146/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
ZÁKON
Českej národnej rady
z 20. decembra 1971,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobností národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
Česká národná rada uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších zákonov*) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 ods. 1 znie:
„(1)
Národné výbory plnia svoje úlohy v súčinnosti s organizáciami združenými v Národnom fronte, najmä s Revolučným odborovým hnutím, s Českým zväzom žien, so Socialistickým zväzom mládeže a s ostatnými spoločenskými organizáciami.“.
2.
V § 6 sa pripája odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Národné výbory v mestách a obciach môžu za podmienok ustanovených vládou zriaďovať inšpekcie verejného poriadku národných výborov na zabezpečovanie miestnych vecí verejného poriadku v rámci svojej pôsobnosti. Pracovníci týchto inšpekcií dohliadajú na dodržiavanie predpisov na ochranu verejného poriadku, upozorňujú občanov a organizácie na zistené nedostatky a robia opatrenia na ich odstránenie. Sú oprávnení požadovať od občanov potrebné vysvetlenia na objasnenie skutočnosti potrebných na zistenie priestupku. Predviesť občana môžu iba v prípade, že nemôžu hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Vláda nariadením podrobnejšie upraví úlohy inšpekcií verejného poriadku národných výborov a práva a povinností ich pracovníkov.“.
3.
V § 7 v ods. 1 sa vypúšťajú slová „štátnych financií".
4.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1)
V mestách Brne, Ostrave a Plzni je Národný výbor mesta Brna, Národný výbor mesta Ostravy a Národný výbor mesta Plzne (ďalej len „národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne“). Tieto národné výbory sú riadené príslušným krajským národným výborom.
(2)
Územia miest Brna, Ostravy a Plzne sa delia na mestské obvody, v ktorých pôsobia obvodné národné výbory, ktoré sú riadené národným výborom mesta. Vytvoriť alebo zrušiť mestský obvod alebo zmeniť jeho územie prislúcha národnému výboru mesta po vyjadrení obvodných národných výborov a po prerokovaní s krajským národným výborom, a to so zreteľom na potreby občanov v meste.
(3)
K mestám Brnu, Ostrave a Plzni sa môžu pripojiť okolité obce tvoriace prímestskú oblasť uznesením krajského národného výboru po predchádzajúcom súhlase národného výboru mesta, národných výborov v obciach, o pripojenie ktorých ide, a príslušného okresného národného výboru
(4)
 V mestách Brne, Ostrave a Plzni môžu v mestských častiach pôsobiť so súhlasom národného výboru mesta miestne národné výbory, ktoré sú ním riadené."
5.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1, ustanovenie písmena d) znie:
d) Národný výbor mesta Brna mal najmenej 100, Národný výbor mesta Ostravy najmenej 100 a Národný výbor mesta Plzne najmenej 80 poslancov“;
pripája sa ustanovenie písmena e), ktoré znie:
e) obvodné národné výbory v mestách Brne, Ostrave a Plzni mali najmenej:
30 poslancov v obvodoch do 5 000 obyvateľov,
40 poslancov v obvodoch do 10 000 obyvateľov,
60 poslancov v obvodoch do 20 000 obyvateľov,
80 poslancov v obvodoch nad 20 000 obyvateľov.„
6.
V § 22 v odseku 1 sa slová „vykonávať revízie jej hospodárenia“ nahrádzajú slovami „vykonávať kontrolu jej činnosti", pripája sa odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak činnosť uvedenú v § 21 obstarávajú rozpočtové alebo príspevkové organizácie alebo zariadenia národných výborov, vzťahuje sa na ne ustanovenie § 20 ods. 2 .“.
7.
V § 23 sa pripája odsek 2, ktorý znie:
(2) Národné výbory kontrolujú, ako ústredne riadené štátne, družstevné a ostatné organizácie plnia svoje povinnosti, uložené im osobitnými predpismi upravujúcimi vzťahy k rozpočtom národných výborov, a ako používajú dotácie a subvencie poskytnuté m z rozpočtov národných výborov."
8.
V § 24 doterajší text sa označujú ako odsek 1, ustanovenie písmena b) znie:
b)
udeľovať čestné občianstvo obce (mesta) a iné verejné uznesenia“, pripája sa odsek 2, ktorý znie:
(2) Pokiaľ nie je predpísané používanie štátneho znaku, môžu národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne, obvodné a miestne národné výbory v týchto mestách a mestské národné výbory, ako aj nimi riadené a spravované organizácie používať znak mesta. Iné organizácie môžu používať znak mesta len so súhlasom príslušného národného výboru."
9.
Za § 26 sa vkladajú § 26a, 26b a 26c, ktoré znejú:
㤠26a
(1)
Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne a obvodné národné výbory v tývhto mestách majú pôsobnosť mestských i okresných národných výborov. Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne okrem toho vykonávajú v osobitne určených veciach*) štátnu správu, ktorá inak prislúcha krajským národným výborom. Obvodné národné výbory v týchto mestách vykonávajú štátnu správu vo veciach, ktoré podľa osobitných predpisov prislúchajú mestským národným výborom. Miestnym národným výborom v mestských častiach prislúcha pôsobnosť, ktorú majú miestne národné výbory podľa tohto zákona.
(2)
Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne môžu po dohode s obvodnými národnými výbormi určiť, že budú plniť v záujme jednotnej správy mesta aj ďalšie úlohy, ktoré by inak patrili obvodným národným výborom, ak ide o veci celomestského významu alebo ak sa tým dosiahne účelnejší výkon štátnej správy alebo lepšie uspokojovanie potrieb občanov a organizácií. Rovnako môžu niektoré úlohy zo svojej pôsobnosti zveriť všetkým obvodným národným výborom, prípadne niektorému z nich. Národný výbor mesta môže po dohode s miestnym národným výborom pôsobiacim v mestskej časti preniesť niektoré úlohy patriace do pôsobnosti miestneho národného výboru na obvodný národný výbor. Na návrh miestneho národného výboru sa môže národný výbor mesta po prerokovaní s občanmi uzniesť na zániku tohto miestnonarodného výboru a na prevzatí jeho pôsobnosti obvodným národným výborom.
(3)
Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne vo svojich štatútoch predovšetkým upravia rozdelenie úloh medzi národným výborom mesta a obvodnými národnými výbormi; určia mestské obvody, znak a farby mesta a spôsob ich používania; podrobnejšie upravia usporiadanie orgánov národného výboru mesta a obvodných národných výborov, ich pôsobnosť a vzájomnú deľbu práce medzi nimi; určia, ktoré odbory a iné útvary zriaďujú obvodné národné výbory, a určia hlavné zásady a formy účasti občanov na správe mesta.“.
㤠26 b
(1)
Obvodné národné výbory v mestách Brne, Ostrave a Plzni v súlade s plánovitým rozvojom mesta zabezpečujú za najširšej účasti občanov rozvoj svojich obvodov. Starajú sa o zveľaďovanie a vhľad obvodu. Úzko spolupracujú s národným výborom mesta pri riešení celomestských otázok a predkladajú mu v tomto smere iniciatívne návrhy. Zúčastňujú sa na zotavovaní dlhodobých koncepcií a plánov mesta a zostávajú a schvľujú plány rozvoja vlastného hospodárstva a svoje rozpočty.
(2)
Obvodné národné výbory riadia obvodné podniky bytového hospodárstva, spravujú obvodné ľudové knižnice a ďalšie kultúrne zariadenia; môžu zriaďovať a riadiť aj ďalšie organizácie a zariadenia, ktoré uspokojujú prevažne miestne potreby alebo ktoré je účelnejšie organizovať podľa obvodov."
„§26c
Orgány a organizácie môžu byť umiestnené na území miest Brna, Ostravy a Plzne po predchádzajúcom prerokovaní s národnými výbormi týchto miest.“
10.
V § 27 odsek 1 druhá a tretia veta znejú:
„Pomáha im v práci, najmä pre ne organizuje odbornú a poradenskú činnosť, zaoberá sa ich podnetmi a upozorneniami, riadi sa s nimi, dozerá na plnene zákonov a zachovávanie štátnej disciplíny. Vykonáva periodické revízie hospodárenia národných výborov nižších stupňov, ako aj organizácií a zriadení riadených a spravovaných týmito národnými výbormi."
odsek 4 sa dopĺňa o ďalšiu vetu tohto znenia:
„Vykonáva periodické revízie hospodárenia organizácií a zariadení ním riadených a spravovaných.“
11.
