131/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky
ze dne 27. října 1971,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 86 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, § 115 odst. 4 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, a podle zásad schválených usnesením vlády ze dne 27. října 1971:
Čl. I
Vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb. se mění a doplňuje takto:
1.
§ 5 odst. 2 zní:
„(2)
Předseda dávkové a posudkové komise je volen z poslanců národního výboru; nemůže-li zvolený předseda komise vykonávat svou funkci, zastupuje ho jiný poslanec národního výboru, kterého k tomu pověří národní výbor při volbě členů dávkové komise nebo při volbě členů posudkové komise.“.
2.
§ 6 odst. 2 zní:
„(2)
Posudková komise sociálního zabezpečení jedná a usnáší se, jestliže jsou přítomni předseda nebo jeho zástupce, vedoucí lékař posudkové služby sociálního zabezpečení (vedoucí lékař sociálního zabezpečení), další lékař, pracovník odboru sociálního zabezpečení a zástupce Revolučního odborového hnutí; je-li účastníkem řízení rolník (jeho rodinný příslušník nebo spolupracující člen rodiny), je členem komise zástupce jednotného zemědělského družstva; je-li v posudkové komisi sociálního zabezpečení projednáván případ mladistvého, účastní se jejího jednání a usnášení ještě lékař pověřený péčí o dorost, a projednává-li se v ní případ žadatele (důchodce), který byl přímým účastníkem boje proti fašismu nebo obětí fašismu, účastní se jejího jednání a usnášení ještě lékař a zástupce Svazu protifašistických bojovníků, zvolený na návrh okresního (městského) výboru, a jde-li o krajskou posudkovou komisi, na návrh ústředního výboru tohoto svazu. Při posuzování příslušníka ozbrojených sil (bezpečnostních sborů) z povolání se jednání a usnášení posudkové komise sociálního zabezpečení účastní místo zástupce Revolučního odborového hnutí zástupce ozbrojených sil (bezpečnostních sborů), a nejde-li jen o kontrolní lékařskou prohlídku, též lékař ozbrojených sil (bezpečnostních sborů).“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr: Dr. Hamerník v. r.