114/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1975 do 31.12.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 13. októbra 1971,
ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 37 zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (ďalej len „zákon“):
Článok 1
Daňovníci dôchodkovej dane
(1)
Za daňovníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona sa považujú aj hospodárske organizácie mestského hospodárstva, v ktorých sa uplatňuje rovnaký režim hospodárenia ako v hospodárskych organizáciách komunálnych služieb a miestneho priemyslu.*)
(3)
Ostatnými socialistickými organizáciami [§ 2 ods. 1 písm. f) zákona], pokiaľ ich vzťah k štátnemu rozpočtu nie je upravený inými právnymi predpismi,**) sú najmä:
a)
všetky základné organizácie spoločenských organizácií, ktoré vykonávajú trvalú hospodársku činnosť;
b)
podniky alebo hospodárske zariadenia spoločenských organizácií.
(4)
Inými organizáciami ako socialistickými, ktoré sú právnickými osobami [§ 2 ods. 1 písm. g) zákona] sa rozumejú najmä cirkevné organizácie, spolky, základiny, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod. Daňová povinnosť týchto organizácií nie je dotknutá, ak je na ich majetkovú podstatu zavedená národná správa.
(5)
Výrobnými a pracovnými družstvami pre občanov s ťažším zdravotným poškodením [§ 2 ods. 2 písm. a) zákona] sú:
- Karko Ústí nad Labem
- Obzor Gottwaldov
- Obzor Košice
- Obzor Plzeň
- Obzor Praha
- Úsvit Bratislava
- Žiara Zvolen.
Za hospodárske (účelové) zariadenia zväzov invalidov [§ 2 ods. 2 písm. a) zákona] sa považujú len také zariadenia, ktoré zamestnávajú prevažne (nad 50 %) občanov s ťažším zdravotným poškodením a spĺňajú podmienku, že najmenej 80 % pracovníkov sú občania so zmenenou pracovnou schopnosťou.
(6)
Organizácie uvedené v § 2 ods. 2 písm. e) zákona a ich hospodárske zariadenia sú oslobodené od dôchodkovej dane len za podmienky, ak vykonávajú odvody svojim vyšším orgánom najmenej vo výške 65 % (§ 16 zákona) zo základu dane zo zisku (§ 4 zákona), prípadne 20 % zo základu dane zo zisku nepresahujúceho 80 000 Kčs (§ 22 ods. 1 zákona).*)
Článok 2
Predmet dane zo zisku
(1)
Trvalou hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť smerujúca k dosahovaniu zisku, ak tržby a výnosy z nej vyplývajúce prevyšujú sumu 80 000 Kčs v zdaňovacom období, a to bez ohľadu na dĺžku jej trvania. Za trvalú hospodársku činnosť sa vždy považuje vykonávanie obchodnej činnosti organizáciami, ktorým sa priznali obchodné zrážky.
(2)
Za trvalú hospodársku činnosť spoločenských organizácií v zmysle zákona sa nepovažuje činnosť, ktorá sa obmedzuje iba na plnenie vlastného poslania týchto organizácií podľa stanov (s výnimkou hospodárskej činnosti smerujúcej k dosahovaniu zisku).
Trvalou hospodárskou činnosťou spoločenských organizácií, s výnimkou ich hospodárskych zariadení (podnikov), tak isto nie je: zabezpečovanie rekreácie Revolučného odborového hnutia pre vlastných pracovníkov a pracovníkov združených organizácií (včítane ich rodinných príslušníkov), výmenná rekreácia Revolučného odborového hnutia, detská rekreácia (včítane výmennej), školy v prírode, školenia v závodných rekreačných zariadeniach Revolučného odborového hnutia pre vlastných zamestnancov, ako ani činnosť kultúrnych zariadení Revolučného odborového hnutia vykonávaná v rámci zásad schválených Ústrednou radou Čs. revolučného odborového hnutia včítane prevádzky kín, s výnimkou trvale vykonávanej obchodnej činnosti (článok 7) týchto zariadení (za trvale vykonávanú obchodnú činnosť sa nepovažuje pri týchto zariadeniach maloobchodná činnosť a verejné stravovanie, na ktoré neboli priznané obchodné zrážky) a činností, ktoré sú predmetom podnikania hospodárskych organizácií. Trvalou hospodárskou činnosťou spoločenských organizácií ďalej nie je usporadúvanie športových zápasov, pretekov, telovýchovných a kultúrnych akcií, usporadúvanie príležitostných tanečných zábav a zájazdov, zazverovanie a zarybňovanie v tuzemsku, postrek stromov a lisovanie ovocia pre členov. Za trvalú hospodársku činnosť sa nepovažuje ani prevádzka zberní Sazky a Športky a činnosť zimných štadiónov, ak túto činnosť vykonávajú telovýchovné jednoty.
