127/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
Nariadenie vlády
Českej socialistickej republiky z 24. novembra 1971,
ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslencov národných výborov a členov komisíí a aktívov národných výborov
Vláda Českej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 17ods. 3 Zákonník práce č. 65/1965 Zb. a so zreteľom na ustanovenie § 142 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení:
Čl. 1
Vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisíí a aktívov národných výborov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za slová ,,predsedu komisie„ vkladajú slová ,,alebo predsedu výboru ľudovej kontroly národného výboru“.
2.
V § 4 sa pripája odsek 3, ktorý znie:
,,/3/ Dlhodobe uvoľneným poslancom národných výborov možno poskytovať odmeny pri významných pracovných a životných výročiach za podmienok platných pre pracovníkov národných výborov.*/„
3.
V § 5, ktorý sa označuje ako odsek 1, sa pripája nový odsek 2 tohto znenia:
,,/2/ Orgán sociálneho zabezpečenia príslušný rozhodovať o dávkach dôchodkového zabezpečenia vymeria dlhodobe uvoľnenému poslancovi na jeho žiadosť dôchodok z priemerného mesačného zárobku zisteného z hrubých zárobkov dosiahnutých v zamestnaní a z hrubých odmien dosiahnutých za výkon funkcie v národnom výbore včítane tej časti odmeny, ktorá je oslobodená od dane zo mzdy, za posledných desať, prípadne za posledných päť kalendárnych rokov pred rokom, v ktorom došlo k ukončeniu výkonu funkcie, podiaľ je tento priemer pre neho výhodnejší než priemerný mesačný zárobok zistený podľa všeobecných predpisov. Toto zvýhodnenie patrí len dlhodobe uvoľneným poslancom, u ktorých dôvodom pre ukončenie výkonu funkcie v národnom výbore nie je hrubé porušenie povinností vyplývajúcich z funkcie poslanca alebo zneužitie tejto funkcie.“
4.
§ 6 ods. 1 znie:
,,/1/ Dlhodobe uvoľneným poslancom, ktorí sa vracajú do svojho predošlého zamestnania, prípadne nastupujú do nového zamestnania alebo prechádzajú ako dlhodobe uvoľnení funkcionári na národný výbor nižšieho stupňa, poskytuje národný výbor, pokiaľ dôvodom pre ukončenie ich výkonu funkcie v národnom výbore nie je hrubé porušenie povinností vyplývajúcich z funkcie poslanca alebo zneužitie tejto funkcie, príspevok vo výške rozdielu medzi ich terajším zárobkom v organizácií a medzi ich doterajšou vyššou odmenou za výkon funkcie. Tento príspevok sa poskytuje po dobu šiestich mesiacov a vypláca sa prostredníctvom organizácie. Dlhodobe uvoľneným funkcionárom, ktorí skončili výkon funkcie v období dvoch rokov pred dosiahnutím veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok, sa poskytuje tento príspevok po dobu jedného roka; v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä pokiaľ poslanec vykonával túto funkciu počas viacerých volebných období, môže sa príspevok so súhlasom rady národného výboru vyššieho stupňa a funkcionárom krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Prahy so súhlasom Ministerstva vnútra priznať až do dosiahnutia veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok.„
5.
V§ 8 ods. 2 ustanovenie druhej vety znie:
,, To platí aj o členoch a spolupracovníkoch výborov ľudovej kontroly národných výborov.“
Čl. 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Korčák v. r.
*)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach.