162/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1972 do 31.12.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

162
VYHLÁŠKA
Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
z 22. decembra 1970
o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe
Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podľa § 6 zák. č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, podľa § 31 ods. 1 zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a § 16 ods. 1 zák. č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky podľa § 395 Hosp. zák. č. 109/1964 Zb. ustanovujú:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné a spoločné ustanovenia
§ 1
Účel vyhlášky
(1)
Vyhláškou o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe (ďalej len „vyhláška“) sa sleduje vytvorenie podmienok na zabezpečenie dôsledného plnenia určených úloh bytovej výstavby.
(2)
Vyhláškou sa najmä dopĺňajú a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a ustanovujú niektoré ďalšie opatrenia v bytovej výstavbe.*)
§ 2
Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška sa vzťahuje na stavby komplexnej bytovej výstavby (§ 3 ods. 1) a stavby (objekty, prevádzkové súbory) komplexnú bytovú výstavbu podmieňujúce,**) pokiaľ sú podľa osobitných predpisov zabezpečované formou záväzných úloh; ustanovenia vyhlášky sa primerane použijú aj na stavby alebo ich časti vykonávané výhradne svojpomocou.
(2)
Účastníci výstavby sa môžu v jednotlivých prípadoch dohodnúť, že ustanovenia vyhlášky sa použijú v primeranom rozsahu aj na prípravu bytových a občianskych stavieb, prípadne ich častí uskutočňovaných dodávateľsky, ale nezabezpečovaných formou záväzných úloh.
§ 3
Základné pojmy
(1)
Komplexnou bytovou výstavbou sa podľa tejto vyhlášky rozumie sústredená aj rozptýlená výstavba
a)
bytových stavieb (objektov)
b)
stavieb (objektov, prevádzkových súborov) základnej technickej a občianskej vybavenosti.***)
(2)
Za sústredenú komplexnú bytovú výstavbu sa považuje výstavba územne i prevádzkove uceleného obytného súboru alebo jeho ucelenej časti, ktorá je realizovaná včítane základného technického a občianskeho vybavenia v súvislom časovom období, spravidla troj až štvorročnom.
(3)
Obytný súbor je súbor bytových objektov a ich základná technická a občianska vybavenosť. Za ucelenú časť obytného súboru sa pokladá taká jeho časť, ktorú možno uviesť do užívania samostatne.
DRUHÁ ČASŤ
Spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie
PRVÝ ODDIEL
Prípravná dokumentácia
§ 4
(ods. 1: k § 4 ods. 1 vyhl. č. 107/1966 Zb., poznámka pod čiarou sa v tomto ustanovení nepoužije, ods. 2: k § 9 ods. 1 vyhl. č. 107/1966 Zb., ods. 3: k § 5 ods. 4 vyhl. č. 107/1966 Zb., ods. 4: k § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 ods. 6 vyhl. č. 107/1966 Zb.)
(1)
Projektová úloha pri sústredenej komplexnej bytovej výstavbe sa spracúva na obytný súbor, prípadne na jeho ucelenú časť.*)
(2)
Ak je užívanie budovaného obytného súboru viazané na vybudovanie stavieb podmieňujúcich jeho užívanie, spracúva sa aj štúdia súboru stavieb, ktorá musí zahŕňať tak obytný súbor, ako aj podmieňujúce stavby.**)
(3)
Ako súčasť projektovej úlohy, príp. štúdie súboru stavieb sa vždy spracúvajú údaje a základné ukazovatele súhrnne charakterizujúce stavbu, prípadne súbor stavieb (ďalej len „súhrnné údaje stavby“).
(4)
Súčasťou projektovej úlohy, prípadne štúdie súboru stavieb sú vždy aj doklady o zmluvnom zabezpečení spôsobu a podmienok prevzatia a budúcej prevádzky (užívania) objektov občianskej a technickej vybavenosti medzi investorom a budúcimi prevádzateľmi (užívateľmi).***) Bez týchto dokladov sa projektová úloha, prípadne štúdia súboru stavieb nesmie schváliť.
§ 5
Dodávateľské organizácie uvedené v uzavretých (dohodnutých) režimoch komplexnej bytovej výstavby alebo ich návrhoch (ďalej len „režimy“) sú povinné na požiadanie spracovateľa projektovej úlohy zúčastniť sa na rokovaní o projektovej úlohe, prípadne štúdii súboru stavieb, poskytovať bezodplatne podklady (informácie) o svojich dodacích a výrobných možnostiach a v tejto súvislosti prerokovať koncepciu riešenia projektovej úlohy s jej spracovateľom, a to do 30 dní od prijatia požiadavky, ak nie je dohodnutá iná lehota zodpovedajúca významu, rozsahu a zložitosti stavby.
§ 6
(1)
Orgány a organizácie uvedené v § 7 ods. 1 vyhl. č. 107/1966 Zb. sú povinné spracovateľovi projektovej úlohy oznámiť do 30 dní od prijatia písomnej požiadavky doloženej potrebnými údajmi svoje stanoviská k nárokom stavby a jej prevádzky (užívania).
(2)
V prípadoch, keď došlo v priebehu prerokúvania projektovej úlohy (§ 7 ods. 2 vyhl. č. 107/1966 Zb.) v čiastkových stanoviskách orgánov národných výborov, príp. nimi riadených organizácií k rozporom, rozhodne ich na žiadosť investora orgán národného výboru alebo iný orgán spoločne nadriadený orgánom, medzi stanoviskami ktorých rozpor vznikol, prípadne orgán ním na to splnomocnený, a to do 30 dní.
(3)
Rozpory medzi stanoviskami orgánov a organizácií, z ktorých niektoré nepodliehajú národnému výboru, sa riešia rokovaním medzi nimi; rokovanie sa musí skončiť najneskôr do 30 dní od doručenia dožiadania investora. Ak nedôjde k odstráneniu rozporu v tejto lehote rokovaním, odstránia ho na dožiadanie investora nadriadené orgány po dohode najneskôr do 30 dní od doručenia dožiadania.
§ 7
Spolupráca účastníkov výstavby
Investor a dodávatelia uvedení v uzavretých (dohodnutých) režimoch, sú povinní na základe schválenej projektovej úlohy bez zbytočného odkladu uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, pokiaľ si riadnu prípravu nezabezpečili uzavretím zmluvy o spolupráci na organizačnej a projektovej príprave stavby.*) Dodávatelia a ich dodávatelia sú povinní postupovať obdobne. V zmluve sú organizácie povinné vždy určiť sankcie pre prípad nesplnenia prevzatých povinností.
DRUHÝ ODDIEL
Projektová dokumentácia
§ 8
Projektové podklady
(1)
Dodávateľ uvedený v režimoch je povinný poskytovať na spracovanie projektovej dokumentácie na žiadosť jej spracovateľa projektové podklady. Zodpovedá za ich správnosť a túto zodpovednosť nemôže vopred vylúčiť. Tú istú povinnosť a zodpovednosť majú ďalší dodávatelia voči dodávateľovi v režimoch uvedenému.
(2)
Projektovými podkladmi sú konštrukčno-technologické údaje, ktorými sú definované základné vlastnosti stavebných dielcov, konštrukcií, strojov a zariadení, ktoré sa pri výstavbe použijú, údaje o montáži a užívacích, prípadne prevádzkových podmienkach a rozpočtové a cenové podklady. Sú to najmä
- výkresy stavebných dielcov, stavebných konštrukcií, príp. konštrukčných sústav a ich technicko-fyzikálne parametre,
- výkresy stykov a spojov,
- statické výpočty stavebných dielcov, ich stykov a spojov s údajmi o výsledkoch predpísaných skúšok,
- potrebné výkresy nadväznosti na dopĺňajúce stavebné konštrukcie (osadenie okien, priečok, zábradlí a pod.),
- technologické a bezpečnostné údaje pre manipuláciu a montáž,
- požiadavky na úpravy stavebných dielcov alebo stavebných konštrukcií z hľadiska inštalácií,
- rozmerové náčrtky strojov a zariadení, základové plány, výkonové charakteristiky, pôsobiace sily, údaje o hlučnosti, pripájacie rozmery, kotvové výkresy, návrhy stavebných úprav, podklady na pružné uloženie strojov, váhy, tolerancie a pod.,
- zásady konštrukčného usporiadania a statického riešenia konštrukčných sústav,
- odkazy na technické normy,
- odkazy na preukazné skúšky, pokiaľ sú požadované technickými normami,
- odkazy na výsledky schválenia alebo hodnotenia**) pri výrobkoch podliehajúcich týmto úkonom,
- doklady o osvedčení alebo posúdení prevádzkovo nevyskúšaných výrobkov [§ 11 písm. c) a d)],
- kalkulácie „R“ položiek,
- ceny výrobkov zahŕňané do špecifikácií, pokiaľ nie sú uvedené v cenníkoch veľkoobchodných cien,
- údaje pre vypracovanie plánu organizácie výstavby,
- individuálne rozbory vedľajších rozpočtových nákladov.
