159/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1972 do 31.12.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. decembra 1971,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov*) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 prvá veta znie: „Národné výbory sú orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v krajoch, okresoch a obciach.“
2.
§ 4 ods. 1 znie:
„(1)
Národné výbory plnia svoje úlohy v súčinnosti s organizáciami združenými v Národnom fronte, najmä s Revolučným odborovým hnutím, Slovenským zväzom žien, Socialistickým zväzom mládeže a s ostatnými spoločenskými organizáciami.“.
3.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2 a paragraf tvorí ustanovenie doterajšieho odseku 1.
4.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
(1)
Národné výbory v mestách a obciach môžu zriaďovať na zabezpečovanie miestnych vecí verejného poriadku v rámci svojej pôsobnosti inšpekciu verejného poriadku národného výboru.
(2)
Pracovníci inšpekcií dozerajú na dodržiavanie predpisov na ochranu verejného poriadku, upozorňujú občanov a organizácie na zistené nedostatky a robia opatrenia na ich odstránenie. Sú oprávnení požadovať od občanov potrebné vysvetlenia na objasnenie skutočností nevyhnutných na zistenie priestupku. Predviesť občana môžu len v prípade, ak občan nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť.
(3)
Podmienky zriaďovania inšpekcií verejného poriadku národných výborov, ich úlohy, ako aj práva a povinnosti ich pracovníkov upraví vláda nariadením.“.
5.
V § 7 ods. 2 sa za slovo „rozvoja“ vkladá slovo „kraja“.
6.
§ 8 znie:
㤠8
V obciach a v mestách sú miestne a mestské národné výbory, v okresoch okresné národné výbory a v krajoch krajské národné výbory.“.
7.
§ 11 znie:
㤠11
V hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave pôsobí Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a obvodné národné výbory, v niektorých častiach mestských obvodov aj miestne národné výbory. Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy je riadený priamo vládou. Osobitnú úpravu postavenia, pôsobnosti a organizačnej výstavby národných výborov pôsobiacich na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady.“.
8.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Mestské národné výbory sú v mestách, ktoré sú sídlami okresov, ďalej v iných obciach mestského charakteru, ktoré na návrh krajského národného výboru určí vláda.
(2)
V meste Košiciach pôsobí mestský národný výbor riadený krajským národným výborom. V obvodoch mesta pôsobia obvodné národné výbory.*)“.
9.
V § 13 ods. 1 ustanovenia písmen c) a d) znejú:
„c)
krajský národný výbor mal najmenej 80 poslancov;
d)
mestský národný výbor v mestách, kde pôsobia obvodné národné výbory, mal najmenej 80 poslancov.“.
10.
§ 19 znie:
㤠19
Národné výbory podľa osobitných predpisov vykonávajú štátnu správu najmä na úseku
- vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a práce,
- územného plánovania a stavebného poriadku,
- pracovných síl,
- ochrany prírody,
- využitia nerastného bohatstva,
- poľnohospodárstva,
- lesného a vodného hospodárstva,
- energetiky,
- hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi,
- financií a správy a ochrany národného majetku,
- zásobovania, obchodu a cestovného ruchu,
- služieb,
- dopravy,
- cestného hospodárstva,
- školstva a starostlivosti o deti,
- kultúry a informácií,
- ochrany kultúrnych pamiatok,
- zdravotníckych služieb,
- sociálneho zabezpečenia,
- obrany štátu,
- ochrany verejného poriadku,
- požiarnej ochrany,
- všeobecnej vnútornej správy.“.
11.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
Národné výbory spravujú
- predškolské a mimoškolské výchovné zariadenia, školy poskytujúce základné, stredné a vyššie vzdelanie a im slúžiace zariadenia,
- kultúrne a kultúrno-výchovné organizácie a zariadenia,
- zdravotnícke zariadenia,
- zariadenia sociálneho zabezpečenia.
(2)
V otázkach zriaďovania a zrušovania organizácií a zariadení uvedených v odseku 1 a v otázkach ich odborného vedenia sa národné výbory spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi a smernicami ústredných orgánov štátnej správy a národného výboru vyššieho stupňa.“.
12.
V § 22 ods. 1 sa slová „revízie jej hospodárenia“ nahradzujú slovami „kontrolu jej činnosti“.
13.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak obstarávajú činnosť uvedenú v § 21 rozpočtové alebo príspevkové organizácie alebo zariadenia národných výborov, vzťahuje sa na ne ustanovenie § 20 ods. 2.“.
14.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Národné výbory kontrolujú, ako ústredne riadené štátne, družstevné a ostatné organizácie plnia svoje povinnosti uložené im osobitnými predpismi upravujúcimi vzťahy k rozpočtom národných výborov a ako používajú dotácie a subvencie poskytnuté im z rozpočtov národných výborov.“.
15.
Ustanovenie § 24 sa označuje ako odsek 1 a jeho písm. b) znie:
„b)
udeľovať čestné občianstvo obce (mesta) a iné verejné uznania.“.
16.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak nie je predpísané používanie štátneho znaku, môžu mestské (obvodné) národné výbory a nimi riadené a spravované organizácie používať mestský znak. Iné orgány a organizácie môžu používať mestský znak len so súhlasom príslušného národného výboru.“.
17.
V § 26 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Vzorový štatút mestských národných výborov, ktorý vydá Slovenská národná rada, ustanoví, v ktorých otázkach môže krajský národný výbor zveriť do pôsobnosti mestského národného výboru výkon štátnej správy, ktorý inak podľa všeobecne záväzných právnych predpisov patrí okresnému národnému výboru.
(4)
Mestský národný výbor v Košiciach a jeho obvodné národné výbory majú pôsobnosť mestského i okresného národného výboru. Vzorový štatút tiež ustanoví, v ktorých otázkach vláda zverí do pôsobnosti tohto mestského národného výboru výkon štátnej správy, ktorý inak podľa všeobecne záväzných právnych predpisov patrí krajskému národnému výboru.
