Predpis bol zrušený predpisom 155/1993 Z. z.

21/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.08.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
ZÁKON
z 25. marca 1971
o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
ODDIEL I
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Sociálno-ekonomické informácie o všetkých odvetviach národného hospodárstva a o všetkých úsekoch spoločenského života a zdroje týchto informácií tvoria v Československej socialistickej republike jednotnú sústavu sociálno-ekonomických informácií (ďalej len „jednotná informačná sústava“).
(2)
Sociálno-ekonomickými informáciami v zmysle tohto zákona sú jednotlivé údaje, ich súbory a rozbory slúžiace na poznávanie stavu a rozvoja ekonomiky a spoločnosti a ich vývojových tendencií a zákonitostí (poznávacie sociálno-ekonomické informácie). Tieto informácie jednak vznikajú v jednotlivých socialistických a iných organizáciách (ďalej len „informačná sústava organizácií“), jednak sa získavajú za súbory organizácií alebo osôb metódami štatistického zisťovania a skúmania.
(3)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na využívanie sociálno-ekonomických informácií po ich zverejnení.
§ 2
Informačná sústava organizácií zahŕňa
a)
informácie získavané sústavným a preukazným sledovaním a hodnotením stavu a pohybu hospodárskych prostriedkov (ich zdrojov) a hospodárskych výsledkov (informácie z odboru účtovníctva),
b)
informácie slúžiace na meranie, hodnotenie a na kontrolu hospodárskej činnosti vnútri organizácie (informácie z odboru rozpočtovníctva),
c)
informácie získavané vyčísľovaním a hodnotením štruktúry vlastných nákladov a ďalších zložiek ceny výkonov a skúmaním ich vývoja (informácie z odboru kalkulácie),
d)
informácie o stave a vývoji hromadných sociálno-ekonomických javov získavané štatistickými metódami v organizáciách (informácie z odboru štatistiky),
e)
operatívne záznamy o sociálno-ekonomických skutočnostiach (informácie z odboru operatívnej evidencie),
f)
informácie obsiahnuté v osobitne organizovaných evidenciách, pasportoch a registroch, prípadne iné informácie sociálno-ekonomického charakteru.
§ 3
Informácie získavané za súbory organizácií alebo súbory osôb metódami štatistického zisťovania a skúmania sú informácie o sociálno-ekonomických javoch z výkazníctva, z osobitne organizovaných štatistických vyšetrovaní, súpisov a sčítaní (napr. zo sčítania ľudu, domov a bytov, z poľnohospodárskych súpisov), z prieskumov, ankiet a monografických vyšetrovaní.
§ 3a
(1)
Pri vedení sociálno-ekonomických informácií možno použiť technické nosiče dát a prostriedky výpočtovej a inej techniky.
(2)
Pri poskytovaní sociálno-ekonomických informácií možno použiť technické nosiče dát a diaľkový prenos dát pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky len so súhlasom orgánu, ktorému sa informácie poskytujú.
§ 4
(1)
Pôsobnosť v oblasti sociálno-ekonomických informácií v rozsahu vymedzenom v § 2 písm. d) až f) a v § 3 (s výnimkou účtovného výkazníctva) vykonávajú ako orgány štátnej štatistiky Federálny štatistický úrad a štatistické orgány republík (ústredné štatistické orgány republík a oblastné štatistické orgány republík).
(2)
Pôsobnosť v oblasti informačnej sústavy organizácií v rozsahu vymedzenom v § 2 písm. a) až c) a v oblasti účtovného výkazníctva vykonávajú podľa ďalších ustanovení tohto zákona Federálne ministerstvo financií a finančné orgány republík.
(3)
Ostatné ústredné orgány federácie i republík vykonávajú pôsobnosť v oblasti sociálno-ekonomických informácií a zabezpečujú potreby jednotnej informačnej sústavy podľa ďalších ustanovení tohto zákona. V rozsahu ustanovenom týmto zákonom a vykonávacími predpismi k nemu plnia úlohy v oblasti sociálno-ekonomických informácií aj všetky ostatné organizácie a osoby.