(3)
Pri hospodárskych zariadeniach (podnikoch) spoločenských organizácií sa trvalou hospodárskou činnosťou rozumie všetka činnosť a príjmy z nej vyplývajúce.
Článok 3
Základ dane zo zisku
(1)
Podmienkou riadne vedeného účtovníctva je aj účtovanie nákladov a výnosov v ich časovej a hospodárskej súvislosti.
(2)
Inými výnosmi sú všetky výnosy menovite neuvedené v § 4 ods. 2 zákona, ktoré daňovník prijal, a to bez ohľadu na to, na ktorom účte boli zaúčtované. Do iných výnosov sa nezahŕňajú dotácie a subvencie k výsledku hospodárenia zo štátneho rozpočtu alebo v rámci znovurozdelenia zisku.
(3)
Celkovými nákladmi podľa § 4 ods. 2 zákona sú:
a)
materiálové náklady (spotreba materiálu, výkony výrobnej povahy, odpisy základných prostriedkov podľa príslušných predpisov včítane zostatkovej ceny pri ich vyradení a odpisy predmetov postupnej spotreby v používaní),
b)
náklady na služby a výdavky nevýrobnej povahy (včítane príspevkov odborovému riaditeľstvu na úhradu nákladov jeho vlastnej činnosti, príspevkov vyšším družstevným organizáciám a príspevkov okresným poľnohospodárskym združeniam),
c)
mzdové a ostatné osobné náklady,
d)
finančné náklady a výdavky.
(4)
Sumami, o ktoré sa skrátil bilančný zisk v rozpore s právnymi predpismi, sú sumy, ktorými sa neoprávnene skrátili výnosy alebo zvýšili náklady daňovníka. Ak sa tieto položky zistia po predložení ročných účtovných výkazov, pripočítajú sa k bilančnému zisku vykázanému v ročných účtovných výkazoch.
(5)
Sumy, ktoré daňovník odviedol do štátneho rozpočtu z titulu porušenia cenových predpisov,**) znižujú základ dane zo zisku v roku, v ktorom sa dodatkový odvod v základnej výške vykonal.***) Na výpočet rentability sa použije zisk znížený o dodatkový odvod v základnej výške.
Článok 4
Pripočítateľné položky
(1)
Príspevky a subvencie [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona], ktoré uhradiť nie je daňovník podľa právnych predpisov povinný, sú tie, ktoré poskytuje na základe dobrovoľne prijatého záväzku, ako napr. príspevky dobrovoľným záujmovým alebo účelovým združeniam, nie však napr. príspevky platené v povinnej výške odborovým (generálnym) riaditeľstvám na úhradu nákladov ich činnosti. Za príspevky platené podľa predpisov sa považujú členské príspevky platené vyšším družstevným organizáciám, príspevky družstevných podnikov platené družstevným zväzom a Ústrednej rade družstiev v predpísanej výške, členské príspevky, ktoré platí Ústredná rada družstiev Medzinárodnému družstevnému zväzu a príspevky platené okresným poľnohospodárskym združeniam.
(2)
Za iné bezodplatné venovania sa považujú aj náklady na pohostenie a dary nad určený limit.
(3)
Za platené penále sa považuje aj penále fakturované za nevrátenie obalov.*)
Článok 5
Odpočítateľné položky
(1)
Odpočítateľnou položkou je daň z pozemkov vo výške skutočne zaplatenej v zdaňovacom období.
(2)
Odpočítateľnou položkou [§ 6 ods. 1 písm. b) zákona] je v odborových (generálnych) riaditeľstvách prídel do vlastného fondu technického rozvoja, prípadne príspevok do fondu technického rozvoja v ústrednom orgáne, zo zisku dosiahnutého z vlastnej činnosti.
(3)
Pri podnikovej bytovej výstavbe realizovanej dodávateľským spôsobom si môže daňovník odpočítať v každom roku počas trvania výstavby ako príspevok na podnikovú bytovú výstavbu podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona 50 % zo súm, ktoré zaplatí dodávateľovi na faktúry (splátky),**) ak ide o podnikovú bytovú výstavbu realizovanú vo vlastnej réžii, môže si daňovník odpočítať v každom roku počas trvania výstavby 50 % skutočne vynaložených nákladov na podnikovú bytovú výstavbu. Celkový úhrn odpočítaných súm nesmie ani v jednom prípade prevýšiť 50 % rozpočtovej ceny. Pri podnikovej bytovej výstavbe začatej pred 1. januárom 1971 u daňovníkov podľa zákonov o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie***) platných do účinnosti tohto zákona a pred 1. januárom 1972 u ostatných daňovníkov sa nehľadí na náklady vynaložené do tých čias. Nemožno však odpočítať dotácie, ktoré sa daňovníkovi poskytli na podnikovú bytovú výstavbu.
(4)
Na posúdenie, či ide o podnikovú bytovú výstavbu, na ktorú možno príspevok podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona odpočítať od bilančného zisku, je rozhodujúce najmä dodržanie týchto podmienok:
a)
daňovník financuje výstavbu obytného domu realizovanú za účelom stabilizácie pracovníkov z vlastných zdrojov a z investičného úveru;
b)
obytný dom zostáva po dokončení v správe daňovníka;
c)
na prideľovanie bytov (určenie poradníkov) postavených v rámci podnikovej bytovej výstavby sa nevzťahuje ustanovenie o schvaľovaní národným výborom;†)
d)
prevažnú časť obytného domu tvoria bytové jednotky prideľované podnikom na trvalé bývanie vlastných pracovníkov, nie iba na prechodné ubytovanie.
(5)
Pokiaľ sa v rámci podnikovej bytovej výstavby budujú aj obchodné priestory, kancelárie, prevádzkárne a pod., vylúčia náklady na obstaranie týchto priestorov z rozpočtovej ceny.
(6)
Ak sa niekoľko podnikov združí na spoločné realizovanie podnikovej bytovej výstavby tak, že jeden z nich je investorom, môžu si príspevok na podnikovú bytovú výstavbu za vyššie uvedených podmienok odpočítať jednotliví účastníci združenia, a to pomernou sumou podľa výšky účasti.
Článok 6
(1)
Objem mzdových prostriedkov a priemerný počet pracovníkov predchádzajúceho roka sa určí za účelom metodickej porovnateľnosti podľa predpisov Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a podľa predpisov Federálneho štatistického úradu platných na bežný rok. Priemernou mzdou na účely dane z objemu miezd je priemerná ročná mzda pracovníka organizácie.
(2)
U pracovníkov, ktorí neboli u daňovníka po celý kalendárny rok zamestnaní a u ktorých nemožno daň z individuálnych miezd podľa § 9 ods. 3 zákona vypočítať z celoročnej mzdy, sa prihliada pri výpočte tejto dane na mzdu prepočítanú v pomere k času, po ktorý trval pracovný pomer. Pritom sa započítava i každý začatý mesiac. Prepočet sa vykonáva aj u pracovníkov, ktorým sa odmena za prácu vyplatila v rámci ostatných osobných výdavkov. V prípadoch, keď sa nevykazuje odpracovaný čas, sa na účely dane z individuálnych miezd považuje vyplatená odmena za jednorazovú mesačnú odmenu.
