134/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
Vyhláška
Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne
z 9. novembra 1971,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad 1. stupňa
§ 1
Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku. Mestský národný výbor v Jaroměřiciach nad Rokytnou, okres Třebíč, ako stavebný úrad 1. stupňa.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.
Tajomník: Šlégl v. r.

Predseda: Vávra v. r.