(4)
Organizácie a osoby poskytujúce informácie na účely štatistického zisťovania a účtovného výkazníctva plnia funkciu spravodajských jednotiek v zmysle tohto zákona.
§ 5
Orgány štátnej štatistiky postupujú v medziach svojej pôsobnosti pri zisťovaní a vyhodnocovaní sociálno-ekonomických informácií nezávisle odo ostatných orgánov štátnej správy federácie i republík.
ODDIEL II
Federálny štatistický úrad a Federálna štatistická rada
§ 6
Postavenie Federálneho štatistického úradu
(1)
Federálny štatistický úrad je ústredný orgán štátnej správy československej socialistickej republiky pre oblasť sociálno-ekonomických informácií.
(2)
Na čele Federálneho štatistického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Československej socialistickej republiky na návrh vlády Československej socialistickej republiky. Predseda Federálneho štatistického úradu zodpovedá vláde Československej socialistickej republiky.
(3)
Predsedu Federálneho štatistického úradu zastupuje podpredseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky. Ak predsedom je občan Českej socialistickej republiky, je podpredsedom občan Slovenskej socialistickej republiky a naopak.
Pôsobnosť Federálneho štatistického úradu
§ 7
(1)
Federálny štatistický úrad v oblasti vymedzenej v § 4 ods. 1
a)
sleduje a štatisticky vyhodnocuje sociálno-ekonomické informácie o stave a rozvoji hospodárstva, životnej úrovne a vývoji spoločnosti a rozvíja jednotnú informačnú sústavu v súlade s objektívnymi potrebami Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky,
b)
organizuje celkový proces tvorby a poskytovania sociálno-ekonomických informácií v rozsahu pôsobnosti Československej socialistickej republiky a racionálne využívanie technických prostriedkov,
c)
zabezpečuje porovnateľnosť informácií o tých istých sociálno-ekonomických javoch v celej Československej socialistickej republike.
(2)
Federálny štatistický úrad vytvára celoštátne platné integračné a unifikačné nástroje na vzájomnú koordináciu tvorby, prepojenia a funkcie všetkých celoštátnych informačných sústav. Pritom postupuje v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s ústrednými štatistickými orgánmi republík.
§ 8
(1)
Federálny štatistický úrad ustanovuje pre celú Československú socialistickú republiku metodiku v oblasti vymedzenej v § 4 ods. 1 a koordinuje postup pri jej uplatňovaní.
(2)
V oblasti metodiky plní Federálny štatistický úrad tieto úlohy:
a)
určuje metodiku odborom informačnej sústavy organizácií [§ 2 písm. d) a e)] a pre jednotne organizované pasporty, registre a evidencie,
b)
ustanovuje s výnimkou účtovného výkazníctva spôsob, formu a lehoty poskytovania informácií od spravodajských jednotiek a iných orgánov a rieši ostatné otázky týkajúce sa metodiky štatistických zisťovaní,
c)
vytvára a zavádza jednotné sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov a národohospodárskych ukazovateľov, poveruje v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi vybrané organizácie funkciou gestorov pri vytváraní a udržiavaní odborových číselníkov, určuje spôsob prideľovania identifikačných čísel organizácií a ich vnútorných organizačných jednotiek a rodných čísel obyvateľov, vymedzuje geografickú (územnú) sieť na účely štatistických zisťovaní,
d)
ustanovuje - s výnimkou informácií podľa § 2 písm. a) až c) - zásady pre preverovanie správnosti a vierohodnosti informácií a stavu informačnej sústavy organizácií.