(3)
Daňovníci, u ktorých sa prelína činnosť podliehajúca dani zo zisku s činnosťou nepodliehajúcou tejto dani, platia daň z objemu miezd za pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosť podliehajúci dani zo zisku; ak pracovníci vykonávajú tak činnosť podliehajúcu dani zo zisku, ako aj činnosť nepodliehajúcu dani zo zisku, platia daňovníci daň z objemu miezd za týchto pracovníkov rovnako, ako keby vykonávali iba činnosť podliehajúcu dani zo zisku.
(4)
Zástavou, prípadne štandardou postavenými na roveň Červenej zástave piatej päťročnice sú: Štandarda Klementa Gottwalda, Červená zástava sovietskych baníkov, Červená zástava budovateľov tranzitného plynovodu, Štandarda rudného baníctva, Červená zástava sovietskych železničiarov, prípadne ďalšie, o ktorých sa tak rozhodne.
Článok 7
(1)
Daňovníkmi zaoberajúcimi sa prevažne obchodnou činnosťou (§ 11 ods. 1 zákona) sú organizácie, v ktorých tvoria tržby z obchodnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok viac ako polovicu z tržieb organizácie z výrobných činností, nevýrobných činností a dotácií zvyšujúcich tržby; v organizáciách, ktorých daňová povinnosť vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia, je rozhodujúci pomer týchto tržieb v pláne organizácií. Za obchodnú činnosť sa považuje maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, verejné stravovanie, ubytovacie služby, služby cestovného ruchu, propagačné, reklamné a inzertné služby (včítane prieskumu trhu, komerčného výtvarníctva a aranžovania). Za obchodnú činnosť sa však nepovažuje zberová činnosť podnikov a činnosť podnikov Zberné suroviny.
(2)
Ak daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. a) až c) a písm. f) zákona, s výnimkou spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev, vykonávajú obchodnú i neobchodnú činnosť, použije sa u nich sadzba platná pre činnosť, ktorá prevažuje. Pri posúdení, ktorá činnosť prevažuje, rozhoduje objem tržieb z obchodnej a neobchodnej činnosti v predchádzajúcom zdaňovacom období; pritom sa u daňovníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona neprihliada na tržby zo zásobovania opravárskych podnikov náhradnými dielmi.
(3)
Zoznam vybraných činností (§ 15 ods. 2 zákona) je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 % v organizáciách s prevažne neobchodnou činnosťou, uvedených v prílohe č. 1, sa vypočíta zo základu (§ 10 ods. 2 zákona), ktorý zodpovedá podielu tržieb za vybrané činnosti (služby) z celkových tržieb a výnosov organizácie. Tento podiel sa vypočíta s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania).
Článok 9
Zľavy na dani zo zisku
(1)
Zoznam preferovaných učebných odborov na poskytovanie zliav z dane zo zisku na výchovu učňov je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Zľavy z dane na výchovu učňov sa poskytujú podľa skutočného stavu učňov k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa daň vyrubuje.
(3)
Internátnou výučbou mimo podniku sa rozumie výučba učňov v samostatnom odbornom internátnom učilišti. Pritom nie je rozhodujúce, či je učilište v správe daňovníka alebo inej organizácie; výučba sa môže kombinovať i s praktickým výcvikom učňov (cyklická výučba). Sústredenou výučbou sa rozumie skupinová výučba v učebnom stredisku pod vedením samostatného majstra výučby alebo iného pracovníka povereného vedením výučby.
(4)
Novovzniknutým družstvám invalidov alebo podnikom invalidov sa zníži daň o 30 % (§ 22 ods. 3 zákona) po predložení potvrdenia o ich charaktere, ktoré vydá príslušný zväz, prípadne ústredný odvetvový orgán na základe vyjadrenia príslušného ministerstva práce a sociálnych vecí alebo orgánu ním povereného.
(5)
Družstvá invalidov alebo podniky invalidov sú povinné oznámiť zmenu charakteru družstva alebo podniku do 15 dní miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu dane.
(6)
Zoznam vybraných činností (služieb) je uvedený v prílohe č. 1.
(7)
Podiel tržieb za vybrané činnosti (služby) sa vypočíta zo súčtu tržieb za vybrané činnosti z výrobných a nevýrobných činností k celkovým tržbám a výnosom s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania).
(8)
Percento zľavy dane zo zisku podľa § 22 ods. 4 zákona sa vypočíta tak, že podiel tržieb za vybrané činnosti (služby) vyjadrený v percentách sa vynásobí koeficientom 0,4; táto zľava však môže tvoriť maximálne 40 % dane zo zisku pripadajúcej na tržby za vybrané činnosti (služby).
Pri medziročnom raste tržieb za vybrané činnosti (služby) proti predchádzajúcemu roku (obdobiu) sa percento zľavy (40 %) na dani zo zisku
pri prírastku tržieb za vybrané činnosti v % zvyšuje o %
do 4 1,- à
nad 4 do 10 4,- + 2,- à
nad 10 16,- + 3,- à,
pričom činiteľ „à“ sa rovná percentu medziročného prírastku tržieb za vybrané činnosti presahujúcemu dolnú hranicu príslušného pásma s presnosťou na stotiny.
Výsledné percento vypočítanej zľavy sa určí s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania) a môže tvoriť maximálne 70 % z dane zo zisku pripadajúcej na tržby za vybrané činnosti (služby).
(9)
Podiel tržieb za vybrané činnosti a medziročný rast týchto tržieb sa vypočíta tak, že pri výpočte sa musí zachovať metodická a organizačná porovnateľnosť s bežným rokom.
Článok 10
Platenie dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
(1)
Podkladom pre výpočet mesačných preddavkov na daň zo zisku, na daň z objemu miezd a na príspevok na sociálne zabezpečenie je schválený ročný finančný plán organizácie. Do tých čias, než schváli tento plán nadriadený orgán, platí predbežný plán organizácie.
(2)
Ak v priebehu roka dôjde k zmenám finančného plánu, ktoré majú vplyv na výšku vypočítaných preddavkov, je daňovník povinný predložiť do ôsmich dní nový prepočet preddavkov orgánu vykonávajúcemu správu dane a ďalej platiť mesačné preddavky podľa nového výpočtu. Výška mesačných preddavkov zročných do tých čias sa nemení.
(3)
Pri výpočte dane zo zisku sa po uplynutí štvrťroka upravuje bilančný zisk o pripočítateľné a odpočítateľné položky (§ 5 a 6 zákona) podľa skutočnosti od začiatku roka do konca štvrťroka, za ktorý sa vykonáva výpočet.
(4)
Pri výpočte preddavkov na daň zo zisku sa prihliada na zníženie podľa § 22 ods. 2 a 3 zákona. Zľava na výchovu učňov sa pritom vypočíta zo stavu plánovaného k 31. decembru bežného kalendárneho roka a v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada na skutočný stav.
(5)
Daňovníci, ktorí majú nárok na zníženie dane podľa § 22 ods. 4 zákona alebo u ktorých sa zvyšuje sadzba dane zo zisku podľa § 17 zákona, odvádzajú mesačné preddavky na daň zo zisku podľa plánovanej skladby činnosti. Pri výpočte dane zo zisku po uplynutí štvrťroka sa zistí, koľko predstavuje toto zníženie alebo zvýšenie podľa skutočnej skladby činnosti.
(6)
Ak orgán vykonávajúci správu dane zistí, že daňovník si vypočítal preddavky podľa plánu nesprávne alebo na základe nesprávne určeného plánu, vydá rozhodnutie, v ktorom novo určí preddavky podľa vlastného výpočtu a uloží daňovníkovi doplatiť rozdiel do 15 dní.
(7)
Ustanovenie poslednej vety § 29 ods. 1 písm. a) zákona sa použije v tom prípade, keď podľa očakávanej skutočnosti bude celoročná povinnosť dane zo zisku vyššia než odvedené preddavky na túto daň. V opačnom prípade sa preplatok na žiadosť organizácie preúčtuje na úhradu preddavkov na daň z objemu miezd alebo na úhradu preddavkov na príspevok na sociálne zabezpečenie.
(8)
U daňovníkov so sezónnou činnosťou určí orgán vykonávajúci správu dane na žiadosť daňovníka mesačné preddavky na daň spravidla vo výške 1/3 štvrťročnej povinnosti vyplývajúcej z rozdelenia celoročnej daňovej povinnosti na jednotlivé štvrťroky na základe sezónnych výkyvov v tvorbe zisku za predchádzajúci rok. Mesačné preddavky možno tiež určiť podľa rozpisu plánu, ktorý vykoná organizácia v rámci svojej štvrťročnej povinnosti na jednotlivé mesiace. Obdobne možno postupovať i v iných odôvodnených prípadoch.
(9)
U daňovníkov, u ktorých celková ročná daňová povinnosť predstavovala v uplynulom roku menej ako 10 000 Kčs, určí orgán vykonávajúci správu dane na žiadosť daňovníka, že daňovník neplatí štvrťročné preddavky podľa § 29 ods. 2 zákona, ale že vyrovná daňovú povinnosť do lehoty na podanie priznania k dani bez toho, že by platil preddavky.
(10)
Daň sa platí na príslušné účty štátneho rozpočtu alebo národného výboru vedené v Štátnej banke československej pre orgán vykonávajúci správu dane. Príspevok na sociálne zabezpečenie sa odvádza na samostatný účet štátneho rozpočtu vedený Štátnou bankou československou pre orgán vykonávajúci správu príspevku.
Článok 11
Penále ukladané zvýšením dane alebo príspevku na sociálne zabezpečenie (§ 31 ods. 2 zákona) sa predpíše tak z rozdielu, o ktorý sú daň alebo príspevok na sociálne zabezpečenie vyrubené platobným výmerom vyššie než daň alebo príspevok na sociálne zabezpečenie, ktoré si daňovník sám vypočítal v priznaní, ako aj z rozdielov určených dodatočným platobným výmerom na základe kontroly alebo revízie vykonanej po vyrubení. Ak daňovník nezaplatil rozdiel včítane zvýšenia (§ 31 ods. 2 zákona) do 15 dní po doručení platobného výmeru, je povinný platiť z nedoplatku k lehote zročnosti penále podľa § 31 ods. 1 zákona.
Článok 12
Za začatie činnosti novobudovanej organizácie, ktoré je rozhodujúce pre oslobodenie podľa § 36 ods. 2 písm. f) zákona, sa považuje deň, keď sa začala dani podliehajúca činnosť.
Článok 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.
Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 114/1971 Zb.
ZOZNAM vybraných činností (služieb)
(1)
Vybranými činnosťami (službami v zmysle § 15 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona sú nižšie uvedené činnosti, vykonávané podnikmi komunálnych služieb, miestneho priemyslu a výrobnými družstvami:
Činnosť Číselný štatistický znak*)
Z poľnohospodárstva: 1
- záhradníctvo spolu 11
Z priemyselných činností: 2, 3
- opravy pneu, duší včítane vyvažovania pneumatík, opravy dopravných pásov a gumárenských výrobkov s výnimkou protektorovania 25 časť
- opravy rozhlasových, televíznych prijímačov a reprodukčných prístrojov včítane opráv ich doplnkov 261 rozšír.
- opravy výrobkov automobilového priemyslu 262
- opravy elektrických spotrebičov a chladničiek pre domácnosť 263
- opravy ostatných výrobkov strojárskeho a kovospracujúceho priemyslu poskytované obyvateľstvu**) alebo vykonávané v obytných domoch***) 264 časť
- opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu 282
- zákazková výroba pleteného ošatenia†) (odbor 702, 705) pre obyvateľstvo**) 31 časť
- opravy výrobkov textilného priemyslu 312
- zákazkové šitie osobnej bielizne†) 321 rozšír.
- zákazkové šitie odevov†) (včítane odborov 703, 715 až 717) s výnimkou šitia odevov z kožušín 322 rozšír.
- opravy výrobkov konfekčného priemyslu 323
- opravy obuvi 332
- opravy sedlárskych a brašnárskych výrobkov, galantérnych výrobkov z usní a z iných hmôt a kožušníckych výrobkov 333
- opravy športových potrieb 34 časť
- viazanie kníh a preparátorské práce pre obyvateľstvo**) 34 časť
Zo stavebníctva: 4
- opravy a práce stavebného charakteru poskytované obyvateľstvu**) s výnimkou dodávok stavieb na kľúč 41 a 42 časť
- opravy a neinvestičné práce stavebného charakteru vykonávané v obytných domoch,***) školských a zdravotníckych zariadeniach a v domovoch dôchodcov 41 a 42 časť
Zo služieb: 5
- ostatné dopravné služby, t. j. vodná doprava, prívozy, záprahová doprava, parkovanie, servisné služby, odťahová služba, technické prehliadky vozidiel a rozvážková služba; nezahŕňa sa požičiavanie osobných vozidiel a motocyklov a garážovanie 513 časť
- pranie a ostatné práčovnícke služby 521
- čistenie a farbenie včítane impregnovania 522
- holičské, kadernícke a kozmetické služby; nezahŕňa sa parochniarska a kozmetická výroba 523
- kúpeľné a rekreačné služby 524
- požičiavanie, sprostredkovanie a podobné služby pre obyvateľstvo,**) t. j. požičiavanie spotrebných predmetov, okrem motorových vozidiel, cestovné a informačné služby, sprostredkovanie sobášov a ostatné sprostredkovacie služby, inzercia, služby pisární a rozmnožovní, strážne služby a služby úschovní; nezahŕňajú sa propagačné práce a služby, prekladateľské a tlmočnícke služby 525 časť
- sprostredkovateľské služby v pohrebníctve 526 časť
- fotoslužba pre obyvateľstvo**) 527 časť
- kominárstvo 528 časť
- upratovacie služby pre obyvateľstvo**) účtované za hodinové zúčtovacie sadzby 5291 časť
- vonkajšia úprava obcí, t. j. čistenie obcí, odvoz popola, fekálií a odpadkov, úprava sadov a parkov a ostatné služby spojené s úpravou obcí 53
- ostatné služby, t. j. čistenie topánok, služby verejných hygienických zariadení, preprava batožín osobami (nosičmi), požičiavanie trhových stánkov, prevádzka miestnych váh a ladenie hudobných nástrojov 54 časť
Z ostatných výrobných činností: 6
- pohostinstvo 6 časť
- rezanie a štiepanie dreva 6 časť
Z ostatných nevýrobných činností: 7
- ubytovacie služby včítane služieb poskytovaných v stanových a zrubových táboroch a autocampingoch 7 časť
- činnosť samostatných učňovských zariadení s celoštátne sústredenou výchovou 7 časť
(2)
Vybranými činnosťami (službami) v zmysle § 15 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona v krajských organizáciách pre rozvoj a zavádzanie novej techniky v miestnom hospodárstve (KORT) sú činnosti uvedené v odseku 1 tejto prílohy a ďalej tieto činnosti vykonávané pre národné výbory, organizácie riadené národnými výbormi a pre výrobné družstvá:
a)
zavádzanie novej techniky, technológie a organizácie práce v rozsahu činností určených riadiacim orgánom;
b)
realizácia prototypov, zlepšovacích návrhov a vynálezov pri strojoch, zariadeniach a prístrojoch včítane overovacej série v rozsahu činností určených riadiacim orgánom.
(3)
Vybranými činnosťami (službami) v zmysle § 15 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona sú v krajských dopravných strediskách činnosti uvedené v odseku 1 tejto prílohy, pokiaľ sa vykonávajú v rámci základného poslania týchto organizácií a ďalej činnosť pojazdných dopravných detských ihrísk.
Príloha č. 2 vyhlášky č. 114/1971 Zb.
ZOZNAM
preferovaných učebných odborov pre poskytovanie zliav z dane zo zisku na výchovu učňov
0309 - vulkanizér
0405 - kováč (včítane skupiny umel. kováč)
0420 - montér výťahov
0424 - prevádzkový zámočník
0425 - chladiarenský mechanik
0429 - stavebný zámočník
0431 - váhár
0435 - klampiar
0437 - karosár
0451 - automechanik
0463 - hodinár
0471 - galvanizér
0501 - elektromontér rozvodových zariadení
0601 - murár
0603 - tesár
0611 - betonár stavebných dielcov
0612 - kamenár
0614 - dláždič
0617 - pokrývač
0618 - inštalatér
0619 - sklenár
0621 - maliar izieb
0623 - maliar a natierač
0625 - lakovník
0628 - kominár
0805 - stolár
0808 - čalúnnik
0809 - debnár a obaliar
0810 - kolár
0813 - tokár dreva a nekovových materiálov
0814 - rámár
0931 - knihár
1022 - farbiar pre práčovne, čistiarne a farbiarne
1033 - chemik pre práčovne, čistiarne a farbiarne
1051 - klobúčnik (len pre chlapcov)
1053 - dámsky krajčír (len pre chlapcov)
1054 - pánsky krajčír (len pre chlapcov)
1111 - kožušník
1113 - rukavičkár
1115 - brašnár
1116 - sedlár
1154 - obuvník
1158 - opravár obuvi
1202 - pekár
1221 - priemyselný krmivár
1302 - chovateľ hydiny
1307 - záhradník
1308 - poľnohospodár-mechanizátor
1321 - opravár poľnohospodárskych strojov
1325 - chovateľ-mechanizátor
1411 - cestár
1553 - kuchár-čašník
1571 - holič a kaderník (len pre chlapcov)
16 - ručná umeleckoremeselná výroba
Učni - osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou sa zahŕňajú vždy do preferovaných učebných odborov.
*)
To platí aj o organizáciách, v ktorých sa uplatňuje tak systém rozpočtový, ako hospodársky, pokiaľ väčšia časť tržieb (príjmov) vyplýva organizácii mestského hospodárstva z hospodárskej činnosti.
**)
Zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie. Druhá časť zákona č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.
*)
Základné organizácie týchto spoločenských organizácií a ich hospodárske zariadenia sú však, pokiaľ vykonávajú trvalú hospodársku činnosť, vždy daňovníkmi dôchodkovej dane, a to podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona.
**)
Vyhláška býv. Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách v znení predpisov ju meniacich a dopĺňajúcich.
***)
Dodatkovým odvodom v základnej výške je odvod bez zvýšenia (sankcie).
*)
§ 8 vyhlášky č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.
**)
Vyhláška č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb.
***)
Zákon SNR č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie.
Zákon ČNR č. 120/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie.
†)
Zákon č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.
*)
Pre účely zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie sa považuje: čiastočné špecifikácie jednotlivých činností podľa číselných znakov, ak nie je ich náplň podrobnejšie určená zoznamom vybraných činností, sú určené v Smerniciach a pokynoch čs. štatistiky č. 16 MH-VD platných v roku 1970.
**)
Za vybrané činnosti poskytované obyvateľstvu sa považujú:
a) činnosti platené obyvateľstvom, včítane tržieb z predaja nevyzdvihnutých zákaziek alebo výrobkov, ktoré boli predmetom opravy-alebo služby, a to vo výške ceny vykonanej opravy alebo služby,
b) záručné opravy pre obyvateľstvo platené organizáciami včítane Štátnej poisťovne,
c) tržby za hotové (§ 15 vyhlášky Ministerstva financií č. 204/1966 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy).
***)
Za obytné domy sa považujú domy podľa odseku 1 a 2 § 59 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.
†)
Podrobnejšia náplň zákazkovej výroby je určená v Smerniciach a pokynoch čs. štatistiky č. 16 MH-VD platných v roku 1970, s výnimkou sériových výrobkov dodatočne upravených podľa individuálneho želania zákazníka.
**)
Pozri pozn. **) na str. 589.
***)
Pozri pozn. ***) na str. 589.