171/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb.
1. v nariadení vlády Českej socialistickej republiky č. 135/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov v českom i slovenskom vydaní,
2. vo vyhláške Ministerstva kultúry SSR č. 132/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠK č. 140/1964 Zb. o povinných pracovných výtlačkoch, v českom vydaní,
3. v dátumoch vydania čiastok 36 a 37 v slovenskom vydaní.
1.
V § 1 ods. 1, v § 3 ods. 1 a v § 4 ods. 1 došlo k chybe, ktorá sa opravuje tak, že miesto slov „odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva" má byť správne „odbor vodného a lesného hospodárstva a poľnohospodárstva“.
2.
Vo vyhláške č. 132/1971 Sb. v úvodnej vete bolo chybne vytlačené „o jednotné soustavě knižnic" miesto správneho znenia „o jednotné soustavě knihoven“ a v čl. 1 „knižnicím" miesto správneho znenia „knihoven“ a „knižnice" místo správneho znenia „knihovny“.
3.
V čiastke 36 je chybne vytlačený dátum vydania „20. novembra 1971" miesto správneho „20. decembra 1971“ a v čiastke 37 je chybne „29. decembra 1971" miesto správneho „23. decembra 1971“.
Redakcia