29/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 12. februára 1971
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
Dňa 12. júna 1970 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie.
Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu,  t. j. 12. júnom 1970.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.
DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky, vedené snahou rozširovať a upevňovať vedeckú a hospodársku spoluprácu v oblasti mierového využívania jadrovej energie a majúc na zreteli splnenie vedeckovýskumných úloh vyplývajúcich z mnohostrannej spolupráce socialistických štátov, organizovaných Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne, a úloh na úseku ekonomickej spolupráce organizovanej Stálou komisiou RVHP pre mierové využívanie atómovej energie, sa dohodli takto:
Článok 1
Obe strany budú spolupracovať v rozvíjaní vedeckovýskumných prác a v praktickom využívaní jadrovej energie na mierové účely, a to výmenou skúseností, informácií a dokumentácie v oblastiach:
- výroby a využitia rádioaktívnych izotopov a značených zlúčenín v lekárstve, poľnohospodárstve a v priemysle,
- fyziky, techniky a prevádzky výskumných a energetických jadrových reaktorov,
- jadrovej fyziky nízkych a vysokých energií a teoretickej fyziky,
- radiačnej chémie,
- rádiobiologickej ochrany jadrových zariadení,
- prístrojov pre jadrovú techniku.
Článok 2
Na uskutočňovanie tejto Dohody je z československej strany príslušná Československá komisia pre atómovú energiu a z bulharskej strany Výbor pre mierové využívanie atómovej energie pri Rade ministrov Bulharskej ľudovej republiky.
Článok 3
Obe strany budú spoluprácu spomenutú v článku 1 uskutočňovať najmä takto:
a)
nadväzovaním priamych kontaktov medzi závodmi a vedeckovýskumnými ústavmi oboch krajín,
b)
vzájomným prijímaním vedeckých pracovníkov a špecialistov za účelom získania praxe v závodoch a vedeckovýskumných ústavoch, c) uskutočňovaním spoločných výskumov v rámci dohodnutých problémov zahŕňajúcich vedeckotechnickú tematiku,
d)
účasťou na kongresoch, sympóziách a seminároch organizovaných v druhej krajine,
e)
organizovaním spoločných pracovných porád a seminárov na dohodnuté témy,
f)
výmenou odbornej a vedeckej literatúry a technickej dokumentácie.
Článok 4
Každá zo zmluvných strán je povinná na požiadanie druhej strany zachovávať podmienky utajenia, pokiaľ ide o získané informácie alebo technickú dokumentáciu.
Článok 5
Finančné a obchodné otázky, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní tejto Dohody, sa budú riešiť na základe platobných a obchodných zmlúv platných vo vzťahu medzi oboma štátmi.
Článok 6
Vzájomné prijímanie vedeckých pracovníkov a odborníkov na stáže a prax sa bude uskutočňovať na základe bezdevízovej recipročnej výmeny v rozsahu dohodnutom oboma stranami vo dvojročných plánoch vzájomnej spolupráce.
Článok 7
Orgány oboch strán príslušné na uskutočňovanie tejto Dohody budú dojednávať dvojročné plány vzájomnej spolupráce. Rokovania o týchto protokoloch budú prebiehať striedavo v oboch krajinách.
Článok 8
Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a môže byť vypovedaná každou zo strán s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Táto Dohoda bola dojednaná v Sofii 12. júna 1970 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

J. Neuman v. r.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky:

I. Popov v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.