126/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.11.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
Zákonné opatrenie
Predsedníctva Českej národnej rady z 24. novembra 1971 o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni
Predsedníctvo Českej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácií na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
/1/ Národný výbor mesta Brna. Národný výbor mesta Ostravy a Národný výbor mesta Plzne /ďalej len ,,národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne„/ a obvodné národné výbory v týchto mestách majú pôsobnosť mestských i okresných národných výborov. Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne rozdelia pôsobnosť medzi národným výborom mesta a obvodnými národnými výbormi.
/2/ Národné výbory miest Brna, Ostravy a PLzne vykonávajú vo veciach, ktoré určí osobitný zákon Českej národnej rady, štátnu správu, ktorá inak patrí krajským národným výborom.
/5/ V obciach pripojených k územiu mesta Brna môžu pôsobiť miestne národné výbory riadené Národným výborm mesta Brna.
§ 2
Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne sú riadené príslušným krajským národným výborom.
§ 3
Za ten čas, kým dôjde k rozdeleniu pôsobnosti medzi národnými výbormi miest Brna, Ostravy a Plzne a obvodnými národnými výbormi podľa ustanovenia § 1 ods. 1, zostáva nedotknutá pôsobnosť obvodných národných výborov patriaca im k začiatku účinnosti tohto zákonného opatrenia.
§ 4
Rozhodnutia národných výborov miest Brna, Ostravy a Plzne vydané pred účinnosťou tohto zákonného opatrenia preskúmava podľa správneho poriadku príslušný krajský národný výbor.
§ 5
Zrušujú sa ustanovenia
1.
§ 1,§ 2 ods. 2 § 5, § 8 ods. 2, § 9, 11, § 12 ods. 1 druhej vety a ods. 4, § 14, § 23 ods. 1 a 2 zák. č. 175/1968 Zb. o meste Brne a vypúšťa sa v § 2 a 8 označenie odseku 1.,
2.
§ 1, § 2 ods. 2, § 5, § 8 ods. 2, § 9, 11, § 12 ods. 1 druhej vety a ods. 4,§ 14, § 24 ods. 1 a 2 zákona Českej národnej rady č. 40/1969 Zb. o meste Ostrave a vypúšťa sa v § 2 a 8 označenie odseku 1.,
3.
§ 1, § 2 ods. 2, § 5, § 8 ods. 2, § 9, 11, § 12 ods. 1 druhej vety a ods. 4, § 14, § 24 ods. 1 a 2 zákona Českej národnej rady č. 41/1969 Zb. o meste Plzni a vypúšťa sa v § 2 a 8 označenie odseku 1.
§ 6
Zákon č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. a zákonov Českej národnej rady č. 40/1969 Zb. a č. 41/1969 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
do § 6 sa vkladá bod 5, ktorý znie: ,,5. Okres Plzeň - mesto:“,
2.
do § 9 sa vkladá bod 2, ktorý znie: ,,2. Okres Brno - mesto.„,
3.
do § 10 sa vkladá bod 7, ktorý znie: ,,7. Okres Ostrava - mesto.“.
§ 7
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 26. novembrom 1971
Erban v. r.

Korčák v. r.