Predpis bol zrušený predpisom 139/1982 Zb.

29/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.04.1970 do 31.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 12. marca 1970
o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Do vykonania všeobecných volieb do národných výborov sa utvoria obvodné národné výbory v meste Košiciach takto:
a)
v novoutvorených územných obvodoch mesta - z poslancov Mestského národného výboru v Košiciach, ktorých volebné obvody sa nachádzajú v príslušnom mestskom územnom obvode, a z poslancov tohto mestského národného výboru zvolených podľa § 2 ústavného zákona č. 117/1969 Zb. o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov,
b)
v územných obvodoch mesta, v ktorých doteraz pôsobili miestne národné výbory - z poslancov týchto miestnych národných výborov.
§ 2
Utvoriť alebo zrušiť mestský obvod alebo zmeniť jeho územie prislúcha Mestskému národnému výboru v Košiciach.
§ 3
Mestský národný výbor v Košiciach môže po dohode s príslušnými obvodnými národnými výbormi určiť na svojom plenárnom zasadnutí, že niektoré úlohy patriace do pôsobnosti obvodných národných výborov bude z dôvodov účelnosti alebo z iných vážnych dôvodov plniť niektorý obvodný národný výbor aj na území iných obvodných národných výborov.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.