115/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.10.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
České národní rady
ze dne 12. října 1971
o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975
Vycházejíc z dosažených výsledků rozvoje národního hospodářství, ze Směrnice XIV. sjezdu Komunistické strany Československa a v souladu se zákonem o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 - 1975,
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon stanoví základní cíle a směry státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975 (dále jen "pětiletý plán republiky") a podmínky pro jeho realizaci, které jsou závaznou směrnicí pro řídící činnost vlády České socialistické republiky, ústředních a jiných orgánů České socialistické republiky a pro hospodářskou činnost socialistických organizací jimi řízených.
ČÁST PRVNÍ
Základní cíle a směry pětiletého plánu republiky
§ 2
(1)
Hlavním cílem pětiletého plánu republiky je zajistit v souladu se socialistickým způsobem života vyšší uspokojování potřeb a další upevnění životních jistot obyvatelstva při současném posilování socialistického státu a jeho obranyschopnosti.
(2)
Hlavní cestou a podmínkou plánovitého rozvoje národního hospodářství, zaměřeného na dosažení vytyčeného cíle, je neustálé zvyšování národohospodářské efektivnosti. Budou především posilovány všechny činitele hospodářského růstu, využívány nashromážděné rezervy, zkvalitněna úroveň řízení a všestranně využívány přírodní a ekonomické podmínky republiky. Orgány všech článků hospodářského řízení a socialistické organizace jsou proto povinny zabezpečovat účinnější využívání výrobní základny a schopností i kvalifikace pracujících, podporovat a využívat další rozvoj vědy a techniky jako jeden ze základních činitelů rozvoje národního hospodářství, pokračovat v koncentraci a specializaci výroby a progresívně měnit její strukturu a intenzívněji rozvíjet mezinárodní socialistickou ekonomickou integraci, především se Svazem sovětských socialistických republik.
(3)
Rozvoj národního hospodářství České socialistické republiky se zaměřuje na další rozšíření materiálně technické základny socialismu a upevnění socialistických výrobních vztahů. Rozhodující metodou plánovitého odhalování a mobilizace rezerv je komplexní socialistická racionalizace jako nedílná součást tvorby a realizace národohospodářských plánů.
(4)
Rozvoj jednotlivých odvětví národního hospodářství České socialistické republiky bude orientován tak, aby se zabezpečil růst národního důchodu v České socialistické republice o více než čtvrtinu a aby svým podílem zabezpečil růst československého národního důchodu a realizaci ostatních úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 - 1975 (dále jen "pátý pětiletý plán ČSSR"). Společenský produkt České socialistické republiky se zvýší téměř o čtvrtinu.
(5)
Rozvoj jednotlivých oblastí republiky bude zaměřen na další růst jejich ekonomické základny a životní úrovně obyvatel a vyrovnávání hospodářských a sociálních rozdílů mezi nimi.
(6)
Realizace základních cílů a směrů pětiletého plánu republiky současně vytváří podmínky pro další vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně mezi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou.
§ 3
Rozvoj národního hospodářství České socialistické republiky bude směřovat ke splnění těchto cílů:
a)
zvýšit objem průmyslové výroby v České socialistické republice do roku 1975 zhruba o 27 %; tohoto vzestupu dosáhnout především efektivnějším využíváním již vybudované výrobní základny, její modernizací a rozvojem progresívních oborů, a to při výrazném zvýšení produktivity práce;
b)
zvýšit objem průmyslové výroby v jednotlivých odvětvích v České socialistické republice do roku 1975
- v palivech a energetice o 18,7 %, přičemž se v roce 1975 vyrobí nejméně 46 mld kWh elektřiny,
- v hutnictví a strojírenství o 31,7 %,
- v chemickém průmyslu o 46 %,
- ve spotřebním průmyslu o 24 %,
- ve výrobě stavebních hmot a dílců o 43 %,
- v potravinářském průmyslu o 13 %; přitom se budou přednostně uskutečňovat rozvojové nosné programy;
c)
zvýšit hrubou zemědělskou výrobu v České socialistické republice do roku 1975 o 13 %, přičemž nákup obilovin dosáhne zhruba 1400 mil. tun a nákup jatečných zvířat téměř 900 tis. tun;
d)
zvýšit objem přepravy v České socialistické republice, a to u zboží téměř o 18 % a u veřejné přepravy osob zhruba o 3 %;
e)
zvýšit podíl automatizace meziměstského telefonního provozu, odevzdat dalších 270 tis. telefonních stanic do užívání v České socialistické republice a pokračovat ve výstavbě druhého televizního programu a barevné televize;
f)
zvýšit objem stavebních prací v České socialistické republice prováděných dodavatelskými stavebními organizacemi do roku 1975 zhruba o 37 %.