(5)
Mestský národný výbor, vychádzajúc z rozhodnutia krajského národného výboru alebo vlády, podrobnejšie uvedie vo svojom štatúte svoju pôsobnosť, upraví usporiadanie svojich orgánov, vzájomnú deľbu ich práce a právomoci, ďalej uvedie okruh organizácií a zariadení, ktoré riadi alebo spravuje, i aktívy, ktoré mu pri plnení jeho úloh pomáhajú. Mestský národný výbor v Košiciach vo svojom štatúte vykoná aj rozdelenie pôsobnosti medzi mestským národným výborom a obvodnými národnými výbormi. Pri vydaní štatútu sa mestský národný výbor spravuje vzorovým štatútom a prihliada na povahu svojich úloh, ktoré vyplývajú z potrieb a podmienok rozvoja mesta.“.
18.
V § 27 ods. 1 druhá veta sa končí slovami „štátnej disciplíny“. Pripája sa ďalšia veta tohto znenia: „Vykonáva periodické revízie hospodárenia národných výborov nižších stupňov, ako aj organizácií a zariadení riadených a spravovaných týmito národnými výbormi.“
19.
§ 27 ods. 3 znie:
„(3)
Okresný národný výbor spolupracuje s krajským národným výborom pri riešení oblastných proporcií a pri vytváraní koncepcie rozvoja okresu.“.
20.
§ 27 ods. 4 sa dopĺňa ďalšou vetou tohto znenia: „Vykonáva periodické revízie hospodárenia organizácií a zariadení ním riadených a spravovaných.“
21.
§ 28 včítane nadpisu znie:
㤠28
Krajský národný výbor
(1)
Krajský národný výbor zabezpečuje proporcionálny rozvoj hospodárstva a kultúrnej, zdravotníckej a sociálnej výstavby v kraji; za tým účelom vypracúva návrhy hospodárskych plánov a návrhy oblastných plánov, v rámci ktorých usmerňuje správne proporcie v rozvoji kraja. Zúčastňuje sa na ďalších prácach na príprave štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, úzko spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a predkladá im iniciatívne návrhy na riešenie otázok dotýkajúcich sa rozvoja kraja.
(2)
Krajský národný výbor riadi okresné národné výbory, pomáha im a radí sa s nimi, zaoberá sa ich podnetmi a upozorneniami, dozerá na plnenie zákonov a zachovávanie štátnej disciplíny a vykonáva periodické revízie ich hospodárenia.
(3)
Pri výkone štátnej správy sa krajský národný výbor zameriava predovšetkým na určenie základných úloh, riešenie koncepčných otázok a na dozor nad plnením zákonov a smerníc ústredných orgánov.
(4)
Krajský národný výbor môže riadiť hospodárske organizácie a spravovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré slúžia uspokojovaniu potrieb viacerých okresov alebo krajov, ak riadenie alebo správa je na tomto stupni účelnejšia; ďalej môže riadiť alebo spravovať organizácie poskytujúce zvlášť špecializované služby. Vykonáva periodické revízie hospodárenia organizácií ním riadených a spravovaných.“.
22.
§ 29 znie:
㤠29
Národný výbor zostavuje a schvaľuje
a)
strednodobý hospodársky plán,
b)
vykonávací hospodársky plán,
c)
rozpočet.“.
23.
§ 30 znie:
㤠30
(1)
Pri spracovaní svojho hospodárskeho plánu krajský národný výbor vychádza z úloh a prostriedkov určených v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a v štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“), ako aj z vlastného dlhodobého výhľadu opretého o technicko-ekonomické koncepcie a štúdie. Krajským národným výborom sú v strednodobom a vykonávacom štátnom pláne určené záväzné úlohy iba v nevyhnutnom rozsahu; v štátnom rozpočte sú určené finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov (súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie), prípadne ďalšie záväzné limity.
(2)
V rámci záväzných úloh a limitov určených štátnym plánom a na podklade finančných vzťahov k rozpočtom národných výborov určených štátnym rozpočtom určí krajský a okresný národný výbor národným výborom nižších stupňov záväzné úlohy a limity, prípadne rozširuje ich okruh, a upravuje finančné vzťahy k ich rozpočtom; na ich podklade vypracujú národné výbory všetkých stupňov svoje hospodárske plány a rozpočty.“.
24.
§ 32 znie:
㤠32
(1)
Príjmy národného výboru tvoria najmä
a)
príjmy z hospodárstva národného výboru, predovšetkým príjmy od hospodárskych organizácií ním riadených;
b)
výnosy daní a poplatkov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi;
c)
dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa;
d)
ostatné príjmy v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi;
e)
dobrovoľné príspevky od iných národných výborov, štátnych, družstevných a spoločenských organizácií;
f)
úvery.
(2)
Príjmy národného výboru nie sú účelové, s výnimkou účelových subvencií zo štátneho rozpočtu a príjmov, ktorých účelovosť je ustanovená právnymi predpismi alebo orgánom, ktorý ich poskytuje."
25.
V § 39 ods. 2
časť ustanovenia písmena b) pred bodkočiarkou znie:
b) určiť strednodobé a vykonávacie hospodárske plány a hodnotiť ich plnenie;",
ustanovenia písmen h) a j) sa vypúšťajú a na ich miesto sa začleňujú ustanovenia doteraz uvedené pod písmenami ch) a k),
vkladá sa nové ustanovenie písmena ch), ktoré znie:
„ch)
voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu a ďalších členov výboru ľudovej kontroly národného výboru a schvaľovať plán jeho činnosti;",“.
ustanovenie písmena l) sa označuje ako ustanovenie písmena k); ustanovenia písmen m) a n) sa označujú ako ustanovenia písmen l) a m) a znejú:
l) ak ide o okresný národný výbor, voliť a odvolávať sudcov z ľudu okresného súdu;
m)
ak ide o krajský národný výbor, voliť a odvolávať sudcov z ľudu krajského súdu."
26.
V § 41 sa pred slová „národný výbor" vkladajú slová „a krajský".
27.
