28/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 11. januára 1971
o Dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev
Výmenou nót medzi veľvyslancami Československej socialistickej republiky a Španielska, uskutočnenou v Paríži 16. novembra 1970, bolo dohodnuté Dojednanie medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev, ktoré tým istým dňom nadobudlo platnosť.
Český preklad Dojednania sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.
Vážený pán veľvyslanec,
svojím listom č. 476 zo 16. novembra 1970 mi Vaša Excelencia oznámila toto:
„S poukazom na rokovania, ktoré prebehli v Paríži v dňoch 22. a 23. júla 1970 medzi delegáciami španielskeho a československého MZV a podľa inštrukcií svojej vlády mám česť Vám navrhnúť zriadenie konzulárneho a obchodného zastupiteľstva Španielska v Prahe a konzulárneho a obchodného zastupiteľstva ČSSR v Madride.
Funkcie, právne postavenie, výsady a imunita týchto zastupiteľstiev sú určené v Prílohe tejto Nóty.
Ak vláda ČSSR bude s týmto návrhom súhlasiť, navrhujem, aby táto Nóta a odpoveď na ňu tvorili Dojednanie, ktoré nadobudne platnosť dňom prijatia odpovede Vašej Excelencie.
Toto Dojednanie bude v platnosti po neurčenú dobu, pokiaľ ho jedna zo strán písomne nevypovie druhej strane šesť mesiacov vopred.“
Potvrdzujem Vašej Excelencii príjem uvedenej Nóty a mám česť Vašej Excelencii oznámiť, že moja vláda súhlasí s navrhnutým Dojednaním, ktoré dnešným dňom nadobúda platnosť.
Zdvorilosť.
Veľvyslanec ČSSR:

Dr. Zachystal v. r.