§ 9
K úlohám Federálneho štatistického úradu ďalej patrí:
a)
určovať rozsah štatistických informácií potrebných na sledovanie vývoja hospodárstva, životnej úrovne a vývoja spoločnosti a vytvárať zodpovedajúci systém štatistických zisťovaní zabezpečujúcich potreby v riadení, najmä vypracovanie komplexných štátnych plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a štatistického hodnotenia ich plnenia,
b)
organizovať zisťovanie za celú federáciu prostredníctvom ústredných štatistických orgánov republík a priamo alebo prostredníctvom ústredných a oblastných štatistických orgánov republík vykonávať štatistické zisťovania v organizáciách riadených federálnymi orgánmi a nutné štatistické zisťovania pre rýchlu informovanosť federálnych orgánov,
c)
ustanovovať predkladacie cesty a program spracovania informácií zo štatistických zisťovaní za celú federáciu a vykonávať na základe výsledkov týchto zisťovaní rozbory a prognózy, vypracúvať bilancie národného hospodárstva a iné vrcholné národohospodárske zostav, s výnimkou bilancií a zostáv, ktoré vypracúvajú iné federálne ústredné orgány,
d)
poskytovať vláde Československej socialistickej republiky a ústredným orgánom federácie podľa ich potrieb číselné podklady a rozbory; poskytovať takéto podklady za celú federáciu vládam republík a v potrebnom rozsahu aj ústredným orgánom republík,
e)
ustanovovať po dohode s ústrednými štatistickými orgánmi republík jednotné zásady pre organizáciu oblastných štatistických orgánov republík,
f)
určovať v súčinnosti s ústrednými štatistickými orgánmi republík koncepciu rozvoja výpočtovej techniky pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v orgánoch štátnej štatistiky a pôsobiť na zjednocovanie technických a programových prostriedkov pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií,
g)
zabezpečovať informácie pre medzinárodné organizácie vládnej povahy a spolupracovať s nimi pri riešení otázok týkajúcich sa štatistiky, najmä pri zjednocovaní medzinárodných metodických odporúčaní v tejto oblasti,
h)
organizovať po dohode s ústrednými štatistickými orgánmi republík výkon činností, ktoré možno racionálnejšie vykonávať pre Federálny štatistický úrad a ústredné štatistické orgány republík spoločne.
§ 10
Pri určovaní metodiky, vytváraní systému štatistických zisťovaní a pri plnení ďalších úloh podľa § 8 a 9, ktorých povaha to vyžaduje, spolupracujú Federálny štatistický úrad a ústredné štatistické orgány republík s príslušnými ústrednými orgánmi a prihliadajú na ich odôvodnené potreby.
§ 11
(1)
Federálny štatistický úrad je oprávnený poverovať ústredné štatistické orgány republík plnením úloh podľa § 7 až 9.
(2)
Základným nástrojom organizácie celkového procesu tvorby a poskytovania sociálno-ekonomických informácií v rozsahu ustanovenom v § 4 ods. 1 je jednotný plán štatistických zisťovaní a spracovanie a publikovanie ich výsledkov. Tento plán ustanoví Federálny štatistický úrad v súčinnosti s ústrednými štatistickými orgánmi republík ako smernice pre určenie základnej pracovnej náplne orgánov štátnej štatistiky.
ODDIEL III
Ústredné štatistické orgány republík
§ 13
Ústredné štatistické orgány republík plnia okrem úloh ustanovených zákonmi národných rád tieto úlohy slúžiace na zabezpečenie potrieb federácie:
a)
pri riadení oblastných štatistických orgánov republík usmerňujú ich činnosť tak, aby sa plne zabezpečovali aj potreby federácie v oblasti sociálno-ekonomických informácií,
b)
zabezpečujú v organizáciách so sídlom na území republiky priamo alebo prostredníctvom oblastných štatistických orgánov republík a v súlade s jednotnou metodikou ustanovenou Federálnym štatistickým úradom a na základe jeho smerníc plnenie úloh podľa tohto zákona,
c)
organizujú podľa zásad ustanovených Federálnym štatistickým úradom siete spravodajcov a revízorov na účely štatistických zisťovaní.
ODDIEL IV
Federálne ministerstvo financií
§ 14
Federálne ministerstvo financií
(1)
Federálne ministerstvo financií vykonáva v rozsahu pôsobnosti Československej socialistickej republiky pôsobnosť v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie v účtovnom výkazníctve určením
a)
podmienok a náležitostí vedenia účtovníctva,
b)
účtovných osnov a smerníc k nim,
c)
ostatnej metodiky účtovníctva,
d)
vzorov účtovných výkazov a metodiky k nim,
e)
metodiky rozpočtovníctva a kalkulácie,
f)
podmienok a náležitostí vykonávania inventarizácií hospodárskych prostriedkov.
Pri výkone pôsobnosti podľa písmena d) postupuje po dohode s Federálnym štatistickým úradom.
(2)
Federálne ministerstvo financií a finančné orgány republík zabezpečujú dohľad nad informačnou sústavou organizácií v rozsahu § 16 ods. 1 tohto zákona.
ODDIEL V
Úlohy orgánov a organizácií v oblasti sociálno-ekonomických informácií
§ 15
Základné úlohy organizácií
Každá organizácia je povinná vytvárať v súlade s jednotnou metodikou vlastnú informačnú sústavu, slúžiacu na sledovanie a hodnotenie jej stavu a činnosti (§ 2). Informácie v tejto sústave sú organizácie povinné viesť správne, pravdivo a včas.
§ 16
Pôsobnosť ústredných orgánov
(1)
Ústredné orgány federácie i republík zabezpečujú v súlade s jednotnou metodikou ustanovenou Federálnym štatistickým úradom alebo Federálnym ministerstvom financií celkový rozvoj a zvyšovanie úrovne sociálno-ekonomických informácií v ich pôsobnosti a vykonávajú dohľad nad stavom informačnej sústavy organizácií v ich riadiacej pôsobnosti a nad plnením úloh ustanovených im týmto zákonom a vykonávacími predpismi k nemu.
(2)
Ústredným orgánom patrí:
a)
spolupracovať s Federálnym štatistickým úradom alebo s Federálnym ministerstvom financií pri ustanovovaní metodiky jednotnej informačnej sústavy,
b)
rozpracúvať v odôvodnených prípadoch po dohode s Federálnym štatistickým úradom alebo s Federálnym ministerstvom financií alebo z ich poverenia metodiku jednotnej informačnej sústavy za vlastný odbor pôsobnosti,
c)
spolupracovať s orgánmi štátnej štatistiky pri vytváraní systému štátnych štatistických zisťovaní a v lehote nimi ustanovenej navrhovať, aké informácie z tohto systému, v akej forme a lehotách im majú orgány štátnej štatistiky poskytovať,
d)
zhromažďovať, spracúvať a vyhodnocovať zo štátnych štatistických zisťovaní [písmeno c)] pre vlastný informačný systém i pre potrebu orgánov štátnej štatistiky a podľa pokynov Federálneho štatistického úradu, prípadne ústredných štatistických orgánov republík také informácie, ktoré sa predkladajú po organizačnej línii ústredných orgánov,
e)
zisťovať so súhlasom orgánov štátnej štatistiky (§ 20) ďalšie informácie potrebné na vlastný informačný systém, spracúvať a vyhodnocovať ich.
(3)
Ústredné orgány môžu v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie informácií potrebných na riadenie vo svojej pôsobnosti vytvárať po dohode s Federálnym štatistickým úradom čiastkové systémy štatistických zisťovaní nahrádzajúce štátne štatistické zisťovania.
(4)
Ústrednými orgánmi sa na účely tohto zákona rozumejú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, Ústredná rada družstiev a zväzy družstiev, ústredné orgány spoločenských organizácií, príslušné národné výbory, generálne prokuratúry a Štátna banka československá.
§ 18
Úlohy národných výborov
Národné výbory plnia tieto úlohy:
a)
sústreďujú a spracúvajú informácie zisťované ich prostredníctvom v organizáciách v ich pôsobnosti,
b)
vykonávajú dohľad nad informačnou sústavou organizácií vo svojej pôsobnosti,
c)
pripravujú a vykonávajú podľa jednotných zásad ustanovených Federálnym štatistickým úradom sčítanie ľudu, domov a bytov a poskytujú pomoc orgánom štátnej štatistiky aj pri iných štatistických zisťovaniach (pri poľnohospodárskych súpisoch a ďalších zisťovaniach u obyvateľstva) a pri vedení jednotných evidencií, registrov a pasportov,
d)
v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi poskytujú orgánom štátnej štatistiky informácie o vecných plneniach a výkonoch poskytovaných občanmi na základe povolenia národného výboru.
