19/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
ZÁKON
Českej národnej rady
zo 17. marca 1971
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady č. 1/1969 Zb. o rokovacom poriadku Českej národnej rady
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon ČNR č. 1/1969 Zb. o rokovacom poriadku Českej národnej rady sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 písm. e) za slová „strednodobý národohospodársky plán“ nahrádzajú slovami „zákonom Českej národnej rady štátny plán rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky“.
2.
V § 10 sa zrušuje ustanovenie pod písmenom j). V dôsledku toho sa doterajšie označenie písmenami k), l), m) mení na označenie j), k), l).
3.
V § 11 sa zrušuje ustanovenie pod písmenom c). V dôsledku toho sa doterajšie písmená d), e), f) menia na c), d), e), a ako písmeno f) sa zaraďuje nové ustanovenie, ktoré znie:
„f)
iné návrhy, ak tak ustanovuje zákon.“.
4.
v § 22 ods. 3 sa slová „tajomník Českej národnej rady“ nahrádzajú slovami „vedúci Kancelárie Českej národnej rady“.
5.
V § 33 ods. 2 sa slovo „procedurálnych“ nahrádza slovom „vedľajších“.
6.
V § 36 sa v prvom riadku za slová „Českej národnej rady“ vkladá spojka „a“. Prečiarkuje sa druhú odsek a číselné označenie odseku 1.
7.
V § 37 sa prečiarkuje číselné označenie odseku 1 a druhá veta tohto odseku sa nahrádza vetou tohto znenia: „Hlasuje sa podľa všeobecných pravidiel o spôsobe hlasovania (§ 34)“. Odseky 2 až 4 tohto paragrafu sa prečiarkujú.
8.
V § 51 ods. 1 v druhom riadku sa prečiarkujú slová „a jej orgánov“ a v prvom riadku sa za slovo „prácu“ vkladá slovo orgánov.„
9.
V § 51 ods. 2 sa v dôsledku zrušenia ustanovenia pod č. 5 primerane upravuje číslovanie ostatných ustanovení tohto odseku.
10.
K § 60 ods. 1 sa ako bod 6 pripája nové ustanovenie tohto znenia:
6. plniť ďalšie úlohy, ktorými ho Predsedníctvo Českej národnej rady v rámci svojej pôsobnosti poverí„.
11.
V § 62 sa prečiarkujú ustanovenia odsekov 2 až 5 nahrádzajú sa novým textom tohto znenia:
(2) Česká národná rada zriaďuje svojim uznesením ďalšie stále výbory, ustanovuje počet ich členov a volí ich predsedov a ostatných členov. Tieto výbory pôsobia spravidla po celé volebné obdobie.
(3)
Výbory ako iniciatívne a kontrolné orgány Českej národnej rady pôsobia na hlavných úsekoch štátnej a spoločenskej činnosti republiky.
(4)
Česká národná rada môže svojim uznesením podľa obdoby odseku 2 zriaďovať na splnenie určitej úlohy aj dočasné výbory.„
12.
V § 63 ods. 1 sa v prvom a druhom riadku prečiarkujú slová “ako iniciatívne a kontrolné orgány Českej národnej rady„.
13.
V § 64 sa prečiarkuje doterajší odsek 3 a nahrádza sa druhou vetou doterajšieho odseku 2 takže nový odsek 3 znie:
(3) Správu so svojim návrhom výbor predkladá Českej národnej rade, prípadne jej predsedníctvu.„
14.
V § 68 ods. 2 sa slová “tajomník Českej národnej rady„ nahrádzajú slovami “vedúci Kancelárie Českej národnej rady„.
15.
V § 78 ods. 1 sa za slová “podpredsedovia Českej národnej rady„ vkladá spojka “a„.
V odseku 5 toho istého paragrafu sa slová “tajomník Českej národnej rady„ nahrádzajú slovami “vedúci Kancelárie Českej národnej rady„.
16.
V § 83 ods. 2 sa slová “tajomník Českej národnej rady„ nahrádzajú slovami “vedúci Kancelárie Českej národnej rady„.
17.
Doterajší § 88 sa prečiarkuje a nahrádza sa týmto novým znením:
Ҥ 88
Poslanci Českej národnej rady sa združujú do poslaneckých klubov podľa svojej straníckej príslušnosti.„
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Erban v. r.

Korčák v. r.