Chronologický register predpisov ročníka 1971

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
2/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
3/1971 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv
4/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zrušení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách
5/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
6/1971 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
7/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o registrácii stavieb
8/1971 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
9/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
10/1971 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
11/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
12/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
13/1971 Zb. Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici a niektorých okresných súdov
14/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych a ďalších hospodárskych organizácií
15/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku
16/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií
17/1971 Zb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě
18/1971 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určuje ďalší mčstský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
19/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady č. 1/1969 Zb. o rokovacom poriadku Českej várodnej rady
20/1971 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
21/1971 Zb. Zákon o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií
22/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
23/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 20 Kčs
24/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní bankoviek po 20 Kčs
25/1971 Zb. Nariadenie vlády Českej socialstickej republiky o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry"
26/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 181/1969 Zb. o ochrane pred povodňami
27/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „INTERCHIM"
28/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev
29/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
30/1971 Zb. Vyhláška ministra vnútra Československej socialistickej republiky o poverení príslušníkov Ľudových milícií plnením niektorých bezpečnostných úloh
31/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa
32/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá)
33/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky
34/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
35/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
36/1971 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem
37/1971 Zb. Hospodársky zákonník (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
38/1971 Zb. Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
39/1971 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
40/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
41/1971 Zb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů
42/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky
43/1971 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii
44/1971 Zb. Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia
45/1971 Zb. Zákon o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971
46/1971 Zb. Zákon o geodézii a kartografii
47/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť
48/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
49/1971 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel
50/1971 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami
51/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
52/1971 Zb. Vyhláška Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
53/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady o voľbách do Českej národnej rady
54/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady o voľbách do národných výborov v Českej socialistickej republike
55/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
56/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republice
57/1971 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech
58/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady o určení ústredného orgánu štátnej správu vo veciach dopravy
59/1971 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
60/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky)
61/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
62/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch
63/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave
64/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o úprave štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971
65/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra
66/1971 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe
67/1971 Zb. Vyhláška ministra priemyslu Českej socialistickej republiky o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovaní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
68/1971 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
69/1971 Zb. Vyhláška Rady Juhomoranského krajského národného výboru v Brne ktorou sa odníma mestským národným výborom vo Veľkých Pavloviciach a Kloboukoch u Brna, okr. Břeclav, pôsobnosť stavebného úradu
70/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
71/1971 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva
72/1971 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
73/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu
74/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu
75/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe
76/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti
77/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
78/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v českom vydaní
79/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou
80/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí tituloko Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
81/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe
82/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave
83/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva
84/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry
85/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou
86/1971 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami
87/1971 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel
88/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
89/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971
90/1971 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave
91/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
92/1971 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
93/1971 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
94/1971 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
95/1971 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
96/1971 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
97/1971 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
98/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa
99/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri staroslivosti o deti
100/1971 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
101/1971 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975 (zákon o piatom päťročnom pláne)
102/1971 Zb. Zákon o ochrane štátneho tajomstva
103/1971 Zb. Zákon o ľudovej kontrole
104/1971 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov
105/1971 Zb. Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
106/1971 Zb. Zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení
107/1971 Zb. Zákon o materskom príspevku
108/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vylášok č. 91/1968 Zb., č. 179/1968 Zb a č. 75/1970 Zb.
109/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb.
110/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri niektorých daniach platených obyvateľstvom
111/1971 Zb. Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie
112/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie
113/1971 Zb. Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
114/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
115/1971 Zb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975
116/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady o výboroch a komisiách ľudovej kontroly
117/1971 Zb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosů a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
118/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami
119/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
120/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1971-1975
121/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republice
122/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe
123/1971 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
124/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa
125/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzorov 1958 a 1961
126/1971 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni
127/1971 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslencov národných výborov a členov komisií a aktívovo národných výborov
128/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov
129/1971 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov
130/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní
131/1971 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
132/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch
133/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so štátnym sviatkom Slovenskej socialistickej republiky 29. augustom v roku 1972
134/1971 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší mestský národný výboru v kraji ako stavebný úrad 1. stupňa
135/1971 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
136/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov národných výborov
137/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 89/1971 Zb. o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971 v slovenskom vydaní
138/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch
139/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií
140/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
141/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností
142/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 44/1970 Zb.
143/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia v znení vyhlášky č. 78/1968 Zb.
144/1971 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972
145/1971 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže
146/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobností národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
147/1971 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972
148/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva
149/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva
150/1971 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
151/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška NInisterstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku
152/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave
153/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o informačnej sústave organizácií
154/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o účtovníctve
155/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov
156/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave
157/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
158/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972
159/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
160/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
161/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
162/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
163/1971 Zb. Vyhláška o vykonávaní periodických revízií hospodárenia
164/1971 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o tvorbe cien a výskumných a vývojových prác
165/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 158/1970 Sb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce
166/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže ČSSR, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb
167/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky
168/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
169/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc
170/1971 Zb. Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov
171/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb