34/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1971 do 31.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 5. mája 1971,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich sa mení a dopĺňa takto:
1.
Čl. 5 ods. 1 sa dopĺňa o ustanovenia písmen k) a l) tohto znenia:
„k)
dopravy,
l)
cestného hospodárstva.“.
2.
Čl. 6 ods. 2 a 3 znie:
„(2)
Krajský národný výbor môže riadiť hospodárske organizácie a spravovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré slúžia uspokojovaniu potrieb viacerých okresov alebo krajov, ak je riadenie alebo správa na tomto stupni účelnejšia.
(3)
V otázkach zriaďovania a zrušovania rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 a v otázkach ich odborného vedenia sa krajské národné výbory spravujú všeobecne záväznými predpismi a smernicami ústredných orgánov štátnej správy.“.
3.
Čl. 25 znie:
„Vláda Slovenskej socialistickej republiky rozhodne, ktoré organizácie a zariadenia [čl. 6 ods. 1 písm. b) a ods. 2] riadené a spravované doteraz ústrednými orgánmi štátnej správy prejdú do pôsobnosti krajských národných výborov, a urobí opatrenia s týmto prevodom súvisiace.“.
4.
Príloha zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. sa dopĺňa o veci uvedené v prílohe tohto zákona pod položkami 87 až 97, ktoré prechádzajú do pôsobnosti krajských národných výborov.
§ 2
Zákon Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákona SNR č. 115/1970 Zb. a zákona SNR č. 131/1970 Zb. sa mení takto:
1.
V čl. 4 sa posledná spojka „a“ nahrádza čiarkou a na záver sa pripájajú slová „dopravy a cestného hospodárstva“.
2.
Z prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 74 až 82, 85 až 87 a 89 až 91.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1971.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.
Príloha
zákona Slovenskej národnej rady č. 34/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej správy SSR na krajské národné výbory
podľa predmet pôsobnosti
predpisu § (čl.)
1 2 3 4 5
dopravy
87 vl. nar. č. 36/1951 Zb. § 10 ods. 4 ukladanie úprav cestovného poriadku pri jednotlivom spoji dopravnému podniku, ak to vyžaduje všeobecný záujem
88 § 11 ods. 2 udeľovanie súhlasu na otvorenie, prípadne na trvalé zastavenie dopravy alebo na podstatné zmeny prevádzky, pokiaľ sa tieto skutočnosti odchyľujú od vykonávacích plánov
89 vyhl. č. 202/1952 Ú. v. § 18 ods. 1 udeľovanie povolenia na dopravu podľa § 16 vyhl. v znení čl. I bod 1 ods. 2 písm. b) vyhl. č. 146/1968 Zb.
90 vyhl. č. 119/1962 Zb. § 11 ods. 1 kontrola dodržiavania vyhlášky č. 119/1962 Zb. u všetkých držiteľov cestných vozidiel pre motorovú dopravu
91 vyhl. č. 83/1961 Zb. § 29 písm. h) prerokúvanie každého smrteľného pracovného úrazu, ku ktorému došlo v podriadených závodoch, a to bezprostredne po zistení zdroja a príčiny úrazu, a ukladanie potrebných opatrení na základe výsledkov rokovania
cestného hospodárstva
92 vyhl. č. 136/1961 Zb. v spojení s vl. uzn. č. 229/1963 § 4 ods. 2 písm. a) povoľovanie prepráv zvlášť ťažkých alebo rozmerných predmetov po cestách, pokiaľ presahujú územný obvod okresu
93 § 4 ods. 2 písm. b) povoľovanie uzávierok a nariaďovanie obchádzok na cestách I. triedy
94 § 4 ods. 2 písm. c) súčinnosť pri rozhodovaní o úpravách ciest I. triedy podľa § 19 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
95 smernice Min. dopravy V 1/1962 III/2 str. 34 vykonávanie ročnej kontroly údržby cestnej siete za účelom usmerňovania finančných prídelov, prípadne i materiálnych prostriedkov pre údržbu
96 odborová norma ON 73 6220 čl. 17 a 22 zakladanie, vedenie a doplňovanie pasportu mostov na cestách
97 čl. 158 a 160 vykonávanie hlavných prehliadok cestných mostov v pravidelných obdobiach a vykonávanie mimoriadnych prehliadok odborným mostným technikom