ODDIEL VI
Práva a povinnosti pri vytváraní a využívaní jednotnej informačnej sústavy
Právomoc na vykonávanie štatistických zisťovaní a účtovného výkazníctva
§ 19
(1)
Vykonávať štatistické zisťovania patrí zásadne orgánom štátnej štatistiky. Pri rozhodovaní o tom, ktoré štatistické zisťovania a v akom rozsahu sa majú vykonávať, spravujú sa orgány štátnej štatistiky hľadiskami spoločenskej dôležitosti, potrebnosti a hospodárnosti zisťovania a musia dbať na to, aby zaťažovanie spravodajských jednotiek a náklady na zisťovanie neprekročili nevyhnutne potrebnú a objektívne odôvodnenú mieru.
(2)
Pripravované štatistické zisťovania a účtovné výkazníctvo prerokúvajú orgány štátnej štatistiky vopred s príslušnými ústrednými orgánmi, pokiaľ nejde o zisťovanie nepatrného rozsahu alebo o operatívne prieskumy vykonávané orgánmi štátnej štatistiky v obmedzenom okruhu spravodajských jednotiek.
(3)
Na sčítanie ľudu, domov a bytov a na ostatné štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká obyvateľom spravodajská povinnosť, je potrebný súhlas vlády Československej socialistickej republiky, ak sa zisťovanie vykonáva na celom území Československej socialistickej republiky; ak sa zisťovanie vykonáva len na území Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky, je potrebný súhlas vlády republiky. Tento súhlas nie je potrebný pri vyžadovaní informácií od občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru, ak ide o informácie týkajúce sa tejto činnosti vyžadované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 19a
O štatistických zisťovaniach, ktoré vykonávajú orgány štátnej štatistiky, a účtovnom výkazníctve i o ich metodike rozhodujú v rámci svojej pôsobnosti orgány štátnej štatistiky a Federálne ministerstvo financií registráciou.
§ 20
Štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky, a metodika k nim, musia byť, s výnimkou prípadov uvedených v § 21, vopred schválené Federálnym štatistickým úradom, prípadne ústredným štatistickým orgánom republiky, ak ide o zisťovanie nepresahujúce rámec republiky, alebo oblastným štatistickým orgánom republiky, ak ide o zisťovanie nepresahujúce obvod pôsobnosti príslušného oblastného štatistického orgánu republiky. Iné štatistické zisťovania nemožno vykonávať.
§ 20a
(1)
V registrovanom (§ 19a) alebo schválenom (§ 20) rozsahu sa stávajú štatistické zisťovania a účtovné výkazníctvo a ich metodika pre spravodajské jednotky záväzné.
(2)
Na konanie o registrácii a schvaľovaní sa nevzťahujú ustanovenia správneho poriadku.
§ 21
(1)
Súhlas orgánov štátnej štatistiky nie je potrebný:
a)
k štatistickým zisťovaniam, ktoré sa vykonávajú len vnútri organizácie a výhradne pre jej potrebu alebo pri ktorých si oprávnený orgán zaobstaráva informácie v medziach svojej právomoci sám z podkladov dopýtaného,
b)
na požadovanie rozborov, komentárov alebo situačných správ, ak sa nežiada, aby v nich boli systematicky a jednotne uvádzané štatistické údaje,
c)
na zisťovanie údajov o iných než sociálno-ekonomických javoch (napr. údajov z odboru prírodných vied, údajov výrobno-technického charakteru),
d)
na vyžiadanie údajov za minulosť alebo očakávanú skutočnosť v návrhoch komplexných štátnych plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v príslušných plánovacích podkladoch a na zostavenie štátnych záverečných účtov.
