166/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1972 do 30.09.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže ČSSR
z 20. decembra 1971,
ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, Federálny cenový úrad, Federálne ministerstvo financií a Štátna arbitráž ČSSR ustanovujú podľa § 47 písm. a) a § 53 písm. a) a c) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, ako aj podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií socialistického sektora a podľa ustanovení § 269 ods. 3 a § 391 a 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov:
Článok I
Účel vyhlášky
Vyhláškou sa sleduje efektívnejšie hospodárenie s vedľajšími rozpočtovými nákladmi stavieb, účelnejšie využitie zariadenia staveniska a tomu zodpovedajúca úprava spôsobu fakturácie.
Článok II
Rozsah platnosti
Vyhláška sa vzťahuje na všetky stavby rozostavané k 31. decembru 1971 a po tomto dátume začínané. Pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady na zariadenie staveniska, vzťahuje sa na stavby, na dodávku ktorých sa uzavrela hospodárska zmluva po 1. januári 1972.
Článok III
Zmeny a doplnky vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb
Vyhláška č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb (ďalej len „vyhláška“) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 sa doterajší odsek 3 očísluje ako odsek 5 a vkladajú sa nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
So súhlasom vedúceho ústredného orgánu investora sa spracuje v predstihu projekt časti stavby súcej na užívanie už počas výstavby, a to pre objekty stavby, ktoré možno využiť ako zariadenie staveniska (ide najmä o objekty terénnych úprav a inžinierskych sietí, administratívne, bytové, skladové a halové objekty).
(4)
Vedúci ústredného orgánu investora môže udeliť súhlas podľa predchádzajúceho odseku len na základe posúdenia koncepcie súhrnného riešenia stavby.“.
2.
Ustanovenie § 18 ods. 3 sa zrušuje.
3.
Za § 18 sa vkladá nový § 18a tohto znenia:
㤠18a
Dokumentácia objektov zariadení staveniska
(1)
Dokumentácia dočasných objektov zariadení staveniska a úprav iných objektov, ktoré sa majú využiť ako súčasť zariadenia staveniska, sa spracúva v súlade s koncepciou určenou projektom stavby [§ 13 ods. 1 písm. d) a § 14 ods. 1 písm. b)] a prípadne s podmienkami určenými v rozhodnutí o prípustnosti stavby.
(2)
Dokumentáciu podľa predchádzajúceho odseku zabezpečujú ako súčasť dodávateľskej dokumentácie organizácie, ktoré zariadenie staveniska zabezpečujú. Jej rozsah môže spracovateľ po dohode s priamymi vyššími dodávateľmi, ktorí budú zariadenie staveniska užívať, obmedziť obdobne ako pri stavbách uvedených v § 18 ods. 1.“.
4.
Ustanovenie § 27 ods. 1 znie:
„(1)
Vedľajšie rozpočtové náklady stavieb (hlava VI) obsahujú náklady na
a)
zariadenie staveniska,
b)
územné vplyvy, za ktoré sa považuje zvýšenie rozpočtových nákladov vznikajúce
- presunom stavebných kapacít,
- uskutočňovaním stavieb na území so sťaženými výrobnými podmienkami,
- uskutočňovaním stavieb v horských oblastiach,
- výplatou mzdových preferencií a preferenčného odlučného;
c)
mimoriadne sťažené pracovné prostredie (prevádzkové vplyvy);
d)
prirážky za skrátenie lehoty výstavby a za zníženie rozpočtových nákladov stavieb;*)
e)
preferenčné prirážky na vybraných stavbách.
5.
Za doterajšie ustanovenie § 27 ods. 2 sa pripájajú odseky a 4 tohto znenia:
(3) Jednotlivé druhy vedľajších rozpočtových nákladov a spôsob ich použitia bližšie vymedzia a podrobnosti ich dokumentovania, včítane rozpočtovania upravia záväzné smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva financií z 20. decembra 1971 o vedľajších rozpočtových nákladoch na zariadenie staveniska (ďalej len „Smernice“) a úprava Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 20. decembra 1971 o vedľajších rozpočtových nákladoch.
(4)
Vedľajšie rozpočtové náklady v súhrnnom rozpočte stavby komplexnej bytovej výstavby**) prerokuje generálny projektant s dodávateľmi podľa jednotlivých objektov a prevádzkových súborov.
6.
Ustanovenia § 28 ods. 1, 2 a 3 znejú:
(1) Rozpočtové náklady na zariadenie staveniska sa určujú
a)
globálnou metódou, t. j. prirážkami určenými globálnymi sadzbami, prípadne z nich odvodenými fakturačnými sadzbami,***) rozpočtovými nákladmi vyčlenených spoločných zariadení a rozpočtovými nákladmi jednotlivých mimoglobálnych objektov,
b)
výnimočne individuálnou metódou, t.j. rozpočtovými nákladmi menovite určených objektov v pláne organizácie výstavby a súhrnnými rozpočtovými nákladmi ostatných objektov.
(2)
Individuálna metóda sa môže použiť len vtedy, ak na to dá súhlas na odôvodnenú žiadosť ústredného orgánu investora alebo na žiadosť ústredných orgánov priamych vyšších dodávateľov podľa príslušnosti investora buď Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, alebo Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvo výstavby a techniky SSR po dohode s príslušným cenovým úradom.
(3)
Ak bola určená pre niektorú zo stavieb tvoriacich bytový súbor individuálna metóda rozpočtovania nákladov zariadenia staveniska, použije sa táto metóda aj pre ostatné stavby toho istého súboru
7.
Ustanovenia § 28 ods. 4, 5†) a 6 sa zrušujú.
8.
Ustanovenia § 29, 30, 31 a 32 sa zrušujú.
9.
Ustanovenie § 35 znie:
Rozpočtové náklady prác, dodávok a výdavkov nezahŕňané do ceny základných prostriedkov††) včítane zvýšených výdavkov (skutočných škôd), ktoré vzniknú dodávateľovi pri povinnom uzavretí zmluvy, prirážky za predĺženie záručnej doby nad dobu určenú zákonnými predpismi a prirážky za zlepšenie budúceho ekonomického alebo iného efektu z trvalej prevádzky†††) sa určujú podľa cenových alebo osobitných predpisov platných pre ich jednotlivé druhy.
10.
Zrušuje sa text riadkov 22 a 23 súhrnného rozpočtu (tlačivo č. 1 prílohy vyhlášky) a text riadku 24 znie:
„“.
prirážky za skrátenie lehoty výstavby a zníženie rozpočtových nákladov“.
Článok IV
Vyhláška Federálneho ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb. sa dopĺňa takto:
Vkladá sa § 11 tohto znenia:
㤠11
Zariadenia staveniska
(1)
Ak sú náklady na zariadenie staveniska rozpočtované globálnymi, prípadne fakturačnými sadzbami, zahŕňa sa do splátkových listov za dodávky a práce aj prirážka vo výške určeného percenta zo sumy každého splátkového listu. Ak sa splátkové listy nevystavujú, nemožno požadovať ani splátku na zariadenie staveniska.
(2)
Ak sa náklady na dočasné objekty zariadenia staveniska rozpočtujú ináč než globálnymi, prípadne fakturačnými sadzbami, vystavujú sa postupne splátkové listy na zaplatenie objemov prác na zariadení staveniska skutočne vykonaných. Vykonané objemy prác odberateľ zisťuje a potvrdzuje obdobne ako pri trvalých objektoch stavby. Splátkovými listami za vyhotovenie dočasného objektu sa vyčerpá suma jeho plných rozpočtových nákladov. Ak však rozpočtové náklady materiálu, ktorý sa získa demontážou, prevyšujú rozpočtové náklady demontáže, možno splátky za práce spojené s vyhotovením dočasného objektu zariadenia staveniska spolu čerpať len do sumy zníženej o rozdiel medzi rozpočtovými nákladmi materiálu, ktorý sa získa demontážou, a rozpočtovými nákladmi demontáže. Ceny za dokumentáciu zariadenia staveniska zahŕňa dodávateľ jedinou sumou do prvého splátkového listu za práce vykonané na zariadení staveniska. Ak sa dokumentácia zariadenia staveniska vypracúva po častiach, môže dodávateľ jej hodnotu zahrnúť do splátkových listov tiež po častiach, ale vždy v rozsahu najmenej úplne dokončenej dokumentácie pre jeden objekt zariadenia staveniska.
(3)
Právo fakturovať náklady na zariadenie staveniska vzniká dodávateľovi, ktorý zabezpečuje zariadenie staveniska.*)
a)
pri použití globálnych, prípadne fakturačných sadzieb súčasne s právom fakturovať dokončený trvalý objekt alebo prevádzkový súbor stavby,
b)
dňom dokončenia stavby, ak ide o dočasné objekty zariadenia staveniska rozpočtované ináč než globálnymi, prípadne fakturačnými sadzbami. Do faktúry sa zahŕňajú plné náklady zariadenia a náklady demontáže. Rozpočtové náklady materiálu, ktorý sa získa demontážou, sa v tej istej faktúre odpočítajú.
(4)
Organizácie sa môžu v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) dohodnúť, že právo fakturovať vznikne skôr, najskôr však dňom, keď sa príslušný objekt prestal pri výstavbe používať a likvidoval sa. Deň likvidácie objektu sa musí zaznačiť v stavebnom denníku.
(5)
Pozastávky podľa § 13 a § 14 sa pri fakturovaní nákladov na zariadenie staveniska nepoužijú.
Článok V
Zmluva o zariadení staveniska
(1)
Zmluvou o zariadení staveniska sa dodávateľ zaväzuje vybudovať v požadovanom rozsahu dočasné objekty zariadenia staveniska, poskytnúť ich odberateľovi a po určenom čase ich opäť odpratať; za tým účelom sa spravidla zaväzuje tiež vypracovať potrebnú projektovú dokumentáciu. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať náklady spojené s činnosťou dodávateľa vo výške a spôsobom určeným v Smerniciach.
(2)
Podkladom pre uzavretie zmluvy je schválená projektová dokumentácia.
(3)
Zmluvu je na žiadosť oprávnenej organizácie povinná uzavrieť tá organizácia, ktorá podľa Smerníc je povinná zariadenie staveniska pre oprávnenú organizáciu zabezpečovať (obstarávať).**)
(4)
Ak dodávateľ záväzok zo zmluvy o zariadení staveniska včas alebo riadne nesplní, je povinný uhrádzať odberateľovi zvýšené náklady a iné majetkové dôsledky, ktoré v tejto súvislosti odberateľovi preukázateľne vznikli.
(5)
Ustanovenia o zmluve o zariadení staveniska sa použijú primerane aj v prípade, keď ako zariadenie staveniska sa poskytuje trvalý objekt budovaný v predstihu (alebo objekt už existujúci, pokiaľ je potrebná jeho úprava).
Článok VI
Prechodné ustanovenia
(1)
Podmienka súhlasu na použitie individuálnej metódy rozpočtovania zariadenia staveniska podľa čl.III ods. 6 neplatí pre stavbu, ktorej projektová dokumentácia (projekt v štádiu súhrnného projektového riešenia) bola odovzdaná***) do 31. marca 1972, pokiaľ sa stavba začne najneskôr do 30. júna 1972.
(2)
Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa netýka stavieb, na ktoré sa vzťahujú smernice uvedené v čl. VII písm. a).
(3)
Režim vedľajších rozpočtových nákladov na zariadenie staveniska dohodnutý v zmluve do dňa účinnosti tejto vyhlášky nie je jej ustanoveniami dotknutý.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
Zrušujú sa:
a)
ustanovenia § 13 ods. 2, 3 a 4 smerníc č. 3 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 27. mája 1971 o osobitnom režime prípravy a schvaľovania stavieb odvetví palív a energetiky;
b)
ustanovenie § 13 ods. 3 druhej vety vyhlášky Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra ČSSR a ministerstiev výstavby a techniky ČSR a SSR č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe;
c)
pokyny Ministerstva stavebníctva a Ministerstva ťažkého priemyslu z 22. decembra 1966 pre určovanie niektorých vedľajších rozpočtových nákladov v znení pokynov z 21. decembra 1968 a ich doplnkov.
Článok VIII
Účinnosť vyhlášky
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.
Minister poverený riadením
Federálneho cenového úradu:
Doc. Sabolčík CSc. v. r.
Hlavný arbiter ČSSR:
Brandejs v. r.
Minister ČSSR
pre technický a investičný rozvoj:
Ing. Šupka v. r.
Minister financií ČSSR:
Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.
*)
Podmienky pre ich používanie upravujú § 2, 3 a 4 vyhl.č. 87/1966 Zb. o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe; § 2 a 3 cit. vyhlášky sú t. . sistované nariadením vlády č. 168/1969 Zb. o prechodnom zákaze zvyšovania cien.
**)
§ 3 ods. 1 vyhl. č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe.
***)
Smernice čl. 6.11 a 7.5.
†)
Obsah doterajšieho ustanovenia § 28 ods. 5 je pojatý do Smerníc čl. 3, 4 a 5.
††)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 140/1971 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.
†††)
§ 4 vyhlášky č. 87/1966 Zb. o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe.
*)
Smernica čl. 3.
**)
Smernice čl. 3.1, 8 a 9.
***)
§ 273 Hospodárskeho zákonníka zmeneného a znovu vyhláseného pod č. 37/1971 Zb.