168/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 24. septembra 1971
o Dohovore o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
Dňa 8. apríla 1971 bol v Prahe podpísaný Dohovor o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou.
Podľa svojho článku 10 nadobudol Dohovor platnosť 8. aprílom 1971.
České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:
Ing. Kurka v. r.
DOHOVOR o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
V súlade s článkom 14 Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o vedeckej a kultúrnej spolupráci zo 6. októbra 1964 a s cieľom vzájomne rozvíjať na základe proletárskeho internacionalizmu a v záujme ďalšieho upevnenia vzájomných vzťahov bratskú spoluprácu v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva dohodli sa obe zmluvné strany takto:
Článok 1
Obe zmluvné strany budú podporovať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby propagovali medzi pedagógmi a školskou mládežou význam učenia marxizmu-leninizmu pri výstavbe socializmu, rozvoja spolupráce socialistických krajín a revolučného hnutia vo svete a vychovávali ich v duchu nerozborného priateľstva medzi národmi Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky, priateľstva k Sovietskemu zväzu a socialistického internacionalizmu.
Článok 2
Obe zmluvné strany budú podporovať všetky opatrenia, ktoré dôkladne oboznámia školskú mládež, pedagógov a pracovníkov všeobecnovzdelávacieho školstva s revolučnými tradíciami československej a nemeckej robotníckej triedy, s vedúcou úlohou ich marxisticko-leninských strán a s úspechmi a úlohami socialistickej výstavby v oboch krajinách a umožnia im preniknúť ešte hlbšie do základných problémov marxizmu-leninizmu.
Obe strany sa budú usilovať o hlbšie vzájomné poznanie rozvoja socialistického školstva a základných otázok komunistickej výchovy mladej generácie.
Článok 3
Obe strany budú koordinovať svoj postup na dôležitých medzinárodných konferenciách a v medzinárodných organizáciách v oblasti vzdelania a pedagogických vied. Budú spoločne čeliť všetkým pokusom o ideologickú diverziu imperialistických štátov proti socialistickým štátom v oblasti pedagogiky a školskej politiky.
Článok 4
Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky budú prehlbovať spoluprácu v týchto oblastiach:
- socialistického vzdelania a výchovy školskej mládeže;
- plánovania a riadenia všeobecnovzdelávacieho školstva;
- prognóz rozvoja vzdelávania a rozvoja školskej sústavy;
- prípravy a doškoľovania učiteľov pre všeobecnovzdelávacie školy;
- základných otázok marxisticko-leninskej pedagogiky;
- plánovania a riadenia pedagogickej vedy a výskumu;
- efektivity školskej sústavy a hlavných smerov a metód jej racionalizácie;
- jednotného kontrolného systému školskej sústavy a jeho riadenia;
- vývoja učebných pomôcok a učebníc.
Článok 5
Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky sústredia spoluprácu na tieto otázky:
- teória a metodika marxisticko-leninskej pedagogiky;
- koncepcia všeobecnovzdelávacej školy a teória socialistického všeobecného vzdelania;
- rastúca úloha marxisticko-leninskej pedagogiky a školskej politiky v súčasnom období a boj s imperialistickými a revizionistickými pozíciami v školskej politike a pedagogickej vede;
- ciele, náplň, metódy a formy organizácie socialistickej výchovy;
- vypracovanie didaktiky socialistickej školy;
- ciele, obsah, metódy a formy organizácie vyučovania na I. stupni školy; vyučovania matematiky a prírodných vied, polytechnického vyučovania, vyučovania spoločenských náuk a jazykov, telesnej výchovy a mimoškolského športu;
- výskum a vývoj učebných pomôcok, základného technického vybavenia a školského nábytku;
- plánovanie, riadenie a ekonomika školskej sústavy;
- obsah a metódy vzdelávania, výchovy a pracovnej prípravy
fyzicky a psychicky postihnutých detí a mládeže;
- výmena skúseností v oblasti informácií a dokumentácie.
Článok 6
Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky budú uplatňovať pri ďalšom upevňovaní spolupráce tieto formy a metódy:
- nadviazanie pracovných kontaktov vedúcich pracovníkov ministerstiev,
ministerstvami poverených predstaviteľov vedeckých inštitúcií a zariadení,
vedúcich pracovníkov školských správ krajských národných výborov;
- konzultácie o základných otázkach socialistickej školskej politiky;
- vytváranie dvojstranných pracovných skupín na riešenie určitých úloh ministerstiev;
- usporadúvanie spoločných vedeckých porád a stretnutí o základných otázkach socialistickej školskej politiky;
- výmena zákonných ustanovení učebných plánov, dokumentácie a i. a ďalej plánov vedeckého výskumu v oblasti pedagogiky a školskej politiky;
- výmena pedagogickej literatúry a učebníc;
- výmena pracovníkov všeobecnovzdelávacieho školstva, riaditeľov škôl a výchovných zariadení, učiteľov, vychovávateľov, študentov a žiakov;
- výmena termínov najdôležitejších vedeckých zasadaní a konferencií, ktoré sa usporadúvajú v priebehu roka v našich krajinách. Koordinácia vystúpení na dôležitých medzinárodných akciách;
- usporadúvanie výstav o všeobecnovzdelávacom školstve druhej krajiny.