(2)
Orgány štátnej štatistiky príslušné na udeľovanie súhlasu môžu v odôvodnených prípadoch povoliť určitým orgánom alebo pri určitých štatistických zisťovaniach ďalšie výnimky z ustanovenia § 20; tieto orgány štátnej štatistiky tiež určujú, ži ide v konkrétnom prípade o štatistické zisťovanie.
Spravodajská povinnosť
§ 22
(1)
Všetky organizácie i osoby, s výnimkou osôb požívajúcich diplomatické imunity a výsady, sú povinné poskytovať orgánom štátnej štatistiky správne, pravdivo a včas všetky informácie, ktoré budú od nich tieto orgány pri vykonávaní štatistického zisťovania alebo v súvislosti s ním požadovať (spravodajská povinnosť).
(2)
Spravodajská povinnosť vzniká i pri štatistických zisťovaniach, ktoré vykonávajú iné orgány než orgány štátnej štatistiky, pokiaľ tieto zisťovania príslušný orgán štátnej štatistiky schváli (§ 20) a pokiaľ v konkrétnych prípadoch neustanoví, že oznámenie požadovaných údajov je dobrovoľné.
(3)
Plnením spravodajskej povinnosti nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.
(4)
Organizácie zabezpečia splnenie spravodajskej povinnosti aj za svoje vnútorné organizačné jednotky.
§ 23
(1)
Zakladateľ alebo zriaďovateľ organizácie, ktorá sa zapisuje do podnikového registra, je povinný pred zápisom do tohto registra vyžiadať si od orgánu štátnej štatistiky, v ktorého obvode pôsobnosti bude mať organizácia svoje sídlo, pridelenie identifikačného čísla organizácie.
(2)
V organizáciách, ktoré nemajú zakladateľa alebo zriaďovateľa a zapisujú sa do podnikového registra, povinnosť uvedenú v odseku 1 má ten, kto podáva návrh na zápis organizácie do podnikového registra.
(3)
Organizácie, ktoré sa nezapisujú do podnikového registra, sú povinné za účelom pridelenia identifikačného čísla organizácie hlásiť bez meškania svoj vznik orgánu štátnej štatistiky, v ktorého obvode pôsobnosti majú svoje sídlo; rovnakú povinnosť majú, aj pokiaľ ide o ich zánik alebo zmenu predmetu (miesta) ich činnosti.
(4)
Na štatistické a evidenčné účely určuje obyvateľom Československej socialistickej republiky - s výnimkou osôb požívajúcich diplomatické imunity a výsady - príslušný orgán štátnej štatistiky rodné číslo podľa zásad vydaných Federálnym štatistickým úradom.
(5)
U občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru plní funkciu identifikačného čísla rodné číslo.
§ 24
Poskytovanie podkladov a pomôcok
Orgány štátnej štatistiky a Federálne ministerstvo financií alebo finančné orgány republík môžu vyžadovať od organizácií alebo orgánov hospodárskeho riadenia zapožičanie individuálnych podkladov, prípadne zapožičanie alebo postúpenie technických pomôcok, ktoré sa použili pri spracovaní dát pomocou výpočtovej a inej techniky; pritom nesmú narušiť plnenie úloh organizácie, prípadne orgánu hospodárskeho riadenia.
§ 25
Aktívy dobrovoľných pracovníkov
(1)
Orgány štátnej štatistiky plnia svoje úlohy v úzkej súčinnosti s pracujúcimi a s ich organizáciami a využívajú ich poznatky a skúsenosti; na ten účel si vytvárajú aktívy dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí im pomáhajú najmä pri vykonávaní previerok správnosti údajov spravodajských jednotiek a pri výkone poradenskej činnosti v oblasti sociálno-ekonomických informácií.
(2)
Plnenie úloh, ktorými orgány štátnej štatistiky poverujú aktívy uvedené v odseku 1, sa považuje za činnosť vo všeobecnom záujme.
§ 26
Ochrana individuálnych záujmov
Údaje zo štatistických zisťovaní týkajúce sa jednotlivých osôb sa nesmú bez ich súhlasu zverejňovať, ani komukoľvek oznamovať a nesmú sa používať na iné než štatistické účely.
§ 27
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Pracovníci orgánov štátnej štatistiky aj osoby týmito orgánmi poverené sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich štátne, hospodárske alebo služobné tajomstvo, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti. Povinnosť mlčanlivosti sa týka i ďalších skutočností, ktorých ochranu ustanovujú osobitné predpisy.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru alebo poverenia.
(3)
Od povinnosti ustanovenej v odseku 1 môže oslobodiť pracovníkov Federálneho štatistického úradu a ním poverené osoby predseda Federálneho štatistického úradu, pracovníkov ostatných orgánov štátnej štatistiky a osoby nimi poverené predseda príslušného ústredného štatistického orgánu republiky.
§ 28
Zásada oficiálnosti informácií
(1)
Sociálno-ekonomické informácie vydané alebo overené orgánmi štátnej štatistiky v rámci ich pôsobnosti majú charakter oficiálnych údajov. Federálnemu štatistickému úradu patrí ustanoviť metodiku preverovania výsledných údajov vydávaných v štatistických publikáciách.
(2)
Medzinárodným organizáciám a inštitúciám vládnej povahy a štatistickým úradom iných krajín poskytuje sociálno-ekonomické informácie Federálny štatistický úrad. Iné československé orgány môžu poskytovať orgánom uvedeným v predchádzajúcej vete sociálno-ekonomické informácie len po overení ich správnosti Federálnym štatistickým úradom.
ODDIEL VII
Osobitné oprávnenia
§ 29
Oprávnenia súvisiace s vykonávaním štatistických zisťovaní a previerok
(1)
Pracovníci orgánov štátnej štatistiky a pracovníci Federálneho ministerstva financií a finančných orgánov republík i osoby týmito orgánmi poverené majú v súvislosti s vykonávaním štatistických zisťovaní a previerok jednotnej informačnej sústavy právo vstupovať pri zachovaní príslušných bezpečnostných a zdravotných predpisov do objektov, miestností a ostatných priestorov, ktoré sú predmetom alebo miestom zisťovania alebo preverovania, požadovať potrebné informácie a nazerať do podkladov a dokladov.
(2)
Pracovníci uvedení v odseku 1 sú oprávnení požadovať v rámci svojich služobných úloh od pracovníkov organizácií vysvetlenia a nazerať do podkladov (dokladov) týchto organizácií.
(3)
Informácie, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, sa smú poskytnúť len tým pracovníkom, ktorí majú na to písomné poverenie.
(4)
Oprávnenie podľa odseku 1 patrí aj členom Federálnej štatistickej rady.
Sankcie za porušenie povinností v oblasti jednotnej informačnej sústavy
§ 30
(1)
Orgány štátnej štatistiky alebo Federálne ministerstvo financií alebo finančné orgány republík môžu zodpovednému pracovníkovi organizácie, ktorý porušiac povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo vykonávacími predpismi k nemu
a)
svojím zavinením sťažil alebo znemožnil orgánom štátnej štatistiky alebo Federálnemu ministerstvu financií alebo finančným orgánom republík výkon dohľadu nad informačnou sústavou organizácií alebo zavinil, že informácie sa predkladajú oneskorene alebo sú neúplné či nesprávne, uložiť poriadkovú pokutu do 1000,- Kčs,
b)
zavinil hrubé neporiadky na niektorom úseku informačnej sústavy organizácií alebo vykonával nepovolené štatistické zisťovania, uložiť poriadkovú pokutu do 3000,- Kčs.
(2)
Pokuty podľa odseku 1 možno uložiť iba do jedného roka odo dňa, keď porušenie ustanovených povinností alebo závada sa zistili, najdlhšie však do dvoch rokov odo dňa, keď k týmto skutočnostiam došlo. Ukladá ich orgán štátnej štatistiky alebo Federálne ministerstvo financií alebo finančný orgán republiky, ktorý v medziach svojej pôsobnosti porušenie ustanovených povinností alebo závady zistil.
§ 31
Ak spravodajská jednotka nesplní (§ 4 ods. 4) úlohy vyplývajúce z jej spravodajskej povinnosti, sú orgány štátnej štatistiky oprávnené vykonať zistenie potrebných údajov na jej náklady.
§ 32
(1)
Orgány štátnej štatistiky alebo Federálne ministerstvo financií alebo finančné orgány republík sú oprávnené uložiť organizáciám, aby v ustanovenej lehote odstránili závady zistené pri výkone dohľadu nad stavom informačnej sústavy organizácií. Ak sa závady v ustanovenej lehote neodstránia, môže orgán štátnej štatistiky alebo Federálne ministerstvo financií alebo finančný orgán republiky, ktorý odstránenie závad nariadil, uložiť najneskôr do jedného roka po uplynutí ustanovenej lehoty organizácii pokutu až do výšky 50 000 Kčs.
(2)
Pokutu do rovnakej výšky môžu orgány štátnej štatistiky alebo Federálne ministerstvo financií alebo finančné orgány republík uložiť organizácii, ktorá nesplní svoju spravodajskú povinnosť ustanovenú na základe tohto zákona (§ 22).
§ 33
Pri ukladaní pokút podľa § 30 a 32 postupujú orgány štátnej štatistiky alebo Federálne ministerstvo financií alebo finančné orgány republík podľa ustanovení správneho poriadku. Pokuty sa odvádzajú do štátneho rozpočtu podľa územnej pôsobnosti orgánu, ktorý pokutu uložil.
ODDIEL VIII
Záverečné ustanovenia
§ 34
(1)
Pre Federálne ministerstvo národnej obrany určí Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií z ustanovení tohto zákona výnimky odôvodnené osobitným charakterom činnosti tohto ministerstva. Obdobné opatrenia vykoná Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií, aj pokiaľ ide o bezpečnostné zbory ministerstiev vnútra a zbory nápravnej výchovy Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Výnimky z predpisov o účtovníctve a kalkulácii povoľuje Federálne ministerstvo financií.
(2)
Štátna plánovacia komisia určí po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy záväzný postup včítane vydávania všeobecne záväzných právnych predpisov pre štatistiku, ktorá sa týka osobitnej časti plánov.
§ 35
(1)
Zásady pre vytváranie a využívanie informačnej sústavy organizácií ustanoví vláda Československej socialistickej republiky nariadením.
(2)
Federálny štatistický úrad môže vydať vykonávacie predpisy k ustanoveniam § 2 písm. d) až f), § 7 až 9, § 20 a s výnimkou vecí patriacich do pôsobnosti Federálneho ministerstva financií k § 3 a 15 až 18.
(3)
Federálne ministerstvo financií vydá vykonávacie predpisy k ustanoveniam § 2 písm. a) a c) a k § 14 a po dohode s Federálnym štatistickým úradom k § 3 (účtovné výkazníctvo). Federálne ministerstvo financií môže vydať vykonávacie predpisy k § 2 písm. b).
§ 36
(1)
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii aj pre odbor národohospodárskej evidencie,
2.
§ 8 až 13 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, pokiaľ sa týkajú Federálneho štatistického úradu a Federálnej štatistickej rady,
3.
vyhláška Štátneho úradu štatistického č. 213/1953 Ú. l. (č. 253/1953 Ú. v.) o schvaľovaní operatívno-štatistických výkazov a o povoľovaní osobitných štatistických vyšetrení,
4.
§ 1 až 3 zák. č. 170/1968 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu.
(2)
Až do dňa nadobudnutia účinnosti zákonov národných rád upravujúcich pôsobnosť štatistických orgánov republík postupuje sa v otázkach tejto pôsobnosti, pokiaľ nie sú upravené zákonom o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií, podľa doterajších predpisov.
§ 37
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.