22/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1972 do 30.09.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 18. marca 1971,
ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:
§ 1
Federálny cenový úrad určuje ceny surovín, výrobkov, výkonov a služieb (ďalej len „výrobkov“) uvedených v pripojenom zozname.
§ 2
Pôsobnosť Federálneho cenového úradu podľa § 1 sa vzťahuje na určovanie cien výrobkov tuzemského pôvodu i z dovozu dodávaných
a)
štátnymi organizáciami, s výnimkou organizácií miestneho priemyslu, komunálnych služieb, podnikov bytového hospodárstva a organizácií, príp. zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,
b)
podnikmi a hospodárskymi zariadeniami riadenými federálnym a republikovými ústrediami spoločenských organizácií, s výnimkou ich zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,
c)
jednotnými roľníckymi družstvami a ostatnými výrobcami, ak ide o poľnohospodárske výrobky, pokiaľ nie je v zozname v jednotlivých položkách výslovne uvedené inak.
§ 3
(1)
Doterajšie poverenia určovať ceny, udelené podľa platných predpisov oprávnenými cenovými orgánmi iným ústredným orgánom a organizáciám, nie sú týmto nariadením dotknuté.
(2)
Pôsobnosť v tvorbe cien vojenskej techniky, včítane odboru lietadlá, upravujú osobitné predpisy Štátnej plánovacej komisie podľa § 31 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1971.
Dr. Štrougal v. r.
Príloha nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb.
ZOZNAM
surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny úrad
Pol. č. číselný znak*) názov
1 2 3
1.00 Suroviny a základné materiály z dovozu spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu
2.00 Výrobky v poľnohospodárstve a lesníctve
2.01 001 Výrobky z produkcie obilnín
2.02 003 Zemiaky (s výnimkou raných zemiakov, odbor č. 003 1)
2.03 011 Výrobky z produkcie olejnatých rastlín
2.04 013 Technické okopaniny
2.05 014 Chmeľ
2.06 015 Tabak
2.07 031 Hovädzí dobytok a výrobky z jeho chovu
2.08 032 Ošípané a výrobky z ich chovu
2.09 041 Hydina a výrobky z jej chovu
2.10 052 Výrobky ťažby dreva (s výnimkou surového palivového dreva ihličnatého a listnatého, odbor č. 052 3 a 052 4)
3.00 Výrobky priemyslu palív a výrobky z uhlia
3.01 101 Čierne uhlie
3.02 102 Hnedé uhlie a lignit
3.03 103 Rašeliny a humusové hnojivá
3.04 104 Horľavé bridlice a ostatné surové tuhé palivá
3.05 105 Ropa
3.06 106 Brikety
3.07 107 Koks
3.08 108 Plynné palivá
3.09 109 Vedľajšie produkty pri tepelnom spracovaní tuhých palív a montánny vosk
3.10 111 Pohonné látky, mazivá a ostatné základné výrobky z ropy
4.00 Výrobky tepla a elektriny
4.01 116 Tepelná energia
4.02 117 Elektrická energia
5.00 Hutníctvo železa
5.01 121 a 122 Suroviny (rudy a odpady)
5.02 123-126 Základné hutnícke polotovary
5.03 131-155 Základné hutnícke výrobky
5.04 161-163 Výrobky zlievární, kováční a lisovní
6.00 Hutníctvo neželezných kovov
6.01 171 a 175 Suroviny
6.02 181-189 Kovy a ich zliatiny
6.03 191-201 Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky
6.04 202 a 203 Výrobky zlievární, kováční a lisovní
6.05 205 Prášková metalurgia
7.00 Chemický a gumárensko-azbestový priemysel
7.01 211-217 Základná anorganická chémia
7.02 221-228 Základná organická chémia
7.03 231 Plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty
7.04 232 Plastické hmoty - polyméry
7.05 233 Plastické hmoty - ostatné suroviny
7.06 234 Odpadové plastické hmoty
7.07 235 Plastické hmoty - syntetické živice
7.08 241 Chemické výrobky všeobecného charakteru
7.09 242 Textilné, kožiarske a pomocné prípravky
7.10 243 Gumárenské pomocné prípravky
7.11 244 Frity, glazúry, farbivá
7.12 245 Chemické pomocné materiály na povrchovú úpravu a pomocné materiály na rozličné použitie
7.13 246 Náterové hmoty a tlačové farby
7.14 247 Gleje, želatíny a syntetická lepidlá
7.15 251 Priemyselné hnojivá
7.16 252 Prípravky na ochranu rastlín a proti škodcom (pesticídy)
7.17 253 Čisté chemikálie
7.175 254 Fotochemické výrobky
7.18 255 Výbušniny
7.19 271 Kaučuk a regenerát
7.20 272 Ťažké výrobky z technickej gumy
7.21 273 Ľahké výrobky z technickej gumy
7.22 274 Pneumatiky
7.23 275 Zdravotnícke výrobky z gumy
7.24 277 Gumové odpady
7.25 278 Azbestové výrobky
7.26 281 Celulózové vlákna
7.27 282 Syntetické vlákna
7.28 283 Polotovary a jednoduché výrobky z plastických hmôt
7.29 284 Podlahoviny, dopravné pásy a remene z plastických hmôt
8.00 Strojársky a kovospracujúci priemysel
8.01 309-338 Jednoduché strojárske prvky, strojové súčasti a mechanizmy všeobecného použitia
8.02 341-366 Výrobky elektrotechnického priemyslu (s výnimkou odboru 348 svietidlá, pokiaľ sa vyrábajú v sklárskom priemysle)
8.03 371-384 Výrobky elektronického priemyslu
8.04 388-397 Prístroje meracie, optické, vedecké a laboratórne a výrobky zdravotníckej techniky
8.05 402-405 Kancelárska a výpočtová technika
8.06 409-421 Meradlá a nástroje
8.07 422-437 Stroje a zariadenia všeobecného použitia
8.08 440-454 Výrobky automobilového priemyslu
8.09 455-459 Koľajové dopravné prostriedky
8.10 463 a 464 Výrobky lodiarskeho priemyslu
8.11 468-478 Zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia
8.12 482-488 Stroje a zariadenia pre energetiku
8.13 492-503 Stroje a zariadenia pre ťažobný a metalurgický priemysel
8.14 506-509 Stroje a zariadenia pre chemický a papiernícky priemysel
8.15 512-516 Stroje a zariadenia pre strojársky a kovoobrábací priemysel
8.16 519-527 Stroje a zariadenia pre spotrebný a potravinársky priemysel
8.17 531-536 Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a spracovanie nerastných hmôt
8.18 538-546 Ostatné strojárske výrobky pre spoločenskú spotrebu a pre domácnosť
8.19 547 Montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
8.20 548-565 Jednoduché strojárske výrobky z kovu a plastických hmôt
9.00 Výrobky priemyslu stavebných hmôt
9.01 581 Silikátové suroviny
9.02 585 Maltovinové spojivá
9.03 591 a 592 Azbestocementové a betónové výrobky
9.04 593 Stavebné dielce
9.06 596 Tehliarske pálené výrobky
9.07 597 Stavebná keramika
9.08 598 Žiaruvzdorné výrobky
13.00 Výrobky priemyslu potravín
13.01 751 Mlynárske výrobky
13.02 752 Sladiarske výrobky
13.03 753 Cukrovarské výrobky
13.06 761 Produkty mora
13.07 763 Umelé črevá
13.08 764 Jatočné a mäsové výrobky
13.09 767 Mliekárenské výrobky
13.10 772 Cestovinové výrobky
13.11 773 Pekárenské výrobky (vzťahuje sa aj na národné podniky riadené KNV)
13.12 782 Pivovarské výrobky
13.13 788 Tabakové výrobky
13.14 765 Výrobky z drobných hospodárskych zvierat a zo zveriny
13.15 766 Vajcia a vaječné výrobky
14.00 Ostatné priemyselné výrobky
14.01 791 Priemyselné krmivá
14.02 795 Výrobky a výkony vodného hospodárstva
14.03 799 Priemyselné práce výrobnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu)
15.00 Stavebné práce a montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
16.00 842 Opravy a údržba priemyselnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu)
17.00 Práce a služby výpočtovej techniky (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.00 845 a 857 Projektové, geologické a prieskumné práce
18.01 845 Geologické a hydrologické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.02 857 Projekty (vzťahuje sa na všetky organizácie a na fyzické osoby oprávnené na tieto práce)
18.03 Inžinierska činnosť (vzťahuje sa na všetky organizácie)
19.00 Geodetické a kartografické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)
20.00 847 Výkony spojovej služby
20.01 Účastnícke poplatky rozhlasu a televízie
21.00 Výkony a služby dopravy ČSD, ČSAD, ČSA, vnútroštátnej vodnej dopravy, podnikovej dopravy, s výnimkou mestskej cestnej a koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, výťahov, lanoviek (okrem lanoviek v prevádzke ČSD)
22.00 Nájomné z bytov a nebytových priestorov včítane vedľajších platov (vzťahuje sa na všetky organizácie a vlastnícke formy)
23.00 Sadzby obchodného, odbytového a zásobovacieho, nákupného rozpätia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
24.00 Výskumné, vývojové a normalizačné práce
25.00 Výkony ekonomického a technického zamerania, ktoré majú povahu technického rozvoja a vykonávajú ich socialistické organizácie
*)
Podľa jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve a priemyselných odborov a výrobkov.