§ 4
(1)
V souladu s růstem národního důchodu a s tvorbou hmotných zdrojů se bude rozvíjet osobní a společenská spotřeba obyvatelstva. Budou se dále zvyšovat reálné příjmy pracujících, posilovat socialistické principy v odměňování, zejména závislost mezi vykonanou prací a výdělkem, a upevňovat sociální jistoty obyvatelstva. Rychleji se bude řešit bytový problém; ve všech formách výstavby se postaví v období pětiletého plánu v České socialistické republice nejméně 325 tisíc bytů. Budou se dále rozvíjet základní prostředky nevýrobní sféry pro vytváření podmínek ke zlepšení životního prostředí.
(2)
Růst reálných peněžních příjmů obyvatelstva bude zabezpečován zhruba o 5 % průměrně ročně. V souladu s ním se bude zvyšovat maloobchodní obrat a objem služeb placených obyvatelstvem. Bude zajišťována stabilizace vnitřního trhu a budou postupně prosazovány změny ve struktuře spotřeby.
(3)
Bude dobudován ucelený systém zdravotní péče o obyvatelstvo, zkráceny objednací a čekací doby na lékařská vyšetření a ošetření a zlepšeno zásobování obyvatelstva léčivy. Budou vytvářeny podmínky pro další růst vzdělanosti, pro materiální zajištění a modernizaci školství a pro prohloubení péče o mladou generaci.
(4)
Zvýší se důchody starodůchodců a zdokonalí se soustava důchodového zabezpečení a soustava opatření ke zlepšení populačního vývoje a zvýšení podpory rodinám s dětmi a mladým manželstvím.
ČÁST DRUHÁ
Podmínky pro realizaci pětiletého plánu republiky
§ 5
V souladu s realizací základních cílů a směrů pátého pětiletého plánu ČSSR bude zajišťována realizace základních cílů a směrů pětiletého plánu republiky zejména:
a)
upevněním a prohloubením funkce státních plánů rozvoje národního hospodářství (dále jen "státní plány") jako závazného základu pro hospodářskou a řídící činnost všech orgánů a socialistických organizací, vyjadřujících též zásady státní vědeckotechnické a hospodářské politiky a vymezujících využívání soustavy plánovitého řízení a jejích nástrojů;
b)
posílením úlohy státních rozpočtů;
c)
cílevědomou regulací mzdového vývoje, sledující upevnění zásady socialistického odměňování práce a zvyšování společenské produktivity práce, i regulací rozmísťování pracovních sil; mzdová politika bude plánovitě řízena na základě jednotné koncepce mzdového vývoje s cílem zajistit vývoj mezd podle proporcí stanovených státními plány a podpořit působením mzdových systémů hospodářský rozvoj;
d)
vytvářením soustavy cen lépe vyjadřujících společensky nutné množství práce vynakládané na výrobu; tato soustava bude zaměřena na stabilizaci celkové hladiny velkoobchodních cen a uplatní se v ní tendence k jejich snižování; při důsledné regulaci cenového vývoje se bude ceny užívat k prosazení hospodárnosti, ke stimulaci technického rozvoje, zvyšování jakosti a efektivní obměně sortimentu výroby v souladu se státními plány; současně bude zajišťována stabilita maloobchodních cen;
e)
zabezpečováním rovnováhy mezi peněžní a hmotnou stránkou reprodukčního procesu, zejména při vypracování státních plánů a stanovení a využívání finančně ekonomických podmínek upravujících zejména finanční vztahy mezi socialistickými organizacemi a státním rozpočtem;
f)
upevněním plánovitého řízení investiční výstavby, vedoucím ke zvýšení efektivnosti a odpovědnosti na tomto úseku, ke zkrácení doby výstavby a k dodržování rozpočtových nákladů staveb;
g)
důsledným využíváním a zdokonalováním soustavy hospodářských právních předpisů v souladu s požadavkem rozvíjení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství, upevňováním zákonnosti na všech stupních řízení a posilováním úlohy hospodářských smluv;
h)
upevněním plánovitého řízení rozvoje vědy a techniky, v němž se spojují jednotlivé etapy výzkumné a vývojové činnosti a realizace jejích výsledků ve výrobní a ostatní společenské praxi;
i)
zvyšováním úrovně ekonomie ve všech sférách výrobní i nevýrobní činnosti;
j)
posílením úlohy oblastního plánování;
k)
prohlubováním a zdokonalováním spolupráce orgánů a socialistických organizací České socialistické republiky při rozvíjení mezinárodní socialistické ekonomické integrace se Svazem sovětských socialistických republik a ostatními členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci a zabezpečováním realizace úkolů ve vývozu a dovozu;
l)
účinným zapojováním pracujících a společenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí, do tvorby, zajišťování, uskutečňování a kontroly plnění národohospodářských plánů, jakož i do řízení a kontroly hospodářských procesů.
§ 6
V průběhu pětiletého plánu republiky bude vláda a orgány všech článků hospodářského řízení při zabezpečování realizace jeho základních cílů a směrů dále usilovat především
- o další podstatné zhospodárnění spotřeby všech druhů paliv a energie,
- o všestranné zvyšování úrovně živočišné výroby, zintenzivnění výroby objemných krmiv (louky, pastviny, víceleté pícniny na orné půdě), o získávání mládeže pro zemědělská povolání a o účinné zabezpečení další reprodukce pracovních sil v zemědělství,
- o zabezpečení dodávek spotřebního zboží pro vnitřní trh v potřebném množství, kvalitě i sortimentní struktuře a o zabezpečení dalšího rozvoje služeb placených obyvatelstvem,
- o další rozvoj na úseku sociální politiky a zdravotnictví a o další zvyšování bezpečnosti práce,
- o zvýšení efektivnosti materiálně technického zásobování,
- o zabezpečování všestranného rozvoje hlavního města Prahy jako významného celospolečenského centra celého státu,
- o urychlené řešení problémů rozvoje ekonomiky v Severočeském kraji, zejména rozvoje palivo-energetické základny, vyplývajících z potřeb rozvoje hospodářství ČSSR,
- o zabezpečení soustavného řešení problematiky nejvíce zaostávajících míst v pohraničních oblastech a zmírnění vlivů mimořádných podmínek, které v těchto oblastech existují,
- o výraznější ovlivňování dalšího rozvoje průmyslových aglomerací, zejména plzeňské, liberecko-jablonecké, ve Východočeském kraji, brněnské, gottwaldovské a ostravské.
§ 7
(1)
Vláda republiky stanoví na úseku hospodářství řízeného orgány republiky úkoly prováděcích státních plánů republiky v letech 1971 - 1975, jimiž podle konkrétních podmínek a potřeb rozvoje národního hospodářství a v souladu s prováděcími státními plány Československé socialistické republiky zpřesní a doplní úkoly pětiletého plánu republiky.
(2)
Vláda republiky může povolit pro účely experimentálního ověřování nových prvků rozvíjení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství výjimky z ustanovení zákonů upravujících řízení národního hospodářství za předpokladu, že experiment bude mít omezený rozsah, bude trvat nejdéle tři roky a že v této době se provede komplexní zhodnocení jeho výsledků se závěry pro další postup.
(3)
Česká plánovací komise může podle potřeby na úseku hospodářství řízeného orgány republiky stanovit způsob rozpisu ukazatelů pětiletého plánu republiky a prováděcích státních plánů k němu, které nemají povahu úkolů státního plánu, a to v návaznosti na způsob rozpisu stanovený podle § 10 odst. 1 zákona o pátém pětiletém plánu. Hodnocení odchylek od těchto ukazatelů a jejich rozpisu je součástí kontroly plnění národohospodářských plánů. Orgány hospodářského řízení jsou povinny při kontrole plnění plánu tyto odchylky sledovat.
§ 8
Vláda republiky zajistí, že plnění základních cílů a směrů pětiletého plánu republiky stanovených tímto zákonem bude sledováno a vyhodnocováno a že v návrzích prováděcích státních plánů a prováděcích hospodářských plánů bude vyjádřen stupeň jejich zabezpečení. Česká plánovací komise může podle potřeby a v návaznosti na úpravu provedenou podle § 10 odst. 2 zákona o pátém pětiletém plánu stanovit způsob ověřování, jak hospodářské plány zabezpečují cíle, úkoly a jiné ukazatele státních plánů rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky.
ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
§ 9
(1)
Rozvoj národního hospodářství, kterého má být dosaženo do konce roku 1975, je v tomto zákoně vyjádřen, není-li uvedeno jinak, porovnáním s úrovní dosaženou v roce 1970.
(2)
Prováděcí státní plán České socialistické republiky na rok 1971 vyhlášený zákonem České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971, je prováděcím státním plánem k pětiletému plánu republiky.
§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Erban v. r.

Korčák v. r.