137/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 89/1971 Zb. o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971 v slovenskom vydaní
V odseku 15 písm. a) vyhlášky č. 89/1971 Zb. je v prvom riadku nesprávne vytlačené „na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou“; správne znenie je „... s pretržitou prevádzkou“.
Redakcia