§ 42 ods. 1 znie:
„(1)
Krajské a okresné národné výbory sa schádzajú najmenej štyrikrát, mestské a miestne národné výbory najmenej šesťkrát do roka na riadne zasadanie.“.
28.
V § 42 ods. 2 druhá veta znie: „Ak o to požiada aspoň štvrtina poslancov alebo národný výbor vyššieho stupňa alebo jeho rada, prípadne vláda, je predseda národného výboru povinný zvolať národný výbor na mimoriadne zasadanie, a to tak, aby sa zasadanie konalo najneskôr do 14 dní."
29.
V § 42 ods. 3 sa slová „svojej komisie" nahradzujú slovami „svojho výboru".
30.
V § 43 ods. 2 prvá veta znie: „Ak o slovo požiada poslanec národného výboru vyššieho stupňa, poslanec Slovenskej národnej rady alebo poslanec Federálneho zhromaždenia, prípadne zástupca vlády, musí sa mu udeliť."
31.
V § 46 ods. 2 písm. b) sa za slovo „riadených" vkladajú slová „a spravovaných".
32.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Rada krajského národného výboru má pätnásť až osemnásť členov.“.
33.
§ 54 ods. 2 sa dopĺňa ďalšou vetou tohto znenia: „Komisie ďalej sledujú a kontrolujú, ako sa na jednotlivých úsekoch činnosti národného výboru uplatňuje jeho pôsobnosť a právomoc a ako sa vykonávajú uznesenia národného výboru a jeho rady."
34.
§ 57 ods. 2 znie:
„(2)
Správne komisie riadi rada a sú podriadené aj príslušnej správnej komisii národného výboru vyššieho stupňa; ak ide o správnu komisiu krajského národného výboru, je podriadená príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.“.
35.
Nadpis oddielu 5 štvrtej hlavy znie: “Výbory ľudovej kontroly národných výborov„.
36.
§ 61 ods. 1 znie:
„(1)
Krajské, okresné a mestské národné výbory zriaďujú pre jednotlivé odvetvia a úseky svojej pôsobnosti odbory.“.
37.
§ 63 ods. 1 znie:
„(1)
Odbor riadi rada národného výboru; odbor zodpovedá rade za všetku svoju činnosť. Vo veciach uvedených v § 62 č. 1 je odbor podriadený aj odboru národného výboru vyššieho stupňa, ak ide o odbor krajského národného výboru, aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy. Vo veciach uvedených v § 62 č. 2 a 3 zodpovedá príslušnej komisii.“.
38.
§ 64 ods. 1 znie:
„(1)
Mestské národné výbory, obvodné národné výbory a miestne národné výbory v obciach, kde to rozľahlosť územia a zvláštne podmienky, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja vyžadujú, zriaďujú občianske výbory. Občania volia ich členov na verejných zhromaždeniach na dobu 5 rokov.“.
39.
§ 66 ods. 1 znie:
„(1)
Stupne a druhy národných výborov, ako aj ich postavenie, pôsobnosť a organizáciu upravuje v medziach ústavných zákonov Slovenská národná rada zákonom.“.
40.
V § 67 ods. 2 ustanovenie písmena c) znie:
„c)
rieši sporné otázky, ktoré sa pri rozpracúvaní a uskutočňovaní celoštátnej politiky vyskytnú medzi krajskými národnými výbormi a ministerstvami (ústrednými orgánmi štátnej správy) a medzi krajskými národnými výbormi navzájom,“.
41.
V § 68 ods. 2 ustanovenie písmena a) znie:
„a)
spracúvajú koncepciu rozvoja odvetvia (úseku) a pomáhajú ju aplikovať na podmienky jednotlivých krajov,“.
42.
§ 68 ods. 4 znie:
„(4)
Ministerstvá (ústredné orgány štátnej správy) pôsobiace v ústredne riadených odvetviach
a)
spracúvajú v spolupráci s krajskými národnými výbormi koncepciu rozvoja odvetvia (odboru) a návrhy strednodobých plánov; prerokúvajú s nimi prípravu dôležitých investícií a opatrenia týkajúce sa rozmiestnenia závodov a prevádzkární a zmeny v zamestnanosti obyvateľstva,
b)
vedú ústredne riadené organizácie k úzkej súčinnosti s národnými výbormi, najmä s okresnými a mestskými národnými výbormi tak, aby s národnými výbormi prerokúvali všetky závažné opatrenia týkajúce sa rozvoja ich územia.“.
43.
§ 69 a 70 sa vypúšťajú.
44.
§ 73 znie:
㤠73
(1)
Ak všeobecne záväzné nariadenie národného výboru odporuje zákonu alebo inému všeobecne záväznému právnemu predpisu alebo všeobecne záväznému nariadeniu národného výboru vyššieho stupňa, národný výbor vyššieho stupňa také nariadenie zruší. Ak ide o všeobecne záväzné nariadenie krajského národného výboru, zruší ho Slovenská národná rada.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 rada národného výboru vyššieho stupňa výkon takéhoto všeobecne záväzného nariadenia pozastaví a predloží vec svojmu národnému výboru na jeho najbližšom zasadaní. Ak ide o všeobecne záväzné nariadenie krajského národného výboru, pozastaví ho vláda a predloží vec Slovenskej národnej rade.“.
45.
§ 76 znie:
㤠76
Ak je niektoré opatrenie odboru (správnej komisie) vo veciach uvedených v § 62 č. 1 nesprávne a ak nápravu neurobí národný výbor alebo jeho rada, môže ho zrušiť odbor (správna komisia) národného výboru vyššieho stupňa, ak ide o opatrenie odboru (správnej komisie) krajského národného výboru, príslušný ústredný orgán štátnej správy."
46.
V § 81 sa vypúšťajú odseky 3 a 4 a paragraf tvorí ustanovenie doterajšieho odseku 1.
47.
Namiesto slov „Národné zhromaždenie" sa v príslušných ustanoveniach zákona vkladajú, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, slová „Slovenská národná rada" v príslušnom páde.
