25/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
NARIADENIE VLÁDY
Českej socialistickej republiky
zo 17. marca 1971
o čestných tituloch ,,zaslúžilý pracovník kultúry„ a ,,vzorný pracovník kultúry“
vláda Českej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o prepožičiavaní
vyznamenaní:
§ 1
Na ocenenie zásluh pracovníkov umeleckých a iných kultúrnych inštitúcií, ako múzeí, galérií, knižníc, kultúrnovýchovných zariadení, štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, organizácií knižnej kultúry, kultúrnych zriadení spoločenských organizácií, ako aj dobrovoľných pracovníkov orgánov štátnej správy v odvetví kultúry (ďalej len ,,pracovníci kultúry„), ktorí dosiahli mimoriadne pracovné výsledky pri rozvíjaní socialistickej kultúry, sa zavádzajú čestné tituly ,,zaslúžilý pracovník kultúry“ a ,,vzorný pracovník kultúry„.
§2
(1)Čestný titul ,,zaslúžilý pracovník kultúry“ sa udeľuje pracovníkom kultúry, ktorí pôsobia na príslušnom úseku kultúry najmenej 15 rokov a svojou obetavou prácou a svojimi obzvlášť vynikajúcimi pracovnými výsledkami sa mimoriadne zaslúžili o jeho rozvoj a pre ostatných pracovníkov kultúry sa stali príkladom hodným nasledovania.
(2)Čestný titul ,,vzorný pracovník kultúry„ sa udeľuje pracovníkom kultúry, ktorí pôsobia na príslušnom úseku kultúry najmenej 10 rokov a svojou obzvlášť svedomitou a vzornou prácou dosiahli pozoruhodné pracovné úspechy.
§3
(1)Čestné tituly ,,zaslúžilý pracovník kultúry“ a ,,vzorný pracovník kultúry„ udeľuje minister kultúry Českej socialistickej republiky;udeľujú sa pri príležitosti významných kultúrnych udalostí alebo životných jubileí pracovníkov kultúry.
(2)Pracovníci kultúry, ktorým bol udelený čestný titul, dostanú zároveň listinu o jeho udeleni (diplom). S čestnými titulmi je spojené právo nosiť čestný odznak.
§4
(1)
Minister kultúry odníme čestný titul pracovníkovi kultúry, ktorý sa dopustí konania, ktoré ho robí nehodným čestného titulu, alebo ak vyjdú dodatočne najavo skutočnosti, o tom, že mu bol čestný titul udelený nezaslúžene.
(2)Pracovník kultúry, ktorému sa čestný titul odňal, je povinný listinu o udelení čestného titulu a čestný odznak vrátiť ministerstvu kultúry.
§5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Korčák v. r.