Článok 7
Za účelom vzájomnej podpory doškoľovania odborných učiteľov rozličných predmetov a vyučovania nemčiny na stredných všeobecnovzdelávacích školách v Československej socialistickej republike a vyučovania češtiny na stredných všeobecnovzdelávacích školách v Nemeckej demokratickej republike obe strany budú uskutočňovať:
- Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky bude usporadúvať v Nemeckej demokratickej republike kurzy pre československých učiteľov nemčiny a taktiež podporí konanie podobných kurzov v Československej socialistickej republike;
- ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky budú usporadúvať v Československej socialistickej republike exkurzie a praktiká pre odborných učiteľov rozličných predmetov z Nemeckej demokratickej republiky;
- Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky bude usporadúvať v Českej socialistickej republike jazykové kurzy pre učiteľov češtiny z Nemeckej demokratickej republiky;
- vyslanie učiteľov nemčiny a prírodovedných predmetov z Nemeckej demokratickej republiky na školy s rozšírenou výučbou nemčiny v Československej socialistickej republike a učiteľov češtiny z Československej socialistickej republiky na stredné všeobecnovzdelávacie školy v Nemeckej demokratickej republike.
O podmienkach pôsobenia týchto učiteľov sa prijímajúce a vysielajúce ministerstvá dohodnú osobitne;
- Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky preskúma možnosti ďalších opatrení na podporu vzdelávania žiakov všeobecnovzdelávacích škôl Československej socialistickej republiky v nemeckom jazyku;
- na základe ustanovení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl z 8. novembra 1960 obe strany umožnia študentom a učiteľom českého a nemeckého jazyka študijné pobyty na školách pre prípravu učiteľov.
Článok 8
Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky budú podporovať prehĺbenie priateľských vzťahov a spoluprácu medzi:
1.
Vedeckými výskumnými ústavmi a pedagogickými nakladateľstvami:
Výskumný ústav pedagogický Praha a Bratislava - Akadémia pedagogických vied Berlín
Učebné pomôcky, n. p., Praha a Banská Bystrica - Akadémia pedagogických vied Berlín
Štátne pedagogické nakladateľstvo Praha a Bratislava - Nakladateľstvo Volk und Wissen Berlín
2.
Učiteľskými novinami
Učiteľské noviny Praha a Bratislava - Deutsche Lehrerzeitung Berlín
za účelom pravidelnej výmeny článkov o základných otázkach socialistickej školskej politiky a rozvoji všeobecnovzdelávacieho školstva a ďalej podľa dohody za účelom uverejnenia článkov k významným spoločenským udalostiam v Československej socialistickej republike a Nemeckej demokratickej republike.
3.
Školami na prípravu učiteľov
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej Praha - Vysoká škola pedagogická Potsdam
Pedagogická fakulta Ústí nad Labem - Vysoká škola pedagogická Dresden
Pedagogická fakulta Hradec Králové - Vysoká škola pedagogická Dresden
Pedagogická fakulta Banská Bystrica - Vysoká škola pedagogická Erfurt/Mühlhausen
Pedagogická fakulta Palackého univerzity Olomouc - Pedagogický inštitút Halle
Pedagogická fakulta Plzeň - Pedagogický inštitút Zwickau
Pedagogická fakulta Nitra - Pedagogický inštitút Güstrow
Spolupráca sa uskutočňuje na základe dohôd o priamej spolupráci uzavretých medzi týmito školami, ktorých hlavná problematika sa zameriava na:
politickoideologickú výchovu študentov,
štúdium základov marxizmu - leninizmu,
prácu mládežníckych organizácií,
ďalšie marxisticko-leninské vzdelávanie učiteľov týchto škôl,
metodiku vybraných odborov.
Socialistickú výchovu študentov treba podľa ekonomických možností podporovať výmenou študentov na prázdninovú prax.
4.
Školskými správami v krajoch
Praha - Berlín
Bratislava - Berlín
Ústí nad Labem - Karl Marx Stadt
Plzeň - Gera
České Budějovice - Suhl
Ostrava - Dresden
Brno - Leipzig
Vzťahy medzi školskými správami krajov Slovenskej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky sa dohodnú dodatočne.
Školské správy uvedených krajov si vymieňajú skúsenosti v otázkach:
- plánovania a riadenia v kraji, okrese a škole,
- socialistickej výchovy školskej mládeže,
- ďalšieho vzdelávania a doškoľovania učiteľov, najmä v oblasti marxizmu - leninizmu a socialistickej pedagogiky.
Krajské orgány školskej správy sa dohodnú o výmene učiteľov a budú podporovať výmenu príslušníkov socialistických detských a mládežníckych organizácií na priateľské stretnutia, najmä zo škôl s rozšírenou výučbou nemčiny v Československej socialistickej republike a zo škôl s výučbou češtiny v Nemeckej demokratickej republike.
Článok 9
Ustanovenia tohto Dohovoru sa budú uskutočňovať na základe vykonávacích plánov k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o vedeckej a kultúrnej spolupráci zo 6. októbra 1964 a v rámci nimi ustanovených objemov vzájomnej výmeny.
Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky každoročne spoločne zhodnotia výsledky spolupráce v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou podľa tohto Dohovoru a skonkretizujú tiež jeho náplň na jednotlivé roky, a to spôsobom, na ktorom sa dohodnú.
Článok 10
Tento Dohovor nadobúda platnosť dňom podpisu a platí do 31. decembra 1975.
Tento Dohovor bol dojednaný v Prahe 8. apríla 1971 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Prof. Dr. J. Hrbek v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

M. Honeckerová v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.