Čl. II
(1)
Pôsobnosť vo veciach uvedených v prílohe A tohto zákona prechádza z ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky na krajské národné výbory a vo veciach uvedených v prílohe B na okresné národné výbory.
(2)
Pôsobnosť vo veciach uvedených
a)
v prílohe C prechádza z krajských národných výborov na okresné národné výbory;
b)
v prílohe D prechádza z krajských národných výborov a okresných národných výborov na mestské národné výbory;
c)
v prílohe E prechádza z okresných národných výborov na miestne národné výbory.
(3)
Pôsobnosť vo veciach uvedených v prílohe F prechádza z okresných národných výborov na krajské národné výbory.
Čl. III
Z prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 1, 24, 29 až 59, 67, 73, 142, 146 až 161, 168 až 184, 186 a 190.
Čl. IV
Z prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 13, 20, 50 a z položky 32 pôsobnosť krajských národných výborov povoľovať zvýšenie hornej hranice zľavy poskytovanej z ceny bytu pre určité mesto alebo obec.
Čl. V
Zrušujú sa
a)
čl. 1 zákona č. 29/1968 Zb. o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy,
b)
čl. 3 č. 1 až 10 a 12 až 15, čl. 4, 5 ods. 2 a 3, čl. 6, 8 a 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákonov Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb., č. 131/1970 Zb. a č. 34/1971 Zb.,
c)
čl. 1 až 4, čl. 5 ods. 1 a 4, čl. 6 až 21, čl. 22 č. 1 až 5, čl. 24 a 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 34/1971 Zb.,
d)
§ 1 č. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 34/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb.
Čl. VI
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby vyhlásilo v Zbierke zákonov úplné znenie zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných neskoršími predpismi.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.
Príloha A zákona SNR č. 159/1971 Zb.
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej správy SSR na krajské národné výbory
podľa predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5
1 vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a práce zák. č. 35/1967 Zb. § 11 ods. 1 rozhodovanie o rozdelení podielu poplatkov a výnosu pokút a penále za znečisťovanie ovzdušia medzi národnými výbormi, ak škodlivé následky vznikajú v obvodoch viacerých okresných národných výborov
2 využitia nerastného bohatstva zák. č. 41/1957 Zb. § 21 ods. 2 a 3 § 24 určovanie, zmeny a zrušovanie dobývacieho priestoru v prípadoch, keď funkciu obdobnú funkcii ústredného hospodárskeho orgánu plní krajský národný výbor
3 poľnohospodárstva zák. SNR č. 81/1949 Zb. SNR § 8 udeľovanie súhlasu na prevod vlastníctva, na prenájom, zmluvné alebo iné zaťaženie majetku v zmysle zákona a na použitie majetku na účely odchyľujúce sa od zákonom ustanoveného určenia
4 nariadenie ZP č. 92/1949 Zb. SNR § 2 vykonávanie rozdelenia majetku, ak nehnuteľnosti ležia v obvodoch viacerých okresov
5 vl. nar. č. 50/1955 Zb. § 21 ods. 2 určovanie, z ktorého okresu možno zadovážiť zariadenie potrebné na vykonanie poľnohospodárskych prác
6 zák. č. 102/1963 Zb. § 12 ods. 1 vyhlasovanie častí rybárskych revírov, prípadne aj celých revírov, za chránené rybné oblasti a určovanie potrebného obmedzenia všeobecného užívania
7 vyhl. č. 103/1963 Zb. § 22 povoľovanie výnimiek z ustanovení § 17, 19 až 21 vyhlášky vo zvlášť odôvodnených prípadoch týkajúcich sa doby hájenia, všeobecného zákazu lovu rýb, iných vodných živočíchov, zákazu ich predaja, kúpy a pod.
8 zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb. § 32 ods. 3 udeľovanie súhlasu na zriadenie melioračného družstva, ak jeho pôsobnosť presahuje obvod okresného národného výboru
9 vyhl. č. 47/1968 Zb. § 3 ods. 2 schvaľovanie zmluvy o zriadení spoločného družstevného podniku, ak členmi tohto podniku sú organizácie z viacerých okresov
10 zák. č. 53/1966 Zb. § 1 ods. 4 vyhradzovanie si rozhodovania o súčastiach poľnohospodárskeho pôdneho fondu
11 § 4 ods. 2 vyhradzovanie si rozhodovania o povolení na vykonanie rozsiahlejších zmien kultúr vnútri poľnohospodárskeho pôdneho fondu
12 lesného a vodného hodpodárstva zák. č. 166/1960 Zb. § 10 ods. 1 vyhradzovanie si rozhodovania o závažnejších zásahoch do lesného fondu alebo o vyňatí väčšej plochy lesnej pôdy
13 § 26 schvaľovanie návrhov na vytvorenie lesných hospodárskych celkov, schvaľovanie lesných hospodárskych plánov a ostatných diel hospodárskej úpravy lesov a kontrole ich vykonávania
14 zák. č. 166/1960 Zb. v spojení s čl. 24 ods. 1 vyhl. č. 17/1961 Zb. § 30 vyhlasovanie príslušných lesov o výmere nad 10 ha do 100 ha za účelové
15 zák. č. 166/1960 Zb. § 37 ods. 2 vyhradzovanie si rozhodovania o povoľovaní výnimiek z neprípustných druhov ťažieb dreva
16 vyhl. č. 17/1961 Zb. v znení vyhl. č. 58/1968 Zb. čl. 3 ods. 1 a 2 vyjadrovanie sa k územným plánom a dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany lesného fondu a vymedzovanie plochy nevyhnutne potrebnej na požadované účely, ak má dôjsť k rozsiahlejšiemu vyňatiu pozemkov z lesného fondu
17 čl. 16 ods. 1 a 2 povoľovanie zmien obvodov lesných hospodárskych celkov vo zvlášť odôvodnených prípadoch a udeľovanie súhlasu na zmeny hospodárskych skupín
18 čl. 21 konanie pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov a pri ich schvaľovaní
19 čl. 42 a čl. 43 ods. 1 vymenúvanie skúšobnej komisie pre odborných lesných hospodárov, rozhodovanie o pripustení na skúšku a vykonávanie skúšok
20 vl. nar. č. 14/1959 Zb. § 26 ods. 2 rozhodovanie o príslušnosti okresných národných výborov na vydanie povolenia na zriadenie vodohospodárskeho diela alebo zariadenia v prípade pochybnosti
21 § 27 ods. 1 vyjadrovanie sa podľa § 24 zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb., či plánovaná investícia je možná z hľadiska vodohospodárskeho, ak ide o investíciu nadokresného významu alebo dosahu
22 vyhl. č. 78/1954 Ú. v. v znení vyhl. č. 74/1960 Zb. a smernice č. 112/1955 Ú. v. § 5 ods. 4 čl. 10 určovanie spotrebných čísiel množstva dodanej vody obdobne podľa smerných spotrebných čísiel celoštátnych v prípadoch, pre ktoré nemožno použiť celoštátne platné smerné spotrebné čísla
23 smernice por. č. 31/1962 Zb. NV časť A/3 určovanie kategorizácie vodohospodárskych diel a zariadení na účely technicko-bezpečnostných prehliadok
24 zásobovania, obchodu a cestovného ruchu zák. č. 122/1962 Zb. v znení zák. č. 31/1968 Zb. § 5 ods. 3 ukladanie úloh Štátnej obchodnej inšpekcii na uplatnenie ochrany záujmov spotrebiteľov
25 kultúry a informácií vl. nar. č. 70/1968 Zb. § 3 ods. 2 rozhodovanie o rozdelení cirkevného majetku v prípadoch, v ktorých nedôjde k dohode
26 zdravotníckych služieb zák. č. 20/1966 Zb. § 46 ods. 1 vydávanie kúpeľných štatútov a určenie ochranných pásiem pre tie kúpeľné miesta, pre ktoré ich nevydáva, prípadne neurčuje vláda
27 § 75 ods. 3 a 4 plnenie doterajších úloh krajského hygienika vo veciach presahujúcich okresný význam alebo v prípadoch, posúdenie ktorých nemožno zabezpečiť v okrese, a riadenie a kontrola činnosti okresných hygienikov
28 vyhl. č. 57/1967 Zb. § 13 ods. 1 a § 15 ustanovovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich s jedmi a omamnými látkami
29 zák. č. 20/1966 Zb. § 77 ods. 6 výkon činnosti znaleckých komisií zriadených pri krajských národných výboroch pre posudzovanie postupu pri výkone zdravotníckych služieb
30 vyhl. č. 77/1971 Zb. § 19 ods. 2 organizovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi
31 § 23 ods. 3 a § 37 zaraďovanie lekárov a farmaceutov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi do špecializačnej prípravy
32 § 27 ods. 1 organizovanie doplnkového školenia obvodných lekárov
33 § 27 ods. 2 vydávanie osvedčení o absolvovaní doplnkového školenia obvodných lekárov
34 § 27 ods. 3 vydávanie osvedčení o úspešne vykonanom odborno-politickom pohovore obvodných lekárov, ktorí vykonávajú najmenej 4 roky funkciu obvodného lekára
35 § 30 ods. 2 a § 37 vydávanie odporúčaní na kvalifikačné atestácie pre lekárov a farmaceutov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi
36 § 34 ods. 1 a 2 a § 37 zabezpečovanie doplnenia vedomostí lekárov a farmaceutov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi, ktorí nevykonávajú odbornú činnosť v odbore, v ktorom získali špecializáciu, dlhšie ako 5 rokov
37 § 39 ods. 2 zaraďovanie stredných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi do pomaturitného špecializačného štúdia
38 § 44 ods. 2 vydávanie odporúčaní pre stredných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi na špecializačné skúšky
39 § 56 ods. 7 vyjadrovanie sa k žiadosti lekára o vydanie diplomu o špecializácii v odbore hygieny a epidemiológie
40 smernice por. č. 33/1970 Vest. MZd reg. v čiastke 9/1971 Zb. čl. 3 ods. 5 určovanie spádového územia nemocnice s poliklinikou II. typu
41 čl. 3 ods. 6 vyjadrovanie sa k zaradeniu nemocnice s poliklinikou a lekárne do I. a II. typu
42 čl. 4 ods. 1 vyjadrovanie sa k vymenúvaniu a odvolávaniu riaditeľov okresných ústavov národného zdravia
43 čl. 4 ods. 7 písm. b) vydávanie súhlasu na použitie označenia okresný odborník aj pre ďalšie odbory
44 čl. 5 ods. 14 vyjadrovanie sa k ustanoveniu a uvoľňovaniu riaditeľov stredných zdravotníckych škôl s výnimkou riaditeľstiev stredných zdravotníckych škôl spravovaných krajskými národnými výbormi
45 čl. 5 ods. 17 vyjadrovanie sa k vymenúvaniu riaditeľa, jeho zástupcu a primárov (vedúcich) oddelení v nemocnici s poliklinikou III. typu spravovanej okresným národným výborom
46 záväzné opatrenie por. č. 1/1969 Vest. MZd, reg. v čiastke 34/1969 Zb. čl. 2 ods. 1 vymenúvanie predsedov maturitných komisií na stredných zdravotníckych školách v kraji
47 klasifikačný a disciplinárny poriadok pre stredné školy, Zvesti MŠ SSR, reg. v čiastke 15/1971 Zb. § 5 ods. 7 rozhodovanie o vylúčení žiakov zo štúdia na zdravotníckych školách v kraji
48 požiarnej ochrany zák. č. 18/1958 Zb. a vyhl. č. 106/1959 Ú. v. § 6 ods. 2 § 4 ods. 2 zisťovanie príčin požiarov v závažných prípadoch
49 zák. č. 18/1958 Zb. § 8 ods. 1 nariaďovanie zastavenia prevádzky v celkom závode, ak na odstránenie príčin bezprostredného nebezpečenstva a vzniku požiaru nestačia iné opatrenia na ochranu pred požiarom
50 vyhl. č. 106/1959 Ú. v. § 3 požadovanie jednorazových správ a dokladov od vedúcich závodov, vlastníkov a užívateľov budov, prípadne od iných zodpovedných osôb alebo organizácií na objasňovanie stavu objektov, technológie výroby a charakteru používaných materiálov a surovín vzhľadom na požiarnu bezpečnosť
51 § 36 ods. 1 určovanie miest, v ktorých sa vzhľadom na potrebu zvýšenia požiarnej ochrany zriaďujú verejné požiarne útvary, a určovanie počtu príslušníkov týchto útvarov
52 § 36 ods. 2 vyjadrovanie sa k zriaďovaniu závodných požiarnych útvarov v tých závodoch, ktoré trvale vyžadujú zvýšenú ochranu pred požiarmi
53 všeobecnej vnútornej správy vl. nar. č. 12/1968 Zb. § 3 ods. 1 určovanie zásad pre poskytovanie paušálnych náhrad poslancom krajských a okresných národných výborov
54 uzn. Preds. vl. SSR č. 78/1971 Zásady - čl. 2 ods. 3 určovanie úhrnu odmien funkcionárom okresných národných výborov za výkon funkcie
55 uzn. vl. ČSSR č. 154/1970 príloha II/E/42 písm. f) organizovanie a riadenie odborných municipiálnych stykov funkcionárov a pracovníkov národných výborov a pracovníkov organizácií nimi riadených so zahraničím
56 zák. č. 68/1951 Zb. v znení vl. nar. č. 122/1951 Zb. § 2 ods. 2 schvaľovanie organizačných poriadkov dobrovoľných spoločenských organizácií, ak ich pôsobnosť presahuje územie okresu
57 zák. č. 126/1968 Zb. § 2 ods. 2 písm. b) zastavovanie činností, resp. rozpúšťanie dobrovoľných spoločenských organizácií, ak obvod ich činnosti presahuje územie okresu
58 zák. č. 162/1949 Zb. § 1 ods. 2 povoľovanie výroby zbraní a streliva pre študijné alebo vyučovacie účely
59 § 6 povoľovanie výnimky zo zákazu výroby, opravovania, predaja, držania a nosenia nedovolených zbraní a strelív
60 na ostatných úsekoch štátnej správy vyhl. č. 47/1967 Zb. § 37 ods. 2 určovanie výhrady uvedenej v § 36 ods. 4 pre organizácie miestneho hospodárstva, ktorých činnosť presahuje obvod pôsobnosti okresných národných výborov
Príloha B zákona SNR č. 159/1971 Zb.
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej správy SSR na okresné národné výbory
podľa predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5
1 poľnohospodárstva zák. opatr. č. 61/1956 Zb. § 2 ods. 2 a 3 schvaľovanie projektov a plánov ťažby rašeliny a rekultivácie rašelinísk a povoľovanie ťažby; vykonávanie bezprostredného dohľadu nad správnym výkonom ťažby v rekultivácii rašelinísk; nariaďovanie zastavenia ťažby, ak sa opätovne porušujú podmienky určené pre ťažbu rašelín a rekultiváciu rašelinísk alebo ak to vyžadujú hospodárske dôvody alebo iný všeobecný záujem
2 zák. č. 102/1963 Zb. § 5 ukladanie povinnosti investorovi uskutočniť výstavbu náhradného rybníka
3 vyhl. č. 103/1963 Zb. § 16 ods. 2 povoľovanie lovu na umelý výter alebo lovu takých rýb a iných vodných živočíchov, ktoré sú na ujmu riadneho hospodárenia v chránenej rybnej oblasti, na návrh užívateľa rybárskeho revíru
4 § 24 ods. 1 obmedzovanie alebo zakazovanie lovu rýb
5 § 24 ods. 2 povoľovanie výnimiek zo zákazu lovu rýb v pstruhových vodách všetkými druhmi sietí
6 § 26 ods. 3 povoľovanie lovu rýb sieťou i v miestach uvedených v ods. 1 písm. a), b) a c) a povoľovanie skrátenia vzdialenosti uvedenej v ods. 1 písm. c) pre lov udicou
7 § 37 ods. 5 povoľovanie výnimiek z počtu a množstva úlovku rýb a obmedzovanie denných úlovkov
8 § 39 ods. 2 udeľovanie súhlasu na povoľovanie výnimiek z používania nástrah
9 § 44 ods. 9 povoľovanie výnimiek z počtu a množstva úlovku rýb v údolných nádržiach
10 § 46 povoľovanie výnimiek z lovu rýb v hraničných vodách
Príloha C zákona SNR č. 159/1971 Zb.
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajských národných výborov na okresné národné výbory
podľa predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5
1 územného plánovania a stavebného poriadku smernice por. č. 9/1966 Zb. NV čl. 20 ods. 2 vymedzovanie oblastí, kde stavby uskutočňované podľa cit. smerníc musia spĺňať osobitné podmienky (na ich prispôsobenie krajinnému prostrediu, tradíciám architektúry, ochrane pamiatok a prírody, exponovanosti miesta a pod.)
2 využitia nerastného bohatstva zák. č. 41/1957 Zb. § 34 ods. 2 a 3 schvaľovanie dohôd v prípade stretov záujmov medzi ťažobným podnikom a organizáciou, ktorá spravuje ohrozený objekt alebo zariadenie, prípadne s orgánom štátnej správy, ktorému patrí ochrana týchto záujmov; podávanie stanoviska, ak nedôjde k dohode, prípadne ak dohoda nebude schválená
3 financií a správy a ochrany národného majetku vyhl. č. 66/1966 Zb. § 5 ods. 3 povoľovanie zvýšenia hornej hranice zľavy poskytovanej z ceny bytu, a to pre určité mesto alebo obec
4 kultúry a informácií zák. č. 55/1957 Zb. § 10 ods. 2 povoľovanie prevádzania neštátneho divadla socialistickým organizáciám a určovanie podmienok a spôsobu prevádzania divadla
Príloha D zákona SNR č. 159/1971 Zb.
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajských národných výborov a z okresných národných výborov na mestské národné výbory*)
podľa predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5
1 vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a práce zák. č. 35/1967 Zb. § 2 ods. 4 vymedzovanie jednotlivých oblastí, v ktorých je ovzdušie znečisťované
2 § 7 rozhodovanie o uložení pokút a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
3 § 8 ods. 3 ukladanie penále za nedodržanie lehoty na podanie oznámenia údajov potrebných na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
4 vyhl. č. 45/1966 Zb. § 5 ods. 2 určovanie území, v ktorých treba zriadiť pásma hygienickej ochrany, druh a rozsah týchto pásiem a spôsob ich využitia
5 územného plánovania a stavebného poriadku zák. č. 84/1958 Zb. vyhl. č. 153/1959 Ú. v. § 10 § 14 preverovanie zastavovacích plánov
6 zák. č. 84/1958 Zb. § 14 ods. 4 rozhodovanie o výške náhrady škody spôsobenej pri vstupe na pozemky pri vykonávaní prieskumu a pri iných prácach povolených pre účely územného plánovania, ak nedôjde k dohode o jej výške
7 vyhl. č. 97/1966 Zb. § 4 ods. 4 rozhodovanie o tom, či poľnohospodársky pozemok je súčasťou intravilánu, ak si to v jednotlivých prípadoch nevyhradil okresný národný výbor
8 vyhl. č. 110/1964 Zb. § 16 ods. 2 rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej na nehnuteľnosti na území mesta stavbou, prevádzkou a zmenou telekomunikačných zariadení, ak nedôjde k dohode
9 zák. č. 79/1957 Zb. § 26 ods. 2 rozhodovanie o zmene (preložení) vecného bremena a o úhrade nákladov s tým spojených
10 § 28 ods. 2 rozhodovanie o žiadostiach vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti na náhradu škody spôsobenej zriadením elektrického vedenia
11 zák. č. 71/1959 Zb. § 3 ods. 2 rozhodovanie o vykonaní stavebných úprav na súkromnom domovom majetku bez súhlasu vlastníka
12 vyhl. č. 154/1959 Ú. v. § 2 povoľovanie vypísania súťaže na koncepčné a projektové riešenie stavieb
13 poľnohospodárstva vl. nar. č. 50/1955 Zb. § 15 určovanie výšky ročnej náhrady za užívanie poľnohospodárskej pôdy prikázanej do užívania na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby
14 lesného a vodného hospodárstva zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb. vl. nar. č. 14/1959 Zb. § 8 ods. 1 písm. a) a c) § 8 ods. 3 písm. e) povoľovanie jednoduchých stavieb na ochranu nehnuteľností pred škodlivými účinkami povrchových vôd, ak ide o ochranu proti vodám miestneho významu
15 zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb. vl. nar. č. 14/1959 Zb. § 8 ods. 1 a 3 § 8 povoľovanie rozširovania siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich rekonštrukcie, pokiaľ takéto rozšírenie nevyžaduje zmenu povolenia v odbere vody, prípadne zmenu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd
16 zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb. § 26 rozhodovanie o výške náhrady škody, ktorú spôsobili na cudzích pozemkoch osoby oprávnené na vstup za účelom vykonania prieskumu a prác slúžiacich na účely vodného hospodárstva
17 vl. nar. č. 14/1959 Zb. § 15 ods. 2 rozhodovanie o tom, či vlastník pozemku je povinný trpieť za náhradu, aby voda bola vedená cez jeho pozemok do miesta zneškodnenia alebo využitia
18 zák. č. 166/1960 Zb. § 15 ods. 2 rozhodovanie o spôsobe, rozsahu a trvaní lesnej dopravy po cudzích pozemkoch, prípadne o výške náhrady
19 hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi zák. č. 41/1964 Zb. § 57 rozhodovanie o rozdelení bytu na dva alebo viaceré samostatné byty a o možnosti užívať byt alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
20 § 67 ods. 3 rozhodovanie o tom, či určitý byt má povahu služobného bytu
21 financií a správy a ochrany národného majetku vyhl. č. 104/1966 Zb. § 10 ods. 1, 2 a 4 bezodplatné odovzdanie nehnuteľného národného majetku do trvalého užívania hospodárskou zmluvou
22 vyhl. č. 137/1968 Zb. v znení vyhl. č. 26/1969 Zb. § 12 ods. 10 rozhodovanie o príspevku na individuálnu bytovú výstavbu
23 dopravy vyhl. č. 80/1966 Zb. § 32 ods. 1 vydávanie povolení na prepravu viac ako šesť osôb na ložnej ploche nákladného automobilu na území mesta
24 cestného hospodárstva § 12 určovanie stavebnej uzávery a povoľovanie výnimky z nej na cestách v územnom obvode mesta
25 školstva a starostlivosti o deti vyhl. č. 104/1965 Zb. § 1 ods. 3 udeľovanie oprávnenie na súkromné vyučovanie v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov
26 kultúry a informácií zák. č. 55/1957 Zb. § 18 ods. 2 povoľovanie produkcie jednotlivých divadelných diel na verejných divadelných prestaveniach mimo prevádzky divadla
27 všeobecnej vnútornej správy zák. č. 55/1950 Zb. § 2 povoľovanie zmeny mena alebo priezviska
28 zák. č. 60/1961 Zb. vyhl. č. 61/1961 Zb. § 29 ods. 1 § 2 poverovanie iných orgánov na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní v územnom obvode mesta
29 zák. SNR č. 206/1968 Zb. § 16 vydávanie osvedčenia o československom štátnom občianstve
Príloha E zákona SNR č. 159/1971 Zb.
