62/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky
z 23.6. 1970
o poskytovaní náborových príspevkov a iných výhod doosídlencom vo vymedzenom území pohraničia
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ustanovujú po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky, Ministerstvom plánovania Českej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi, Českou radou odborových zväzvov, Českým zväzom výrobných družstiev podľa § 18 a § 19 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily, podľa § 61 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách a podľa § 12 zákona č. 43/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov:
ČASŤ I
Všeobecné ustanovenia
§ 1
(1)
Touto vyhláškou sa upravuje poskytovanie náborových príspevkov a iných výhod doosídlencom, ktorí sa presťahujú z ostatného územia Česko-slovenskej socialistickej republiky do vymedzeného územia pohraničia Českej socialistickej republiky a nastúpia na dôležité, vopred určené pracovné miesta, ktoré treba prednostne obsadiť v záujme komplexného rozvoja tohto územia (ďalej len ,,Určené miesta„).
(2)
Pre účely tejto vyhlášky platí vymedzenie pohraničného územia a rozdelenie tohto územia do troch kategórií obsiahnuté v prílohe opatrenia vlády Českej socialistickej republiky na realizáciu ekonomických nástrojov na zabezpečenie oblastnej proporcionality.*)
ČASŤ II
Ustanovenie určených miest a získavanie doosídlencov
§ 2
(1)
Určené miesta v I. a II. kategórii pohraničného územia ustanoví na podklade návrhov štátnych a družstevných organizácií a zariadení spoločenských organizácií (ďalej len ,,organizácie“) so súhlasom príslušného krajského národného výboru okresný národný výbor, v obvode ktorého sú tieto určené miesta.
(2)
Určené miesta v III. kategórii pohraničného územia možno ustanoviť celkom výnimočne v odôvodnených prípadoch. Tieto miesta ustanovuje príslušný krajský národný výbor so súhlasom Ministerstva plánovania Českej socialistickej republiky.
(3)
Počet určených miest podľa predchádzajúcich odsekov musí byť v súlade
a)
s plánovanou koncepciou rozvoja príslušnej časti pohraničného územia a s plánovanou štruktúrou jeho osídlenia,
b)
s počtom zabezpečených bytov (voľných domčekov) pre doosídlencov,
c)
s plánovanými hospodárskymi úlohami organizácie,
d)
s možnosťami finančného krytia náborových príspevkov a iných výhod.
Časť III
Náborový príspevok
§ 3
(1)
Náborový príspevok patrí plnoletým česko-slovenským štátnym občanom, ktorí vstúpia do pracovného (členského) pomeru na určenom mieste a splnia ostatné podmienky ustanovené vyhláškou.
(2)
Náborový príspevok patrí za rovnakých podmienok aj rodinným príslušníkom doosídlencov, ktorí najneskôr do šiestich mesiacov po presídlení vstúpia do pracovného (členského) pomeru na určenom mieste. Rodinným príslušníčkam doosídlencov sa táto lehota predlžuje z dôvodov ťarchavosti, materstva alebo starostlivosti o dieťa mladšie ako dva roky až do troch rokov po presídlení.
§ 4
(1)
Náborový príspevok poskytuje organizácia, s ktorou doosídlenec uzavrel pracovný pomer, alebo ktorá ho prijala do členského pomeru.
(2)
Náklady na náborový príspevok uhradí organizácii okresný národný výbor, v obvode ktorého je určené miesto.
§ 5
(1)
V I. kategórii pohraničného územia sa poskytuje náborový príspevok
a)
v poľnohospodárskych, lesných a stavebných organizáciách a v organizáciách na výrobu stavebných hmôt vo výške 15 000 Kčs,
b)
v ostatných organizáciách vo výške 8 000 Kčs.
(2)
V II. kategórii pohraničného územia sa poskytuje náborový príspevok
a)
v poľnohospodárskych, lesných a stavebných organizáciách a v organizáciách na výrobu stavebných hmôt vo výške 10 000 Kčs,
b)
v organizáciách školskej a zdravotnej správy a v zariadeniach sociálneho zabezpečenia vo výške 5 000 Kčs,
c)
v ostatných organizáciách vo výške 3 000 Kčs.
§ 6
Pre posúdenie charakteru organizácie za účelom určenia výšky náborového príspevku v tej istej kategórii pohraničného územia je rozhodujúci charakter prevažujúcej činnosti samostatnej organizačnej a hospodárskej jednotky, v ktorej je určené miesto (napr. školský majetok sa považuje za poľnohospodársku organizáciu, železničné staviteľstvo za stavebnú organizáciu).
§ 7
(1)
Náborové príspevky podľa § 5 sa vyplácajú doosídlencom v lehotách a sumách uvedených v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Doosídlencovi, ktorý preukáže, že si po presídlení do pohraničného územia zakúpil bytové zariadenie, môže organizácia so súhlasom okresného národného výboru vyplatiť druhú splátku alebo jej časť prv, než je ustanovené v prílohe tejto vyhlášky.
ČASŤ IV
Iné výhody
§ 8
Doosídlencom - pracovníkom štátnych a vojenských majetkov, strojových a traktorových staníc, ostatných štátnych poľnohopodárskych organizácií a štátnych a vojenských lesov - môže na ich žiadosť okresný národný výbor prenechať na dočasné užívanie bez odplaty poľnohospodársky pozemok vo výmere do 0,50 ha.*)
§9
(1)
Občanom získavaným na určené miesta patrí náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s prehliadkou pracoviska a s dojednaním bližších pracovných podmienok. Nevyhnutnými výdavkami sa rozumie cestovné, zvýšené výdavky na stravovanie a výdavky za ubytovanie. Výdavky na stravovanie a ubytovanie sa pritom uhrádzajú len za čas nevyhnutne potrebný na cestu (cestovanie, uskutočnenie prehliadky a dojednanie pracovných podmienok).
(2)
Cestovné sa uhradí v preukázanej výške podľa taríf platných pre prepravu druhou triedou osobného vlaku alebo, pokiaľ je to to úspornejšie alebo nevyhnutné, autobusom. Pri dĺžke trate presahujúcej v najkratšom smere vzdialenosť 100 km sa uhradí cestovné podľa taríf platných pre prepravu druhou triedou rýchlika, prípadne autobusom. Ak občan cestuje v noci, uhradí sa preukázané cestovné ležadlovým vozňom. Prí použití vlastného osobného motorového vozidla sa poskytne náhrada podľa všeobecných predpisov.**)
(3)
Za každý kalendárny deň strávený za účelom uvedeným v odseku 1 na ceste patrí občanovi stravné vo výške 20 Kčs, ak cesta v tomto dni trvá aspoň 10 hodín.
(4)
Za každú noc, ktorú strávi občan na ceste za účelom uvedeným v odseku 1, patrí mu nocľažné vo výške 15 Kčs, pokiaľ mu národný výbor alebo organizácia nezabezpečila bezplatné ubytovanie alebo aj sa mu za túto noc nauhrádza cestovné ležadlovým vozňom. Ak je výdavok za ubytovanie vyšší ako určené nocľažné, uhradia sa výdavky za ubytovanie v preukázanej výške, najviach však v sume 40 Kčs.
(5)
Náklady spojené s prehliadkou pracoviska a s dojednaním bližších pracovných podmienok, uvedené v predchádzajúchich odsekoch, uhradí občanovi okresný národný výbor, ktorý ho do pohraničného územia vysiela. Tie isté náklady uhradí okresný národný výbor aj manželkám (družkám) týchto občanov, ak boli vyslané na prehliadku nového bydliska v pohraničí.
(6)
Ak ide o občana, ktorého získala organizácia, uhradí náklady podľa predchádzajúcich odsekov organizácia sama.
§ 10
(1)
Doosídlencom získaným na určené miesta a ich rodinným príslušníkom patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu z doterajšieho bydliska do nového bydliska v pohraničnom území podľa § 9 ods. 2 a na náhradu preukázaných výdavkov za prepravu bytového zariadenia a zvrškov a za poistenie prepravovaných predmetov.
(2)
Náhradu výdavkov uvedených v odseku 1 poskytne pracovníkovi organizácia, v ktorej nastúpil na určené miesto. Organizácia môže poskytnúť doosídlencovi primeraný závdavok na tieto výdavky.
(3)
Náklady podľa odseku 1 uhradí organizácii okresný národný výbor, v obvode ktorého je určené miesto.
ČASŤ V
Spoločné ustanovenia
§ 11
(1)
Doosídlenec je povinný vrátiť organizácii vyplatený náborový príspevok, prípadne jeho vyplatenú časť, a sumy vyplatené podľa § 10 ods. 1, ak dôjde k skončeniu pracovného (členského) pomeru pred uplynutím desiatich rokov od nástupu do práce na určenom mieste.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 doosídlenec nemá, ak
a)
pracovný pomer skončil
aa)
výpoveďou danou organizáciou, pokiaľ nejde o výpoveď pre zvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodov, pre ktoré možno okamžite zrušiť pracovný pomer, alebo o výpoveď z toho dôvodu, že pracovník vykazuje bez viny organizácie neuspokojivé pracovné výskedky,
bb)
výpoveďou danou pracovníkom podľa § 51 ods. 1 písm. c) alebo d) Zákonníka práce,
cc)
okamžitým zrušením pracovného pomeru doosídlenca podľa § 54 Zákonníka práce;
b)
členský pomer sa skončil z obdobných dôvodov ako pod písmenom a).
(3)
Povinnosť uvedenú v odseku 1 doosídlenec nemá ani vtedy, ak na základe dohody medzi organizáciami uzavretej so súhlasom okresného národného výboru po skončení pracovného (členského) pomeru v pôvodnej organizácii nastúpi do pracovného (členského) pomeru na určené miesto v inej organizácii v tej istej kategórii pohraničného územia alebo v kategórii s ťažšími podmienkami. Pokiaľ dôjde k tomuto prechodu do troch rokov po presídlení do pohraničia, môže organizácia so súhlasom okresného národného výboru priznať náborový príspevok doosídlencovi, ktorý prichádza na nové určené miesto, znížený o dosiaľ vplatené sumy náborového príspevku.
§ 12
Okresný národný výbor môže odoprieť úhradu nákladov podľa § 4 ods. 2 a § 10 ods. 3 alebo požadovať vrátenie vyplatenej úhrady ak organizácia porušuje podstatnú povinnosť, ktorú ná voči doosídlencovi podľa pracovnej zmluvy, prípadne podľa pracovných podmienok dojednaných s členom družstva v členskej prihláške, alebo podľa stanov družstva alebo podľa stanov tejto vyhlášky.
ČASŤ VI
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 13
(1)
Zrušujú sa
a)
Pokyny Štátnoho úradu plánovacieho pre nábor pracovníkov na doosídlenie pohraničia č. 151498/59 z 21. mája 1959, uverejnené v Zbierke inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov v ročníku 1959 v čiastke 12,
b)
Smernice Štátnej plánovacej komisie pre poskytovanie náborových príspevkov a ďalších materiálnych výhod doosídlencom v pohraničí, uverejnené v Úradnom vestníku z 25. januára 1961 v čiastke 4,
c)
Pokyny Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva (č. 211-93.242/1962 z 25. mája 1962 a č. 61/63.713/66-1962 z 9. augusta 1962) o materiálnych výhodách doosídlencom v pohraničí na úseku poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, uverejneného v Zbierke smerníc pre národné výborý v ročníku 1962 v čiastke 32,
d)
Pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 22. júla 1963 č. 182974/63 o poskytovaní materiálnych výhod doosídlencom v pohraničí v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve po delimitácii riadenia poľnohospodárstva na národných výboroch, uverejnené v Zbierke smerníc pre národné výbory v ročníku 1963 v čiastke 19,
e)
Pokyny Štátnej plánovacej komisie pre doosídľovanie pohraničia v rokoch 1966-1970 č. 102204/1966 z 28. júna 1966, uverejnené v Zbierke smerníc pre národné výbory v ročníku 1966 v čiastke 6.
(2)
Pokiaľ k doosídleniu došlo pred účinnosťou tejto vyhlášky, spravujú sa práva a povinnosti národných výborov, organizácií a doosídlencov podľa doterajších predpisov.
§ 14
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1970.
Minister
poľnohospodárstva a výživy:
Černý v. r.
Minister
práce a sociálnych vecí:
Dr. Hamerník v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 62/1970 Zb.
*)
Vyhláška Ministerstva financií č. 104/1966 Zb. o správe národného majetku.
**)
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 41/1965 Zb. o používaní vlastných motorových vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch.