35/1971 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 14. apríla 1971,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa čl. 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „odbor dopravy“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1971.
Dr. Colotka v. r.