128/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1971 do 23.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 24. novembra 1971,
ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 17 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a podľa § 124 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:
Čl. I
Vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za slová „predsedu komisie“ vkladajú slová „alebo predsedu výboru ľudovej kontroly národného výboru“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3 tohto znenia:
„(3)
Dlhodobe uvoľneným poslancom národných výborov možno poskytovať odmeny pri významných pracovných a životných výročiach za podmienok platných pre pracovníkov národných výborov.*)
3.
Ustanovenie § 5 sa označuje ako odsek 1 a § 5 sa dopĺňa odsekom 2 tohto znenia:
(2) Orgán sociálneho zabezpečenia príslušný rozhodovať o dávkach dôchodkového zabezpečenia vymeria dlhodobe uvoľnenému poslancovi alebo pracovníkovi, ktorý bol dlhodobe uvoľneným poslancom, na jeho žiadosť dôchodok z priemerného mesačného zárobku zisteného z hrubých zárobkov dosiahnutých v zamestnaní a z hrubých odmien dosiahnutých za výkon funkcie v národnom výbore včítane tej časti odmeny, ktorá je oslobodená od dane zo mzdy, za posledných desať, prípadne za posledných päť kalendárnych rokov pred rokom, v ktorom skončil výkon funkcie, ak je tento priemer pre neho výhodnejší ako priemerný mesačný zárobok zistený podľa predpisov o sociálnom zabezpečení. Toto zvýhodnenie patrí len vtedy, keď dlhodobe uvoľnený poslanec nebol z funkcie poslanca odvolaný pre sklamanie dôvery voličov alebo pre čin nedôstojný funkcie poslanca.“.
4.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Dlhodobe uvoľneným poslancom, ktorí sa vracajú do svojho predošlého zamestnania, prípadne nastupujú do nového zamestnania alebo prechádzajú ako dlhodobe uvoľnení poslanci na národný výbor nižšieho stupňa, poskytuje národný výbor, ak neboli z funkcie poslanca odvolaní pre sklamanie dôvery voličov alebo pre čin nedôstojný funkcie poslanca, príspevok vo výške rozdielu medzi ich terajším zárobkom v organizácii a medzi ich doterajšou vyššou odmenou za výkon funkcie. Tento príspevok sa poskytuje po dobu šiestich mesiacov a vypláca sa prostredníctvom organizácie. Dlhodobe uvoľneným poslancom, ktorí skončili výkon funkcie v období dvoch rokov pred dosiahnutím veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok, poskytuje sa tento príspevok po dobu jedného roku; v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak poslanec vykonával túto funkciu aspoň dve volebné obdobia, môže sa so súhlasom rady národného výboru vyššieho stupňa a poslancom krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy so súhlasom ministerstva vnútra poskytovať tento príspevok až do dosiahnutia veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok.“.
5.
V § 8 ods. 2 druhá veta znie:
„To platí aj o členoch a spolupracovníkoch výborov ľudovej kontroly národných výborov."
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Colotka v. r.
*)
Vyhláška č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach.