4/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.02.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 22. januára 1971
o zrušení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí vyhlasuje, že v súvislosti so schválením Zásad pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, uverejnených v tejto čiastke Zbierky zákonov pod č. 3, zrušila vláda Československej socialistickej republiky spolu s Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia vyhlášku Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách.
Minister:

Štanceľ v. r.