100/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
Vyhláška
Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové
zo 6. septembra 1971,
ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
§ 1
Rada Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady:Mestský národný výbor v Českej Skalici, okres Náchod, Mestský národný výbor v Sobotke, okres Jičín.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembrom 1971.
Tajomník: Prúša v. r.

Predseda: Řehořek v. r.