18/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
VYHLÁŠKA
Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové
z 22. februára 1971,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad
Mestský národný výbor v Lomnici nad Popelkou, okres Semily.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1971.
Pruša v. r.

Řehořek v. r.