145/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 22. decembra 1971
o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Pohraničná stráž sa prevádza z podriadenosti ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky do podriadenosti ministra vnútra Československej socialistickej republiky.
(2)
Súčinnosť Pohraničnej stráže s Československou ľudovou armádou pri obrane Československej socialistickej republiky upraví minister vnútra Československej socialistickej republiky po dohode s ministrom národnej obrany Československej socialistickej republiky.
§ 2
Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1965 Zb. o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže.
§ 3
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.
Svoboda v. r.

Indra v. r.

v z. Hůla v. r.