22/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 18. marca 1971,
ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:
§ 1
Federálny cenový úrad určuje ceny surovín, výrobkov, výkonov a služieb (ďalej len „výrobkov“) uvedených v pripojenom zozname. Ak dôjde k zmene v zaradení výrobku do iného odboru jednotnej klasifikácie,1) platí pre pôsobnosť Federálneho cenového úradu doterajšie zaradenie. Pre nový výrobok zaradený do nového odboru určuje ceny Federálny cenový úrad, ak ide o odbor príbuzný odborom, pre ktoré má Federálny cenový úrad túto cenovú pôsobnosť.
§ 2
Pôsobnosť Federálneho cenového úradu podľa § 1 sa vzťahuje na určovanie cien výrobkov tuzemského pôvodu i z dovozu dodávaných
a)
štátnymi organizáciami, s výnimkou organizácií miestneho priemyslu, komunálnych služieb, podnikov bytového hospodárstva a organizácií, príp. zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,
b)
podnikmi a hospodárskymi zariadeniami riadenými federálnym a republikovými ústrediami spoločenských organizácií, s výnimkou ich zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,
c)
jednotnými roľníckymi družstvami a ostatnými výrobcami, ak ide o poľnohospodárske výrobky, pokiaľ nie je v zozname v jednotlivých položkách výslovne uvedené inak.
§ 3
(1)
Doterajšie poverenia určovať ceny, udelené podľa platných predpisov oprávnenými cenovými orgánmi iným ústredným orgánom a organizáciám, nie sú týmto nariadením dotknuté.
(2)
Pôsobnosť v tvorbe cien vojenskej techniky, včítane odboru lietadlá, upravujú osobitné predpisy Štátnej plánovacej komisie podľa § 31 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1971.
Dr. Štrougal v. r.
Príloha nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb.
ZOZNAM
výrobkov, výkonov a služieb, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
Pol. č. číselný kód názov
1 2 3
1.00 Suroviny a základné materiály z dovozu spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu
1.01   Výrobky z dovozu predávané ďalej za maloobchodné ceny, spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu (vzťahuje sa na všetky organizácie)
2.00 Výrobky v poľnohospodárstve a lesníctve
2.01 001 Výrobky z produkcie obilnín
2.02 003 Okopaniny okrem 003 111, 003 112 a 003 4, ale včítane 003 421, a ďalej okrem 003 71, 003 75-6, 003 78
2.03 011 Výrobky z produkcie olejnatých rastlín, chmeľ, tabak
2.07 031 Hovädzí dobytok a výrobky z jeho chovu
2.08 032 Ošípané a výrobky z ich chovu
2.09 041 Hydina, včely, drobné hospodárske a kožušinové zvieratá a výrobky z ich chovu okrem 041 4-6, 041 72-3, 041 9, ale včítane 041 911
2.10 052 Výrobky ťažby dreva (s výnimkou surového palivového dreva ihličnatého a listnatého, odbor č. 052 3 a 052 4)
3.00 Výrobky priemyslu palív a výrobky z uhlia
3.01 101 Čierne uhlie
3.02 102 Hnedé uhlie a lignit
3.03 103 Rašeliny a humusové hnojivá
3.04 104 Horľavé bridlice a ostatné surové tuhé palivá
3.05 105 Ropa
3.06 106 Brikety
3.07 107 Koks
3.08 108 Plynné palivá
3.09 109 Vedľajšie produkty pri tepelnom spracovaní tuhých palív a montánny vosk
3.10 111 Pohonné látky, mazivá a ostatné základné výrobky z ropy
4.00 Výrobky tepla a elektriny
4.01 116 Tepelná energia
4.02 117 Elektrická energia
5.00 Hutníctvo železa
5.01 121 a 122 Suroviny (rudy a odpady)
5.02 123-126 Základné hutnícke polotovary
5.03 131-159 Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky
5.04 161-163 Výrobky zlievární, kováční a lisovní
6.00 Hutníctvo neželezných kovov
6.01 171 a 175 Suroviny
6.02 181-189 Kovy a ich zliatiny
6.03 191-201 Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky
6.04 202 -204 Výrobky zlievární, kováční a lisovní
6.05 205 Výrobky práškovej metalurgie (okrem výrobkov z opracovaných spekaných karbidov)
6.06 206 Opracované výrobky zo spekaných karbidov
7.00 Chemický a gumárensko-azbestový priemysel
7.01 211-217 Základná anorganická chémia
7.02 221-228 Základná organická chémia
7.03 231 Plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty
7.04 232 Plastické hmoty - polyméry
7.05 233 Plastické hmoty - ostatné suroviny
7.06 234 Odpadové plastické hmoty
7.07 235 Plastické hmoty - syntetické živice
7.08 241 Chemické výrobky všeobecného charakteru
7.09 242 Textilné, kožiarske a pomocné prípravky
7.10 243 Gumárenské pomocné prípravky
7.11 244 Frity, glazúry, farbivá
7.12 245 Chemické pomocné materiály na povrchovú úpravu a pomocné materiály na rozličné použitie
7.13 246 Náterové hmoty a tlačové farby
7.14 247 Gleje, želatíny a syntetická lepidlá
7.15 251 Priemyselné hnojivá
7.16 252 Prípravky na ochranu rastlín a proti škodcom (pesticídy)
7.17 253 Čisté chemikálie
7.175 254 Fotochemické výrobky
7.18 255 Výbušniny
7.19 271 Kaučuk a regenerát
7.20 272 Ťažké výrobky z technickej gumy
7.21 273 Ľahké výrobky z technickej gumy
7.22 274 Pneumatiky
7.23 275 Zdravotnícke výrobky z gumy
7.24 277 Gumové odpady
7.25 278 Azbestové výrobky
7.26 281 Celulózové vlákna
7.27 282 Syntetické vlákna
7.28 283 Polotovary a jednoduché výrobky z plastických hmôt
7.29 284 Podlahoviny, dopravné pásy a remene z plastických hmôt
7.30 285 Výrobky pre zdravotníctvo z plastických hmôt a z kombinovaných materiálov
8.00 Strojársky a kovospracujúci priemysel
8.01 309-339 Kovospracujúce výrobky všeobecného použitia; strojárske prvky a strojové súčasti; mechanizmy všeobecného použitia
8.02 341-366 Výrobky elektrotechnického priemyslu (s výnimkou odboru 348 svietidlá, pokiaľ sa vyrábajú v sklárskom priemysle)
8.03 371-384 Výrobky elektronického priemyslu
8.04 388-397 Prístroje meracie, optické, vedecké a laboratórne a výrobky zdravotníckej techniky
8.05 401-405 Výrobky jemnej mechaniky; elektronické zariadenia
8.06 409-421 Meradlá a nástroje
8.07 422-437 Stroje a zariadenia všeobecného použitia
8.08 440-454 Výrobky automobilového priemyslu
8.09 455-459 Koľajové dopravné prostriedky
8.10 463 a 464 Výrobky lodiarskeho priemyslu
8.11 468-479 Zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia
8.12 482-488 Stroje a zariadenia pre energetiku
8.13 492-503 Stroje a zariadenia pre ťažobný a metalurgický priemysel
8.14 506-509 Stroje a zariadenia pre chemický a papiernícky priemysel
8.15 512-516 Stroje a zariadenia pre strojársky a kovoobrábací priemysel
8.16 519-527 Stroje a zariadenia pre spotrebný a potravinársky priemysel
8.17 531-536 Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a spracovanie nerastných hmôt
8.18 537-546 Ostatné strojárske výrobky pre spoločenskú spotrebu a pre domácnosť
8.19 547 Montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
8.20 548-566 Kovospracujúce výrobky účelového použitia a analogické výrobky z plastických hmôt
9.00 Výrobky priemyslu stavebných hmôt
9.01 581 Silikátové suroviny
9.02 585 Maltovinové spojivá
9.03 591 Azbestocementové výrobky
9.031 592 Betónové a železobetónové prefabrikáty
9.04 593 Stavebné dielce
9.05 594 Priestorové stavebné dielce z betónových a železobetónových prvkov
9.06 596 Tehliarske pálené výrobky
9.07 597 Stavebná keramika
9.08 598 Žiaruvzdorné silikátové výrobky
9.09 599 Žiaruvzdorné nesilikátové výrobky
13.00 Výrobky priemyslu potravín
13.01 751 Mlynárske výrobky
13.02 752 Sladiarske výrobky
13.03 753 Cukrovarské výrobky
13.06 761 Produkty mora
13.07 763 Umelé črevá
13.08 764 Jatočné a mäsové výrobky
13.09 767 Mliekárenské výrobky
13.10 772 Cestovinové výrobky
13.11 773 Pekárenské výrobky (vzťahuje sa aj na národné podniky riadené KNV)
13.12 782 Pivovarské výrobky
13.13 788 Tabakové výrobky
13.14 765 Výrobky z drobných hospodárskych zvierat a zo zveriny
13.15 766 Vajcia a vaječné výrobky
14.00 Ostatné priemyselné výrobky
14.01 791 Priemyselné krmivá
14.02 795 Výrobky a výkony vodného hospodárstva
14.03 799 Priemyselné práce výrobnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu)
15.00 Stavebné práce a montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
16.00 901 Prevádzka a správa komunikácií
17.01 902 11 Výkup výrobného kovového odpadu
17.02 902 21 Úprava výrobného kovového odpadu
17.03 902 22 Úprava kovového odpadu od obyvateľstva
18.00 845 a 857 Projektové, geologické a prieskumné práce
