123/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
UZNESENIE
Slovenskej národnej rady
z 20. októbra 1971
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada
schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 20. septembra 1971 č. 90 Zb., ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave.
Klokoč v. r.