písm. c). Ak ide o motorové vozidlá uvedené pod písm. b), zaplatí prevodca pri najbližšom budúcom zápise zmeny držiteľa motorového vozidla poplatok sadzbou podľa citovaného ustanovenia zodpovedajúcou veku vozidla v čase zápisu zmeny.
9. Za zápis zmeny držiteľa dvojstopového motorového vozidla zariadeného pre invalidov a prevádzaného medzi invalidmi vyberie sa poplatok znížený o polovicu.
10. Za motorové vozidlá získané na poradník sa považujú aj vozidlá získané z rezervy vedúcich ústredných orgánov, na základe príslušných smerníc nositeľmi čs. radov a vyznamenaní, ďalej vozidlá poškodené, výstavné alebo ojazdené a získané občanom od socialistickej organizácie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vozidlá zakúpené socialistickou organizáciou za ceny voľného trhu platné po 9. júni 1969.
Ak prevádza socialistická organizácia poškodené, výstavné alebo ojazdené motorové vozidlo na súkromného držiteľa alebo na inú socialistickú organizáciu, zaplatí za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla poplatok podľa písm. c).
11. Za zápis prvej (i ďalšej) zmeny držiteľa motorového vozidla továrenskej značky Volga a Tatra 603 získaného na poradník po 9. júni 1969 vyberie sa poplatok podľa písm. c). Ak však ide o prvý prevod týchto motorových vozidiel získaných občanmi kúpou od socialistickej organizácie po 9. júni 1969, ktorá ich zakúpila pred 10. júnom 1969, vyberie sa poplatok podľa písm. b).
12. Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla získaného výhrou vo vecnej lotérii a individuálne dovezeného z cudziny pred 10. júnom 1969 vyberie sa za prvý prevod poplatok podľa písm. b) znížený o 50 % sadzby, s výnimkou motorových vozidiel Š 1000 MB a Š 100.
13. Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla zakúpeného na tuzexové poukážky a individuálne dovezeného z cudziny po 9. júni 1969 vyberie sa poplatok podľa písm. c).
14. Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla zakúpeného priamo od zahraničnej afilácie a prepraveného do Československej socialistickej republiky po 9. júni 1969 vyberie sa za prvý prevod poplatok podľa písm. c) za predpokladu, že sa zaplatil colný poplatok. Ak sa colný poplatok nezaplatil, vyberie sa poplatok sadzbou podľa písm. b).
Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla zakúpeného priamo od zahraničnej afilácie a prepraveného do Československej socialistickej republiky pred 10. júnom 1969, vyberie sa za prvý prevod poplatok podľa písm. b) znížený o 50 % sadzby.
Motorové vozidlo zakúpené prostredníctvom afilácie a prevzaté kupujúcim na území Československej socialistickej republiky, ktoré nepodlieha colnému poplatku, posudzuje sa na účely správnych poplatkov ako vozidlo zakúpené od tuzemskej socialistickej organizácie, i keď faktúru vystavila zahraničná firma (zástupca). Za prvý zápis zmeny držiteľa takto zakúpeného vozidla vyberie sa poplatok podľa písm. b).
Čl. 2
Zrušuje sa:
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 55/1969 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch.
Čl. 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júnom 1971.
Minister:
Ing. Mišeje v. r.
*)
§ 116 prvá veta Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (príbuzní v priamom rade, súrodenec a manžel).