18.01 904 Geologické výkony (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.02 906 Projektovanie (vzťahuje sa na všetky organizácie)
20.00 Výkony obnovujúce úžitkové vlastnosti hmotných statkov (opravy a údržba výrobkov zaradených do zoznamu)
20.01 911 Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
20.02 912 Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovospracujúci priemysel
20.03 913 Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
20.04 914 Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel
20.05 915 Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení
20.06 916 Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných hmôt
20.07 917 Opravy a údržba dopravných prostriedkov
20.08 918 Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
20.09 919 Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia
20.10 921 Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho priemyslu
20.11 922 Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi)
21.00 927 Montáže opravárenského charakteru (s výnimkou malého stavebníctva)
22.00 928 Opravy a údržba stavebnej povahy (s výnimkou malého stavebníctva)
23.00 931 Rozvod energie
24.00 932 Nákladná doprava Prepravné výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR, pokiaľ ide o prepravu nákladov, vnútroštátnej vodnej dopravy a podnikovej dopravy, s výnimkou mestskej koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, potrubnej dopravy v rámci kraja, inej mechanizovanej dopravy a s výnimkou lanoviek, ktoré nie sú v prevádzke ČSD
25.00 933 Výkony spojov
26.00 936 Demontáže (s výnimkou malého stavebníctva)
27.00 937 Demolície (včítane ostatných spôsobov likvidácie stavebných objektov) (s výnimkou malého stavebníctva)
28.00 942 Výkony odbytu a zásobovania (včítane výkonov skladového hospodárstva)
29.00 943 Výkony zahraničného obchodu
z toho: obchodné prirážky a zrážky v zahraničnom obchode (vzťahuje sa na všetky organizácie)
30.00 945 Výkony vnútorného obchodu
z toho: obchodné prirážky a zrážky (vzťahuje sa na všetky organizácie)
31.00 951 Osobná doprava
Prepravné výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR, pokiaľ ide o prepravu osôb, vnútroštátnej vodnej dopravy a podnikovej dopravy, s výnimkou miestnej vodnej dopravy, dopravných výkonov skupiny 951 7, ale včítane výťahov a lanoviek, ktoré sú v prevádzke ČSD
32.00 952 Výkony bytového hospodárstva
z toho: užívanie bytov a služby spojené s užívaním bytov (podľa vyhlášky č. 60/1964 Zb.)
33.00 971 Výkony pri strojovom spracovaní dát
z toho: výkony súvisiace so zavádzaním a realizáciou automatizovaných systémov riadenia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
34.01 972 1 Poradenské, vedecko-technické služby (vzťahuje sa na všetky organizácie)
34.02 972 2 Služby systémového inžinierstva (vzťahuje sa na všetky organizácie)
34.03 972 3 Služby dopravného inžinierstva (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.01 973 1 Architektonické služby organizáciám (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.02 973 2 Investorské služby (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.03 973 4 Technická projekcia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.04 973 5 Projektové činnosti neinvestičnej povahy (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.05 973 61-2 Priame a dodávateľské inžinierske činnosti (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.06 973 9 Ostatné technické služby (vzťahuje sa na všetky organizácie)
36.00 974 77 Prenájmy miestností a priestranstiev na rôzne účely, trhoviskové služby
z toho: prenájmy miestností prideľovaných rozhodnutím príslušného národného výboru, pokiaľ sa oceňujú podľa vyhlášky č. 98/1967 Zb.
37.00 984 Geodetické a kartografické výkony (vzťahuje sa na všetky organizácie)
38.00 986 Výkony vedy a technického rozvoja
39.00 987 3 Technická normalizácia
40.00 988 1 Hydrologické výkony
*)
Podľa jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve a priemyselných odborov a výrobkov.
1)
Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších doplnkov.