V § 28 v odseku 2 sa za slovo „vykonáva" vkladá slovo „periodické“ a vypúšťajú sa slová „a hospodárenia nimi riadených a spravovaných organizácií.",
odsek 4 sa dopĺňa o vetu tohto znenia:
„Vykonáva periodické revízie hospodárenia organizácií ním riadených a spravovaných.“
12.
§ 29 znie:
㤠29
Národný výbor zostavuje a schvaľuje
a)
strednodobý hospodársky plán,
b)
vykonávací hospodársky plán,
c)
rozpočet.“.
13.
§ 30 znie:
(1)
Pri spracovaní svojho hospodárskeho plánu vychádza krajský národný výbor z úloh a prostriedkov ustanovených v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a v štátnom rozpočte, ako aj z vlastného dlhodobého výhľadu opretého o technicko-ekonomické koncepcie a štúdie. Krajským národným výborom sú v strednodobom a vykonávacom štátnom pláne ustanovené záväzné úlohy iba v nevyhnutnom rozsahu; v štátnom rozpočte republiky sú určené finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov (súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie), prípadne ďalšie záväzné limity.
(2)
V rámci záväzných úloh a limitov určených štátnym plánom a na podklade finančných vzťahov k rozpočtom národných výborov určených štátnym rozpočtom republiky určuje krajský a okresný národný výbor národným výborom nižšieho stupňa záväzné úlohy a limity, prípadne ich okruh rozširuje a upravuje finančné vzťahy k ich rozpočtom; na ich podklade vypracujú národné výbory všetkých stupňov svoje hospodárske plány a rozpočty.
(3)
Na zabezpečenie hlavných cieľov komplexného rozvoja miest Brna, Ostravy a Plzne ustanovuje vláda podľa potreby úlohy štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, ktorými sú krajské národné výbory pri rozpise plánu viazané.“
14.
§ 32 znie:
㤠32
(1)
Príjmy národného výboru tvoria najmä:
a)
príjmy z hospodárstva národného výboru, predovšetkým príjmy od hospodárskych organizácií ním riadených,
b)
výnos daní a poplatkov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,
c)
dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa,
d)
ostatné príjmy v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,
e)
dobrovoľné príspevky od iných národných výborov, štátnych, družstevných a spoločenských organizácií,
f)
úvery.
(2)
Príjmy národného výboru nie sú účelové, s výnimkou účelových subvencií zo štátneho rozpočtu a príjmov, ktorých účelovosť ustanovujú právne predpisy alebo orgán, ktorý ich poskytuje.
(3)
Ministerstvo financií ustanoví, v ktorých prípadoch doplnkové príjmové zdroje patriace inak krajskému národnému výboru pripadnú národným výborom miest Brna, Ostravy a Plzne."
15.
V § 39 ods. 2 v ustanovení písmena b) sa slová „dlhodobé i vykonávacie plány (krátkodobé programy) rozvoja hospodárstva riadeného národným výborom“ nahrádzajú slovami „strednodobé a vykonávacie hospodárske plány", vypúšťajú sa ustanovenia písmen h) a j) a doterajšie ustanovenie písmena ch) sa označuje ako ustanovenie písmena h), za ustanovenie písmena h) sa vkladá nové ustanovenie písmena ch), ktoré znie:
„ch) voliť predsedu, podpredsedu a ďalších členov výboru ľudovej kontroly národného výboru a odvolávať ich z funkcií, ako aj schvaľovať plán činnosti tohto výboru;“,
ustanovenia písmen k) a l) sa označujú ako ustanovenia písmen j) a k),
ustanovenie písmen m) sa označuje ako ustanovenie písmena l) a znie:
„l) ak ide o okresný národný výbor, voliť a odvolávať z funkcie sudcov z ľudu okresného súdu a prerokúvať správy okresného súdu, okresnej prokuratúry a okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti o stave socialistickej zákonnosti a ochrany verejného poriadku:",
ustanovenie písmena n) sa označuje ako ustanovenie písmena m) a znie:
„m) ak ide o krajský národný výbor, voliť a odvolávať z funkcie sudcov z ľudu krajského súdu a prerokúvať správy krajského súdu, krajskej prokuratúry a krajskej správy Verejnej bezpečnosti o stave socialistickej zákonnosti a ochrany verejného poriadku.“
16.
