156/1971 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 30. novembra 1971
o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave
Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe a podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1962 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:
§ 1
Vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave dojednávajú hospodárske zmluvy o príprave prepráv (ďalej len „hospodárske zmluvy“) organizácie verejnej dopravy (ďalej len „dopravcovia“) s prepravcami, a to:
- dlhodobé (dlhšie než ročné),
- krátkodobé (spravidla ročné s čiastkovou špecifikáciou na jednotlivé štvrťroky alebo mesiace alebo štvrťročné s čiastkovou špecifikáciou na jednotlivé mesiace).
§ 2
Dlhodobá hospodárska zmluva
(1)
Dlhodobú hospodársku zmluvu uzavierajú dopravcovia s prepravcami vtedy, ak treba zabezpečiť hospodársku spoluprácu na dobu presahujúcu kalendárny rok a ak to vyžaduje rozsah, význam alebo zvláštna povaha prepráv, najmä ak je predpokladom hospodárskeho uskutočňovania prepráv dlhšie trvajúce premiestnenie dopravných kapacít, zaobstaranie špeciálnych vozidiel a dopravných zariadení a realizácia stavebných investícií na mieste nakládky a vykládky.
(2)
Dlhodobá hospodárska zmluva musí obsahovať:
a)
určenie požadovaných prepráv a iných prác a výkonov, najmä z hľadiska ich špeciálnej skladby,
b)
za akých podmienok sa budú krátkodobé hospodárske zmluvy uzavierať, prípadne medzi ktorými organizačnými jednotkami alebo či a akým spôsobom sa bude upresňovať uskutočňovanie prepráv v dohodnutých časových obdobiach, ak organizácie neuzavierajú krátkodobé hospodárske zmluvy.
(3)
Dlhodobá hospodárska zmluva môže obsahovať ďalej tieto údaje:
a)
predpokladaný objem prepráv a iných prác a výkonov na celé zmluvné obdobie, prípadne členenie týchto objemov v priebehu zmluvného obdobia,
b)
predpokladaný finančný objem prepráv a iných prác a výkonov,
c)
cenové podmienky budúcich prepráv a iných prác a výkonov,
d)
poradie dôležitosti požadovaných prepráv a iných prác a výkonov,
e)
vybavenie nakladacích a vykladacích miest, najmä ich osvetlenie a ďalšie dohodnuté opatrenia zaisťujúce bezpečnosť práce,
f)
majetkové sankcie dohodnuté pre prípad nesplnenia určitých povinností, napr. pri nevyužití uskutočnených investícií v dohodnutom rozsahu.
§ 3
Krátkodobá hospodárska zmluva
(1)
V krátkodobej hospodárskej zmluve sa dopravca zaväzuje, že uskutoční v dojednanom rozsahu a čase prepravcom objednané prepravy, prípadne iné práce a výkony. Prepravca sa zaväzuje, že objedná uskutočnenie prepráv, príp. iných prác a výkonov u dopravcu v dohodnutom rozsahu a časových obdobiach. Na spresnenie časového členenia prepráv v priebehu zmluvného obdobia slúžia čiastkové špecifikácie.
(2)
Krátkodobá hospodárska zmluva musí obsahovať:
a)
celkový objem prepráv v tonách alebo iných jednotkách, prípadne celkový objem iných prác a výkonov v dohodnutých jednotkách,
b)
členenie prepráv podľa druhov prepravovaných zásielok,
c)
či, na aké časové obdobia a za akých podmienok, najmä v akých lehotách a medzi ktorými organizačnými jednotkami sa budú dojednávať čiastkové špecifikácie,
d)
časové a objemové členenie prepráv, v ktorom sa majú prepravy v priebehu zmluvného obdobia uskutočňovať, ak sa nedohodlo dojednávanie čiastkových špecifikácií,
e)
miesto nakládky a vykládky,
f)
cenové podmienky budúcich prepráv, prác a výkonov.
(3)
Krátkodobá hospodárska zmluva môže ďalej obsahovať:
a)
dohodu o majetkových sankciách v prípade nesplnenia určitých zmluvných povinností,
b)
spôsob vykonávania prepráv včítane nakládky a vykládky,
c)
čas podaja a odberu zásielok.
(4)
Ak krátkodobá hospodárska zmluva neobsahuje dohodu o majetkových sankciách, zaplatí dopravca, ktorý nepristaví dopravné prostriedky v objeme a v čase určenom hospodárskou zmluvou, hoci sa pre ich uskutočnenie splnili všeobecne záväzné a dohodnuté prepravné podmienky*) prepravcovi za každú tonu, o ktorú sa oproti dohodnutému objemu prepravilo menej, penále vo výške 1,- Kčs. Penále v rovnakej výške zaplatí prepravca dopravcovi, ak nepožadoval prepravu v dohodnutom objeme a období alebo nezabezpečil všeobecne záväzné alebo dohodnuté prepravné podmienky na uskutočnenie prepráv.
(5)
Ak sa v hospodárskej zmluve dohodli čiastkové špecifikácie, vzťahuje sa penalizácia podľa predchádzajúceho odseku na objemy a obdobie dohodnuté v týchto špecifikáciách.
§ 4
(1)
Dopravcovia aj prepravcovia sa oslobodzujú od povinnosti platiť penále podľa § 3, ak došlo k nesplneniu hospodárskej zmluvy v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy alebo v dôsledku opatrení orgánu štátnej správy.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.
Prvý námestník ministra:

Prof. Dr. Starý v. r.
*)
Všeobecne záväzné prepravné podmienky ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy.