162/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1974 do 30.09.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

162
VYHLÁŠKA
Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
z 22. decembra 1970
o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe
Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podľa § 6 zák. č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, podľa § 31 ods. 1 zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a § 16 ods. 1 zák. č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky podľa § 395 Hosp. zák. č. 109/1964 Zb. ustanovujú:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné a spoločné ustanovenia
§ 1
Účel vyhlášky
(1)
Vyhláškou o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe (ďalej len „vyhláška“) sa sleduje vytvorenie podmienok na zabezpečenie dôsledného plnenia určených úloh bytovej výstavby.
(2)
Vyhláškou sa najmä dopĺňajú a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a ustanovujú niektoré ďalšie opatrenia v bytovej výstavbe.*)
§ 2
Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška sa vzťahuje na stavby komplexnej bytovej výstavby a stavby (objekty, prevádzkové súbory) komplexnú bytovú výstavbu podmieňujúce,**) pokiaľ sú podľa osobitných predpisov zabezpečované formou záväzných úloh; ustanovenia vyhlášky sa primerane použijú aj na stavby alebo ich časti vykonávané výhradne svojpomocou.
(2)
Účastníci výstavby sa môžu v jednotlivých prípadoch dohodnúť, že ustanovenia vyhlášky sa použijú v primeranom rozsahu aj na prípravu bytových a občianskych stavieb, prípadne ich častí uskutočňovaných dodávateľsky, ale nezabezpečovaných formou záväzných úloh.
§ 3 - Zrušený od 1. 1. 1974.
DRUHÁ ČASŤ
Spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie
PRVÝ ODDIEL
Prípravná dokumentácia
§ 4 až 6 - Zrušené od 1. 1. 1974.
§ 7
Spolupráca účastníkov výstavby
Investor a dodávatelia uvedení v uzavretých (dohodnutých) režimoch, sú povinní na základe schválenej projektovej úlohy bez zbytočného odkladu uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, pokiaľ si riadnu prípravu nezabezpečili uzavretím zmluvy o spolupráci na organizačnej a projektovej príprave stavby.*) Dodávatelia a ich dodávatelia sú povinní postupovať obdobne. V zmluve sú organizácie povinné vždy určiť sankcie pre prípad nesplnenia prevzatých povinností.
DRUHÝ ODDIEL
Projektová dokumentácia
§ 8 až 10 - Zrušené od 1. 1. 1974.
§ 11
V projektoch komplexnej bytovej výstavby sa nesmú použiť výrobky, ktorých použiteľnosť nie je doložená:
a)
rozhodnutím štátnej skúšobne o schválení výrobku podliehajúceho schvaľovaniu podľa osobitných predpisov,*)
b)
rozhodnutím štátnej skúšobne o zaradení výrobku podliehajúceho povinnému hodnoteniu alebo nepovinne hodnoteného podľa osobitných predpisov**) do prvého alebo druhého stupňa akosti, alebo
c)
osvedčením výrobkov neuvedených pod písmenom a) a b) vydaným štátnou skúšobňou podľa osobitných predpisov,***) ak si to vyhradí investor v zmluve podľa § 7,
d)
znaleckým posudkom o výrobku, spracovaným ústavom alebo iným špecializovaným pracoviskom, v prípade, že pre odbor, do ktorého výrobok patrí, nie je určená štátna skúšobňa,†) ak si to investor vyhradí v zmluve podľa § 7.
§ 12 až 14 - Zrušené od 1. 1. 1974.
TRETIA ČASŤ
Povinnosti účastníkov výstavby
Štátny stavebný dozor
§ 15
(1)
Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu preskúmať projektovú dokumentáciu odovzdanú mu odberateľom.†)
(2)
Generálny projektant je povinný zamerať autorský dozor aj na kontrolu kvality vykonávaných prác a dodávok pre výstavbu a na zabezpečenie ich súladu s kvalitou predpokladanou projektom.
(3)
Investor je povinný výkonom technického dozoru zisťovať, či dodávky dochádzajúce na stavbu alebo vykonávané práce zabezpečujú kvalitu stavby predpokladanú projektom. Ak zistí opak, je povinný žiadať dodávateľa (napr. zápisom v stavebnom denníku) o bezodkladnú nápravu. V prípade, že ide o závady, ktoré by mohli samy osebe alebo v súhrne mať za následok sťaženie prevádzky (užívania) dokončenej stavby, je povinný požadovať od zodpovedných orgánov dodávateľa prerušenie prác, prípadne sám dať taký príkaz pracovníkom dodávateľa, ak zodpovedný orgán dodávateľa nie je dosiahnuteľný a ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
§ 16
(ods. 1 a 2: k § 33 a 34 vyhl. č. 144/1959 Ú. l.)
(1)
Stavebný úrad pri výkone štátneho stavebného dozoru zisťuje najmä, či pracovníci technického dozoru investora a autorského dozoru generálneho projektanta plnia povinnosti podľa predchádzajúcich odsekov. Ak zistí, že pracovníci technického dozoru investora a autorského dozoru generálneho projektanta neplnia riadne svoje povinnosti, vyzve investora, prípadne generálneho projektanta, aby urobili nápravu.
(2)
Stavebný úrad sa zameriava aj na to, ako sa zabezpečuje kontrola kvality dodávok dochádzajúcich na stavbu a prác, a ak zistí závady, vyzve zodpovedné orgány a organizácie urobiť nápravu. Ak tieto orgány a organizácie jeho výzvu neposlúchnu, stavebný úrad môže rozhodnutím vydať príkaz na zastavenie prác; o takom rozhodnutí podá správu krajskému národnému výboru, prípadne národnému výboru postavenému na roveň krajskému národnému výboru (ďalej len „krajský národný výbor“) a v závažných prípadoch aj príslušnému ministerstvu výstavby a techniky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 17 - Zrušený od 1. 1. 1974.
§ 18
(k § 44 a 45 vyhl. č. 107/1966 Zb., k § 3 ods. 4 vyhl. č. 153/1958 Ú. l.)
Súhrnné údaje stavby
(1)
Súhrnné údaje stavby sa spracúvajú podľa vzorov v prílohe č. 2
a)
ako súčasť podrobných územných plánov a štúdií súborov stavieb; pritom sa vypĺňajú len silno orámované časti;
b)
ako súčasť projektových úloh, projektov (projektov v štádiu súhrnného projektového riešenia) a ako súčasť záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby.
(2)
Za správnosť a úplnosť súhrnných údajov stavby zodpovedá orgán alebo organizácia príslušná zabezpečovať dokumentáciu uvedenú v predchádzajúcom odseku.
(3)
Súhrnné údaje stavby sú orgány alebo organizácie uvedené v ods. 6 povinné predkladať po schválení príslušnej dokumentácie, prípadne po vykonanom záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení dokončených stavieb v štyroch vyhotoveniach krajskému národnému výboru.
(4)
Krajský národný výbor zašle súhrnné údaje stavby vo dvoch vyhotoveniach národnému ministerstvu výstavby a techniky (z toho jedno vyhotovenie pre Federálny štatistický úrad) a v jednom vyhotovení Ministerstvu plánovania ČSR a SSR.
(5)
Podrobnosti o postupe pri spracovaní súhrnných údajov stavby určí podľa potreby ministerstva výstavby a techniky republík po dohode s Federálnym štatistickým úradom.
§ 19 - Zrušený od 1. 1. 1974.
§ 20
(1)
Pokiaľ sa jednotlivými ustanoveniami vyhlášky určujú práva alebo ukladajú povinnosti investorovi, rozumie sa tým aj iná organizácia, ktorú investor výkonom investorských funkcií poveril.
(2)
Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú ináč, je spracovateľ prípravnej a projektovej dokumentácie povinný prerokúvať s budúcim prevádzateľom (užívateľom) priebežne závažné otázky prípravy a uskutočňovania stavby, významné z hľadiska jej riadnej prevádzky (užívania).
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 21 - Zrušený od 1. 1. 1974.
§ 22
(1)
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
(2)
Ustanovenie § 11 písm. b), ktorým sa umožňuje použitie iba takých výrobkov, ktoré boli pri povinnom alebo nepovinnom hodnotení zaradené do prvého alebo druhého stupňa akosti, nadobudnú platnosť dňom, ktorý určí Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj po dohode s ministerstvami výstavby a techniky ČSR a SSR a s ministerstvami stavebníctva ČSR a SSR.
(3)
Ustanovenia § 11 písm. c) a d) platia pre projekty dokončené po 1. 1. 1972.
Minister výstavby a techniky ČSR:

Prof. Ing. Löbl DrSc. v. r.

I. námestník ministra výstavby a techniky SSR:

Ing. arch. Zibrín CSc. v. r.

Minister - predseda Federálneho výboru

pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Námestník hlavného arbitra ČSSR:

Brandejs v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 162/1970 Zb.
Smerný obsah súhrnného projektového riešenia komplexnej bytovej výstavby - Zrušená od 1. 1. 1974.
Príloha č. 2
SÚHRNNÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE STAVBY KOMPLEXNEJ BYTOVEJ VÝSTAVBY
SÚHRNNÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE STAVBY KBV - technická a občianska vybavenosť
Vzor 03
SÚHRNNÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE STAVBY
Vzor 04
*)
Predpisy, ktorých ustanovenia sú vyhláškou dotknuté, sa uvádzajú v jednotlivých ustanoveniach vyhlášky v skrátenej forme takto: vyhl. č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb - ako vyhl. č. 107/1966 Zb.,
vyhl. č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku - ako vyhl. č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), vyhl. č. 153/1958 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní - ako vyhl. č. 153/1958 Ú. l. (Ú. v.),
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení noviel - ako Hosp. zák.
**)
Pokyny č. 5 ministerstva výstavby a techniky ČSR ze dne 22. 12. 1969 pro sestavování režimů komplexní bytové výstavby na tříletá období (Spravodajca FVTIR, MVT ČSR a SSR čiastka 1-2), registrované v čiastke 4/1970 Zbierky zákonov, a smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 1. 7. 1970 pre vypracovanie režimov komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií (Spravodajca FVTIR, MVT ČSR a SSR čiastka 6/1970).
*)
Zmluvu možno uzatvárať aj ako trojstrannú zmluvu, v ktorej jednou zo strán je aj generálny projektant.
*)
§ 20 a 21 zák. č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
**)
§ 14 až 16 zák. č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
***)
§ 2 ods. 2 zák. č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
†)
Zák. č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch a čiastka 1/1970 Ústredného vestníka ČSR.
†)