V § 40 sa nahrádzajú slová „Miestny a mestský národný výbor„ slovami „Národný výbor“.
17.
V § 43 ods. 2 prvej vete sa slová „Národného zhromaždenia" nahrádzajú slovami „Českej národnej rady alebo Federálneho zhromaždenia“.
18.
Ustanoveie § 45 sa označuje ako odsek 1 a pripája sa k nemu odsek 23, ktorý znie:
„(2)
Úlohy predsedu a podpredsedov národného výboru plnia v mestách Brne, Ostrave a Plzni primátor mesta Brna, primátor mesta Ostravy a primátor mesta Plzne a ich námestníci. Primátor ako predstaviteľ mesta má právo používať historické primátorské insígnie.“.
19.
V § 46 ods. 2 písm. b) sa za slovo „riadených“ vkladajú slová „a spravovaných".
20.
V § 48 sa doterajšie odseky 2 a 3 označujú ako odseky 3 a 4 a pripája sa nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Rada Národného výboru mesta Brna má 15-20 členov, Rada Národného výboru mesta Ostravy 15-20 členov a Rada Národného výboru mesta Plzne 15-18 členov. Rada obvodného národného výboru v týchto mestách má 8-15 členov.“.
21.
§ 54 ods. 2 sa dopĺňa týmto ustanovením:
„Komisie ďalej sledujú a kontrolujú, ako sa na jednotlivých úsekoch činnosti národného výboru uplatňuje jeho pôsobnosť a právomoc a ako sa vykonávajú uznesenia národného výboru a jeho rady.“.
22.
V § 61 sa pripája nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Národný výbor pri určovaní pracovnej náplne odborov a iných útvarov zriadených miesto odborov vychádza zo vzorovej nálne vydanej príslušným ministerstvom (ústredným orgánom štátnej správy).“.
23.
V § 64 ods. 1 v prvej vete sa za slová „Mestské národné výbory" vkladajú slová „obvodné národné výbory“, v druhej vete sa nahrádzajú slová „na dobu 4 rokov" slovami „na dobu piatich rokov“.
24.
§ 66 ods. 1 znie:
„(1)
Stupne a druhy národných výborov, ako aj ich postavenie, pôsobnosť a organizáciu upravujú v medziach ustanovených zákonov Československej socialistickej republiky Českej národnej rady.“.
25.
V § 73 ods. 1 v prvej vete sa za slová „inému všeobecne záväznému právnemu predpisu" vkladajú slová „alebo všeobecne záväznému nariadeniu národné výboru vyššieho stupňa“.
Čl. II
Zrušujú sa :
1.
zákon č. 175/1968 Zb. o meste Brne
2.
zákon Českej národnej rady č. 40/1969 Zb. o meste Ostrave,
3.
zákon Českej národnej rady č. 41/1969 Zb. o meste Plzni,
4.
zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady č. 126/1671 Zb. o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni, s výnimkou ustanovenia § 6.
Čl. III
(1) Prenáša sa pôsobnosť
1.
krajských národných výborov na okresné národné výbory, uvedená v prílohe A;
2.
krajských a okresných národných výborov na mestské národné výbory, uvedená v prílohe B;
3.
krajských národných výborov na národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne, uvedená v prílohe C;
4.
okresných národných výborov na miestne národné výbory, uvedená v prílohe D.
(2)
Zrušuje sa pôsobnosť krajských národných výborov, uvedená v prílohe E.
Čl. IV
Predsedníctvo Českej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných neskoršími zákonmi, pokiaľ sa tento zákon vzťahuje na územie Českej socialistickej republiky.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.
Erban v. r.

Korčák v. r.
Príloha A zákona ČNR č. 146/1971 Zb.
Príloha B zákona ČNR č. 146/1971 Zb.
Príloha C zákona ČNR č. 146/1971 Zb.
Príloha D zákona ČNR č. 146/1971 Zb.
Príloha E zákona ČNR č. 146/1971 Zb.