24/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.1970 do 01.01.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
VYHLÁŠKA
federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí
z 19. marca 1970
o prechodnom predĺžení pracovného času a o presunoch pracovného voľna v súvislosti so sviatkami v roku 1970
Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia ustanovila uznesením z 19. marca 1970 č. 56 podľa § 83 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb.:
Predĺženie pracovného času
1.
Pracovný čas ustanovený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času, pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdňovým pracovným týždňom alebo podľa vyhlášky č. 62/1966 Zb. o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov sa v roku 1970 v mesiaci apríli, máji, októbri a novembri predlžuje vždy o jednu ďalšiu pracovnú smenu, a to v týchto dňoch:
4.
apríla (sobota)
16.
mája (sobota)
25.
októbra (nedeľa) a
14.
novembra (sobota);*)
dĺžka pracovnej smeny v uvedených sobotách sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok predchádzajúci tejto smene, a dĺžka pracovnej smeny v nedeľu 25. októbra sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na pondelok predchádzajúci tejto smene.
2.
Ak pracovníkovi podľa rozvrhnutia pracovných smien pripadne jeho pravidelná smena na niektorý z dní uvedených v bode 1, určí organizácia po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v mesiaci, v ktorom sa predlžuje pracovný čas.
3.
Pracovný čas sa nepredlžuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom s pracovným časom rovnomerne rozvrhnutým na 6 dní v týždni, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých bol podľa platných predpisov skrátený pracovný čas pod hranice uvedené vo vyhláškach č. 62/1966 Zb. a č. 63/1968 Zb.
4.
Pokiaľ by v dôsledku predĺženia pracovného času podľa bodu 1 nemal pracovník v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého mesiaca.
5.
Ak pracovník čerpá dovolenku na zotavenie po častiach kratších než týždeň tak, že do nej pripadá niektorá ďalšia pracovná smena, nemení sa tým celkový počet pracovných dní jeho dovolenky vyplývajúci z pracovného režimu obvyklého v organizácii.
Náhradu mzdy za dovolenku dostane pracovník, ktorému by pripadla do času dovolenky niektorá z ďalších pracovných smien, za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa harmonogramu smien rozšíreného o ďalšiu pracovnú smenu.
Odmeňovanie práce
6.
Za prácu v ďalších pracovných smenách patrí pracovníkovi mzda vo výške ustanovenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmeňovanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalších pracovných smien jeho základná mzda nezvyšuje.
7.
Za prácu konanú 4. apríla, 16. mája, 25. októbra a 14. novembra 1970 nepatrí pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele,**) a to ani vtedy, keď nejde o prácu v ďalších smenách.
8.
Práca v ďalších smenách nie je prácou nadčas a preto za ňu nepatrí pracovníkovi príplatok za prácu nadčas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.
Presuny pracovného voľna
9.
V roku 1970 sa presúva
a)
pracovné voľno zo stredy 28. októbra na piatok 30. októbra a pracovný čas z piatku 30. októbra na stredu 28. októbra;
b)
pracovné voľno z nedele 27. decembra na štvrtok 24. decembra a pracovný čas zo štvrtka 24. decembra na nedeľu 27. decembra.
10.
Pracovníkovi, ktorému sa poskytuje mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, patrí toto zvýhodnenie i za prácu vo štvrtok 24. decembra.
11.
Presuny voľných dní sa netýkajú pracovísk s nepretržitou prevádzkou.
Účinnosť
12.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister

Štanceľ v. r.
*)
Ide o smeny v rámci ustanoveného pracovného času, tak pokiaľ sa týka nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov, ako aj z predpisov o nemocenskom poistení a sociálnom zabezpečení.
**)
§ 1 až 3 vyhlášky č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.