170/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
OPATRENIE
ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 15. decembra 1971,
ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov
V dôsledku splnenia podmienok uvedených v čl. I ods. 1 ústavného zákona č. 52/1970 Zb. o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov sa skončí 31. decembrom 1971 doterajšie volebné obdobie sudcov na týchto súdoch:
Krajský súd v Bratislave
Krajský súd v Košiciach
Mestský súd v Bratislave
Okresný súd Bratislava - vidiek
Okresný súd v Nitre
Okresný súd v Topoľčanoch
Mestský súd v Košiciach
Okresný súd v Michalovciach
Minister:

Dr. Király v. r.