125/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
VYHLÁŠKA
ministra financií Československej socialistickej republiky
z 25. októbra 1971
o stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzorov 1958 a 1961
Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:
§ 1
(1)
Bankovky po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II - na lícnej strane s obrazom Jana Žižku z Trocnova hľadiaceho vľavo a niekdajším štátnym znakom Republiky československej)*) a vzoru 1961 (tvaru II - líšiaceho sa svojím vyhotovením od bankoviek vzoru 1958 - tvaru II - len štátnym znakom a letopočtom)**) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím dňa 31. decembra 1971.
(2)
Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1972 do 30. júna 1972 včítane všetky poštové úrady, štátne sporiteľne a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1972 do 31. decembra 1972 včítane len pobočky Štátnej banky československej. Po 31. decembri 1972 je akákoľvek výmena týchto bankoviek vylúčená.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc v. r.
*)
Vyhláška ministra financií č. 77/1958 Zb. o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958.
**)
Vyhláška ministra financií č. 43/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953.