105/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
VYHLÁŠKA
Ministerstva obchodu České socialistické republiky
ze dne 11. října 1971
o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
Ministerstvo obchodu České socialistické republiky stanoví podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
Ustanovení § 1, § 3 odst. 2 a § 5 vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání, se zrušují.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Náměstek ministra: Trávníček v. r.