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z okresných národných výborov na miestne národné výbory
podľa predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5
1 poľnohospodárstva zák. č. 61/1964 Zb vyhl. č. 62/1964 Zb. § 25 ods. 2 § 36 ods. 3 nariaďovanie vykonania hromadných opatrení proti škodcom rastlín
2 zák. č. 61/1964 Zb. vyhl. č. 62/1964 Zb. § 28 ods. 1 § 43 ods. 4 udeľovanie súhlasu na zrušenie chmeľnice na návrh kontrolného ústavu
3 zák. č. 61/1964 Zb. vyhl. č. 62/1964 Zb. § 30 ods. 1 § 47 ods. 2 vydávanie povolení na vyrúbanie zdravých ovocných stromov na súvislej ploche sadov menšej než 0,25 ha a na vyklčovanie zdravých viníc menších než 0,10 ha
4 vyhl. č. 37/1963 Zb. § 12 ods. 1 povoľovanie výnimky zo zákazu ničenia škodcov jedovatými alebo škodlivými prostriedkami na kvitnúcich porastoch v čase lietania včiel
5 zák. č. 23/1962 Zb. § 22 ods. 2 obmedzovanie vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti, najmä v čase hniezdenia a kladenia mláďat, na žiadosť užívateľa poľovného revíru
6 § 23 ods. 1 a 3 povoľovanie zakladania remíz a políčok pre zver na žiadosť užívateľov lesných poľovných revírov a podľa potreby vydávanie príkazov na kŕmenie zveri
7 Obč. zák. č. 40/1964 Zb. § 490 ods. 2 dávanie súhlasu na uzavretie zmluvy o prevode budovy, ktorá je v súkromnom vlastníctve, a zmluvy o prevode alebo prenájme poľnohospodárskych pozemkov medzi občanmi
8 zák. č. 102/1963 Zb. vyhl. č. 103/1963 Zb. § 11 § 12 vydávanie rybárskych lístkov
9 vyhl. č. 103/1963 Zb. § 48 ods. 2 vykonávanie opatrení na ochranu prírody, kultúrnych pamiatok a iných vedeckých záujmov pri výkone rybárskeho práva a pri hospodárení na rybníkoch na návrh orgánov štátnej ochrany prírody, štátnej pamiatkovej starostlivosti alebo orgánov povolaných na uplatnenie iných vedekých záujmov
10 lesného a vodného hospodárstva zák. č. 166/1960 Zb. § 43 ods. 2 určovanie miesta na preháňanie dobytka lesom
11 hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vyhl. č. 60/1964 Zb. § 8 ods. 2 určovanie ročnej sadzby za iné zariadenie a vybavenie bytu
12 § 9 ods. 5 udeľovanie súhlasu na výnimočné zvýšenie úhrady za užívanie mimoriadne kvalitných bytov
13 vyhl. č. 78/1954 Ú. v. smernice býv. ÚSVH č. 112/1955 Ú. v. § 2 ods. 3 I č. 5 rozhodovanie o rozvrhu úhrady vodného a stočného
14 financií a správy a ochrany národného majetku smernice por. č. 82/1959 Zb. NV časť I. č. 3 písm. a) povoľovanie vecných lotérií a tombol do 10 000 Kčs hernej istiny
15 kultúry a informácií zák. č. 81/1957 Zb. § 12 povoľovanie usporiadania verejných produkcií koncertných a verejných produkcií hudobníkov z povolania a vykonávanie dozoru nad nimi
16 zák. č. 55/1957 Zb. § 17 ods. 2 povoľovanie verejných ochotníckych divadelných predstavení
17 vyhl. č. 149/1961 Zb. § 16 ods. 2 povoľovanie výstav prác ľudovej výtvarnej tvorivosti
18 sociálneho zabezpečenia vyhl. č. 102/1964 Zb. § 101 rozhodovanie o príspevku na stravovanie dôchodcov
19 § 102 rozhodovanie o poskytnutí vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom
20 § 103 ods. 6 rozhodovanie o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku
21 všeobecnej vnútornej správy vl. nar. č. 21/1958 Zb. § 54 ods. 1 určovanie osôb na osobné úkony pre potreby ozbrojených síl na žiadosť vojenskej správy
Príloha F zákona SNR č. 159/1971 Zb.
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z okresných národných výborov*) na krajské národné výbory
podľa predmet pôsobnosti
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5
1 lesného a vodného hospodárstva vl. nar. č. 14/1959 Zb. § 8 ods. 6 povoľovanie zvláštneho užívania vody na hraničných tokoch
2 energetiky zák. č. 65/1965 Zb. § 93 vydávanie pokynov na zabezpečenie zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou
3 dopravy zák. č. 51/1964 Zb. § 19 vykonávanie pôsobnosti dráhového správneho orgánu pre mestské dráhy a dráhy osobitného určenia
4 zák. č. 65/1965 Zb. § 93 vydávanie pokynov na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich
5 zdravotníckych služieb vyhl. č. 34/1963 Zb. § 8 ods. 1 ustanovovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a vydávanie osvedčení o skúške
6 zák. č. 20/1966 Zb. § 24 ods. 1 a 2 preskúmavanie rozhodnutí o prevzatí chorého do ústavnej starostlivosti bez jeho súhlasu, ak ide o zariadenia riadené krajským národným výborom, alebo ktoré nepodliehajú národným výborom
7 vyhl. č. 34/1965 Zb. § 24 ods. 6 udeľovanie súhlasu na väčšie zníženie pevnej sumy regresnej náhrady
8 vyhl. č. 34/1965 Zb. v znení vyhl. č. 86/1966 Zb. § 33 určovanie účelu použitia podielu vo výške 30 % z výnosu regresných náhrad okresným národným výborom
*)
Zákon č. 29/1968 Zb. o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy; zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky; zákon SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácií a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike; zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach; zákon SNR č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky; zákon SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich; zákon SNR č. 34/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich; zákon SNR č. 62/1971 Zb., ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch; zákon SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike.
*)
Zákon SNR č. 29/1970 Zb. o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach.
*)
Okrem vecí uvedených v tejto prílohe prechádza na mestské národné výbory aj pôsobnosť ve veciach uvedených v prílohe E.
*)
Pôsobnosť prešla na okresné národné výbory zo zákona SNR č. 72/1969 Zb.