147/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1971
o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Státní rozpočet České socialistické republiky
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 94 408 230 000 Kčs
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 94 408 230 000 Kčs
(2) Dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky činí 38 474 682 000 Kčs
(3) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy tyto finanční vztahy k rozpočtům národních výborů:
souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši 14 130 700 000 Kčs
účelové subvence ve výši 15 118 500 000 Kčs
§ 2
Zmocnění
Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu, změny organizační, změny v redistribuci odvodů odpisů mezi výrobně hospodářskými jednotkami a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.
Erban v. r.

Korčák v. r.
Příloha
Celkový přehled
státního rozpočtu České socialistické republiky
Příjmy  Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodaření  35 465 976
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva  19 580 000
Ostatní příjmy  887 572
Dotace z federálního rozpočtu  38 474 682
Úhrn  94 408 230
Výdaje  Kčs (v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na:     
hospodářství  24 750 901
kulturní a sociální opatření  36 910 436
obranu a bezpečnost  2 629 003
správu  585 139
soudy a prokuratury  283 551
dotace a subvence národním výborům  29 249 200
Úhrn  94 408 230
Příloha
Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu v tis. Kčs
Kraj   Souhrnný finanční vztah     Účelové dotace a subvence
Národní výbor hl. m. Prahy     1 751 500     3 473 100
Středočeský     1 389 100     1 223 000
Jihočeský     1 222 900     832 200
Západočeský     1 486 000     1 391 900
Severočeský     2 091 300     2 050 400
Východočeský     1 390 600     1 260 300
Jihomoravský     2 040 000     2 578 800
Severomoravský     2 759 300     2 308 800
Úhrn     14 130 700     15 118 500