16/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1971 do 31.12.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
z 3. marca 1971,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR a ostatnými príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 9 zákona o poisťovníctve č. 82/1966 Zb. v znení zákona č. 162/1968 Zb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií, sa mení takto:
v § 5 písm. b) sa posledná položka rozdeľuje do dvoch riadkov, ktoré znejú:
„ - krmoviny na ornej pôde 2,-
- ostatné krmoviny 1,-“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Mišeje v. r.