34/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 5. mája 1971,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 2
Zákon Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákona SNR č. 115/1970 Zb. a zákona SNR č. 131/1970 Zb. sa mení takto:
1.
V čl. 4 sa posledná spojka „a“ nahrádza čiarkou a na záver sa pripájajú slová „dopravy a cestného hospodárstva“.
2.
Z prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 74 až 82, 85 až 87 a 89 až 91.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1971.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.