167/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 23. augusta 1971
o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky
Dňa 16. apríla 1971 bola v Prahe podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky.
Podľa svojho článku 9 nadobudla Dohoda platnosť 1. júlom 1971.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Marko v. r.
DOHODA o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky,
vedené snahou o rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi oboma
krajinami v záujme ďalšieho rozvíjania vzájomného porozumenia medzi ich národmi,
sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú v rámci tejto Dohody rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, umenia, literatúry, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, telesnej výchovy a športu.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať výmenné návštevy a iné styky vedcov, kultúrnych a školských pracovníkov, umelcov, pracovníkov hromadných oznamovacích prostriedkov a predstaviteľov telesnej výchovy a športu.
Zmluvné strany budú pozývať príslušných zástupcov druhej zmluvnej strany na kongresy, konferencie, semináre a iné odborné stretnutia s medzinárodnou účasťou usporiadané na ich území.
Článok 3
Zmluvné strany budú podporovať úsilie o lepšie poznávanie civilizácie a kultúry druhého štátu všetkými prostriedkami, najmä formou
a)
umeleckých a iných výstav kultúrneho a informačného charakteru,
b)
koncertov, divadelných predstavení a iných umeleckých vystúpení, včítane ľudových tancov a piesní,
c)
prekladania a vydávania literárnych a vedeckých diel,
d)
výmeny kníh, časopisov a iných publikácií kultúrnej a vedeckej povahy, ako aj rôznych audiovizuálnych pomôcok,
e)
výmeny tlačových, rozhlasových a televíznych materiálov,
f)
premietania umeleckých, vedeckých a výchovných filmov.
Článok 4
Zmluvné strany budú poskytovať štátnym občanom druhej zmluvnej strany štipendiá na štúdium a výskum na svojich vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach a na študijné pobyty a výskumy, včítane krátkodobých návštev školských pracovníkov s cieľom oboznámenia sa so školským systémom tohto štátu, a na krátkodobé doškoľovacie kurzy pre učiteľov.
Zmluvné strany za tým účelom uľahčia takým vedcom, výskumným a vedeckým pracovníkom prístup do svojich knižníc, archívov, múzeí, galérií a iných kultúrnych a vedeckých inštitúcií.
Zmluvné strany budú tiež spolupracovať pri zaobstarávaní školského zariadenia na vyučovacie účely.
Článok 5
Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi uznávať vedecké hodnosti, tituly, vysvedčenia a diplomy udelené alebo vydané príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany.
Článok 6
Zmluvné strany sa budú usilovať o prehĺbenie ďalších vzájomných stykov na úseku telesnej výchovy a športu najmä tým, že budú podporovať spoluprácu a výmenu športovcov, telovýchovných expertov a športových družstiev, ako aj usporadúvanie športových súťaží.
Článok 7
Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať vždy na určité časové obdobia vykonávacie plány, v ktorých sa určia konkrétne akcie spolupráce a finančné podmienky.
Tieto vykonávacie plány bude pripravovať a prerokúvať zmiešaná komisia zložená z rovnakého počtu členov za obe zmluvné strany. Komisia sa bude schádzať striedavo v Prahe a Nikózii a na jej zasadnutia môžu obe strany prizvať svojich expertov.
V období medzi zasadnutiami komisie môže byť dojednaný vykonávací plán zmenený po vzájomnej dohode oboch strán diplomatickou cestou.
Článok 8
Zmluvné strany budú vo svojej dvojstrannej spolupráci pokračovať, pokiaľ to bude možné, aj v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych organizácií.
Článok 9
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia toto schválenie.
Článok 10
Táto Dohoda sa dojednáva na dobu piatich rokov a bude sa predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti.
Spísané v Prahe 16. apríla 1971 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a gréckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Christodoulos Veniamin v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.