(3)
Pri bežných stavebných dielcoch, štandardných konštrukciách, strojoch a zariadeniach je dodávateľ povinný poskytnúť podklady do 15 dní od doručenia požiadavky, pri neobvyklých a neštandardných v dohodnutých lehotách zabezpečujúcich odovzdanie projektu v termíne určenom v uzavretom (dohodnutom) režime.
(4)
Dodávateľ poskytuje projektové podklady bezodplatne. Ak projektové podklady musí ešte len spracúvať, napr. vykonaním konštrukčných prác, uhradí mu náklady na také práce podľa príslušných cenových predpisov ten, kto ich žiadal (objednávateľ), pokiaľ dodané podklady z dôvodov na strane objednávateľa sa v projekte nepoužijú, alebo dodávka pre stavbu sa nebude realizovať.
(5)
Povinnosť poskytovať projektové podklady splní dodávateľ, ak ide o projektové podklady uvedené v preukázateľne dostupných katalógoch a cenníkoch a vyhlásených typových podkladoch, tým, že odkáže na príslušný platný katalóg, cenník alebo typový podklad.
Spôsob spracovania projektu
§ 9
(1)
Projekt sa spracúva na základe schválenej projektovej úlohy a vydaného územného rozhodnutia, a to spravidla vo dvoch štádiách.
(2)
Na jednoduché stavby možno projekt spracovať až do konečného štádia naraz.
(3)
Ak sa projekt spracúva vo dvoch štádiách, možno ako súčasť súhrnného projektového riešenia spracovať projekt pre niektoré, najmä jednoduché objekty, prípadne prevádzkové súbory, až do konečného štádia.
(4)
Pokiaľ nedôjde k dohode o spôsobe spracovania projektu alebo o jeho obsahu v štádiu súhrnného projektového riešenia podľa odseku 1 až 3, je generálny projektant povinný spracovať súhrnné projektové riešenie v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 vyhlášky. Dohodou sa však nemožno odchýliť od spôsobu spracovania rozpočtov (§ 13).
(5)
Generálny projektant je povinný pripojiť k dvom vyhotoveniam odovzdávaného projektu určeným pre investora a dodávateľa ako doklad statický výpočet.
(6)
Ak v zmluve podľa § 7 nedôjde k inej dohode, je dodávateľ povinný prerokovať návrh projektu riešenia s generálnym projektantom najneskôr do 30 dní od jeho predloženia.
§ 10
Ak nedôjde k inej dohode, je investor povinný dodávateľovi odovzdať schválené súhrnné projektové riešenie stavby v troch vyhotoveniach, dokončený projekt v štyroch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie so statickým výpočtom, najneskôr v termínoch uvedených v režimoch. Ďalšie požadované vyhotovenia projektu je investor povinný dodávateľovi zabezpečiť v dohodnutých termínoch za odplatu.
§ 11
V projektoch komplexnej bytovej výstavby sa nesmú použiť výrobky, ktorých použiteľnosť nie je doložená:
a)
rozhodnutím štátnej skúšobne o schválení výrobku podliehajúceho schvaľovaniu podľa osobitných predpisov,*)
b)
rozhodnutím štátnej skúšobne o zaradení výrobku podliehajúceho povinnému hodnoteniu alebo nepovinne hodnoteného podľa osobitných predpisov**) do prvého alebo druhého stupňa akosti, alebo
c)
osvedčením výrobkov neuvedených pod písmenom a) a b) vydaným štátnou skúšobňou podľa osobitných predpisov,***) ak si to vyhradí investor v zmluve podľa § 7,
d)
znaleckým posudkom o výrobku, spracovaným ústavom alebo iným špecializovaným pracoviskom, v prípade, že pre odbor, do ktorého výrobok patrí, nie je určená štátna skúšobňa,†) ak si to investor vyhradí v zmluve podľa § 7.
§ 12
(1)
Súčasťou stavebnej časti sú tiež všetky stroje a zariadenia s výnimkou súborov strojov a zariadení, pre ktoré je v režime určený priamy vyšší dodávateľ.
(2)
Ministerstvá výstavby a techniky ČSR a SSR môžu na základe žiadosti príslušných ústredných orgánov nadriadených dodávateľom a vyjadrenia ústredného investora rozhodnúť, že funkciu generálneho projektanta môže prevziať dodávateľ stavebnej časti (stavby).
§ 13
Spôsob spracovania rozpočtov
(1)
Generálny projektant vypracuje podľa § 19, 20 a 24 vyhl. č. 107/1966 Zb. súhrnný rozpočet stavby včítane rekapitulácie rozpočtových nákladov (ďalej len „súhrnný rozpočet“) upravený podľa ďalších odsekov (a podľa vzoru v prílohe č. 1 vyhlášky).
(2)
Individuálny rozbor vedľajších rozpočtových nákladov pre súhrnný rozpočet je povinný vykonať a navrhnúť dodávateľ. Rozpočtové náklady na zariadenie staveniska sa určia globálnou metódou podľa § 28 ods. 2 písm. a) vyhl. č. 107/1966 Zb.; individuálnou metódou sa rozpočtové náklady na zariadenie staveniska určia naďalej, len
- ak na to dá na žiadosť ústredného orgánu dodávateľa súhlas Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo SSR,
- pri stavbách obytného súboru nadväzujúcich na predchádzajúcu stavbu toho istého obytného súboru, pre ktorú bola pred účinnosťou tejto vyhlášky dohodnutá individuálna metóda rozpočtových nákladov na zariadenie staveniska, ktorá zahŕňa aj zariadenie staveniska týchto ďalších stavieb.
(3)
Generálny projektant a dodávatelia sú povinní prerokovať návrh súhrnného rozpočtu najmä z hľadiska výstižnosti použitia rozpočtových ukazovateľov. Doklad o výsledku prerokovania je súčasťou projektu v štádiu súhrnného projektového riešenia, prípadne v konečnom štádiu. Dodávatelia sú povinní oznámiť svoje stanoviská generálnemu projektantovi do 30 dní od doručenia návrhu súhrnného rozpočtu.
(4)
V prípade, že generálny projektant spracoval rozpočty objektov a prevádzkových súborov podľa § 19 ods. 2 a § 24 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 107/1966 Zb. a dodávatelia sa nezaviažu vypracovať ponukové rozpočty sami podľa § 19 ods. 4 vyhl. č. 107/1966 Zb., je generálny projektant povinný vypracovať ako súčasť projektu aj návrhy odbytových rozpočtov objektov a prevádzkových súborov.*) Návrhy odbytových rozpočtov sú podkladom pre začatie konania o cene medzi investorom a jeho dodávateľmi za účasti generálneho projektanta. Konanie sa musí skončiť do 30 dní od doručenia návrhov odbytových rozpočtov.
(5)
Ak sa projekt spracúva podľa ustanovenia § 9 ods. 2 vyhlášky, zostavuje sa súhrnný rozpočet z odbytových rozpočtov a je súčasne súhrnným odbytovým rozpočtom.
(6)
Spory (rozpory), ku ktorým dôjde pri konaní o cene, riešia
- ak ide o určenie novej ceny, orgány určené osobitnými predpismi,**)
- ak ide o voľbu cenníkovej ceny, ústredné orgány nadriadené dodávateľovi a odberateľovi; ak medzi nimi nedôjde k dohode, príslušné ministerstvo výstavby a techniky.
(7)
Rovnako ako v predchádzajúcom odseku sa postupuje pri riešení sporov (rozporov) vzniknutých pri cenovom konaní medzi dodávateľmi a ich dodávateľmi. Do rozhodnutia sporu (rozporu) platia na účely fakturácie ceny obsiahnuté v návrhu rozpočtu. Zmeny cien vyplývajúce z rozhodnutia sporov je povinný premietnuť do rozpočtu dodávateľ a o výsledku opravy informovať ostatných účastníkov.
(8)
Pri dopracovaní projektu sa rozpočtová rezerva smie použiť najviac do 50 %. Pri realizácii je investor povinný vyžiadať si pred použitím rozpočtovej rezervy vyjadrenie generálneho projektanta.
§ 14
Posudzovanie a schvaľovanie prípravnej a projektovej dokumentácie
(1)
Štúdia súboru stavieb, projektové úlohy a projekty podliehajú odbornému posúdeniu a schváleniu.
(2)
Spôsob a lehoty odborného posudzovania a schvaľovania, ako aj pôsobnosť a postup orgánov a organizácií pri ňom určia osobitné predpisy.***)
(3)
Orgán odborne posudzujúci a schvaľujúci dokumentáciu využije predovšetkým súhrnné údaje stavby na overenie celkovej koncepcie, úrovne a správnosti technického a ekonomického riešenia a dodržania vzťahu k záväzným údajom a ukazovateľom sústavy technicko-hospodárskych ukazovateľov.
TRETIA ČASŤ
Povinnosti účastníkov výstavby
Štátny stavebný dozor
§ 15
(1)
Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu preskúmať projektovú dokumentáciu odovzdanú mu odberateľom.†)
(2)
Generálny projektant je povinný zamerať autorský dozor aj na kontrolu kvality vykonávaných prác a dodávok pre výstavbu a na zabezpečenie ich súladu s kvalitou predpokladanou projektom.
(3)
Investor je povinný výkonom technického dozoru zisťovať, či dodávky dochádzajúce na stavbu alebo vykonávané práce zabezpečujú kvalitu stavby predpokladanú projektom. Ak zistí opak, je povinný žiadať dodávateľa (napr. zápisom v stavebnom denníku) o bezodkladnú nápravu. V prípade, že ide o závady, ktoré by mohli samy osebe alebo v súhrne mať za následok sťaženie prevádzky (užívania) dokončenej stavby, je povinný požadovať od zodpovedných orgánov dodávateľa prerušenie prác, prípadne sám dať taký príkaz pracovníkom dodávateľa, ak zodpovedný orgán dodávateľa nie je dosiahnuteľný a ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
§ 16
(ods. 1 a 2: k § 33 a 34 vyhl. č. 144/1959 Ú. l.)
(1)
Stavebný úrad pri výkone štátneho stavebného dozoru zisťuje najmä, či pracovníci technického dozoru investora a autorského dozoru generálneho projektanta plnia povinnosti podľa predchádzajúcich odsekov. Ak zistí, že pracovníci technického dozoru investora a autorského dozoru generálneho projektanta neplnia riadne svoje povinnosti, vyzve investora, prípadne generálneho projektanta, aby urobili nápravu.
(2)
Stavebný úrad sa zameriava aj na to, ako sa zabezpečuje kontrola kvality dodávok dochádzajúcich na stavbu a prác, a ak zistí závady, vyzve zodpovedné orgány a organizácie urobiť nápravu. Ak tieto orgány a organizácie jeho výzvu neposlúchnu, stavebný úrad môže rozhodnutím vydať príkaz na zastavenie prác; o takom rozhodnutí podá správu krajskému národnému výboru, prípadne národnému výboru postavenému na roveň krajskému národnému výboru (ďalej len „krajský národný výbor“) a v závažných prípadoch aj príslušnému ministerstvu výstavby a techniky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 17
(1)
Organizácia, ktorá včas nesplní svoje povinnosti podľa § 5, § 6 ods. 1, § 8 ods. 3, § 9 ods. 6 a § 13 ods. 3 je povinná zaplatiť penále 1000,- Kčs za každý deň omeškania.
(2)
Na penále ustanovené v ods. 1 sa započítajú majetkové sankcie, ktoré je organizácia povinná platiť z toho istého dôvodu podľa Hospodárskeho zákonníka alebo iných právnych predpisov.
(3)
Pokiaľ lehoty určené orgánom v § 6 a § 14 ods. 2 vyhlášky pre splnenie povinnosti vyjadrenia alebo súčinnosti uplynú bez toho, žeby povinnosť bola splnená, predpokladá sa, že príslušný orgán nemá pripomienky, a návrhy, ku ktorým sa mal vyjadriť alebo na ktorých mal spolupracovať, platia v predloženom znení.
§ 18
(k § 44 a 45 vyhl. č. 107/1966 Zb., k § 3 ods. 4 vyhl. č. 153/1958 Ú. l.)
Súhrnné údaje stavby
(1)
Súhrnné údaje stavby sa spracúvajú podľa vzorov v prílohe č. 2
a)
ako súčasť podrobných územných plánov a štúdií súborov stavieb; pritom sa vypĺňajú len silno orámované časti;
b)
ako súčasť projektových úloh, projektov (projektov v štádiu súhrnného projektového riešenia) a ako súčasť záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby.
(2)
Za správnosť a úplnosť súhrnných údajov stavby zodpovedá orgán alebo organizácia príslušná zabezpečovať dokumentáciu uvedenú v predchádzajúcom odseku.
(3)
Súhrnné údaje stavby sú orgány alebo organizácie uvedené v ods. 6 povinné predkladať po schválení príslušnej dokumentácie, prípadne po vykonanom záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení dokončených stavieb v štyroch vyhotoveniach krajskému národnému výboru.
(4)
Krajský národný výbor zašle súhrnné údaje stavby vo dvoch vyhotoveniach národnému ministerstvu výstavby a techniky (z toho jedno vyhotovenie pre Federálny štatistický úrad) a v jednom vyhotovení Ministerstvu plánovania ČSR a SSR.
(5)
Podrobnosti o postupe pri spracovaní súhrnných údajov stavby určí podľa potreby ministerstva výstavby a techniky republík po dohode s Federálnym štatistickým úradom.
§ 19
Záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie dokončenej stavby je investor (užívateľ) povinný vykonať najneskôr do troch mesiacov po uvedení stavby do prevádzky (užívania).
§ 20
(1)
Pokiaľ sa jednotlivými ustanoveniami vyhlášky určujú práva alebo ukladajú povinnosti investorovi, rozumie sa tým aj iná organizácia, ktorú investor výkonom investorských funkcií poveril.
(2)
Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú ináč, je spracovateľ prípravnej a projektovej dokumentácie povinný prerokúvať s budúcim prevádzateľom (užívateľom) priebežne závažné otázky prípravy a uskutočňovania stavby, významné z hľadiska jej riadnej prevádzky (užívania).
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 21
(1)
Ku dňu účinnosti vyhlášky rozpracovaná prípravná dokumentácia sa dokončí podľa vyhlášky.
(2)
K tomu istému dňu rozpracovaná projektová dokumentácia sa dokončí v súlade s ustanoveniami § 8, 9, 10, 13 ods. 4 až 8 vyhlášky, a ak ku dňu účinnosti vyhlášky nebolo dokončené súhrnné projektové riešenie, aj v súlade s § 13 ods. 1 až 3.
§ 22
(1)
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
(2)
Ustanovenie § 11 písm. b), ktorým sa umožňuje použitie iba takých výrobkov, ktoré boli pri povinnom alebo nepovinnom hodnotení zaradené do prvého alebo druhého stupňa akosti, nadobudnú platnosť dňom, ktorý určí Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj po dohode s ministerstvami výstavby a techniky ČSR a SSR a s ministerstvami stavebníctva ČSR a SSR.
(3)
Ustanovenia § 11 písm. c) a d) platia pre projekty dokončené po 1. 1. 1972.
Minister výstavby a techniky ČSR:

Prof. Ing. Löbl DrSc. v. r.

I. námestník ministra výstavby a techniky SSR:

Ing. arch. Zibrín CSc. v. r.

Minister - predseda Federálneho výboru

pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Námestník hlavného arbitra ČSSR:

Brandejs v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 162/1970 Zb.
Smerný obsah súhrnného projektového riešenia komplexnej bytovej výstavby
Členenie:
A.
Sprievodná správa
B.
Súhrnné riešenie stavby
C.
Stavebná časť
D.
Technologická časť - len pre stavby zahŕňajúce prevádzkové zariadenia
E.
Rozpočet
F.
Plán organizácie výstavby
Pri zachovaní tohto členenia sa musí súhrnné projektové riešenie obmedziť na nevyhnutne potrebný rozsah zodpovedajúci druhu, významu, rozsahu a zložitosti stavby.
Jednotlivé časti obsahujú:
Časť A. Sprievodná správa
- Názov stavby, miesto, okres (kraj), názvy a adresy investora a generálneho projektanta
- Prehľad usporiadania súhrnného projektového riešenia
- Členenie stavby na objekty a príp. prevádzkové súbory
- Dodávateľský systém s uvedením vyšších a prípadne ďalších rozhodujúcich dodávateľov.
Časť B. Súhrnné riešenie stavby
1.
Ekonomické odôvodnenie
sa spracúva ako samostatný a oddeliteľný diel časti B; obsahuje
1.1
základnú charakteristiku stavby (názov a miesto stavby, účel a kapacitu zariadení, rozpočtový náklad, základnú charakteristiku urbanistického a architektonického riešenia, špecifikáciu hlavných objektov stavby a pod.);
1.2
odôvodnenie zvolenej varianty; obsahuje napríklad odôvodnenie
- rozsahu zemných prác, vplyvov stavby na okolie, záboru poľnohospodárskej pôdy, rozsahu podmieňujúcich investícií a pod.;
- navrhnutej koncepcie stavby, jej technického riešenia a jej väzby na vonkajšie komunikácie;
- navrhnutého riešenia zásobovania energiami a vodou a odkanalizovania;
- navrhnutého zastavovacieho plánu;
- navrhnutého riešenia objektov, použitých typových podkladov, navrhnutého vonkajšieho a vnútorného vybavenia a pod.;
1.3
prehľad a rozbor údajov a technicko-hospodárskych ukazovateľov; preukazuje ekonomickú efektívnosť stavby s odôvodnením prípadných odchýlok od ukazovateľov projektovej úlohy.
2.
Súhrnná technická správa
objasňuje celkové riešenie stavby a obsahuje najmä
2.1
- zásady celkového urbanistického a technického riešenia stavby;
- stručné odôvodnenie a opis staveniska s odkazom na uskutočnený výber staveniska, zhodnotenie a výsledky vykonaných prieskumných prác, pri rekonštrukcii jestvujúcich stavieb alebo pamiatkových objektov zhodnotenie stavu objektov z hľadiska stavebno-technického, príp. stavebno-historického;
- opis spôsobu napojenia stavby na dopravný systém, zásady riešenia dopravy na území stavby s bilanciou plôch potrebných na dopravné zariadenia, prípadne osobitných dopravných zariadení;
- hlavné zásady hrubej výškovej úpravy staveniska a hrubú bilanciu zemných prác, včítane údajov o skrývke ornice a mieste jej uskladnenia;
- opis úprav územia stavby, rekultivácie a sadových úprav včítane zriadenia ihrísk každého druhu, osvetlenia vonkajších plôch a pod.;
- údaje o podmieňujúcich investíciách a spôsob ich zabezpečenia;
- vyhodnotenie stavby z hľadiska hluku cestnej, železničnej a leteckej dopravy;
- vplyv prevádzky budovanej stavby na okolie, opis ochranných pásem každého druhu, včítane opatrení pre ich správnu funkciu a využitie;
- údaje o spôsobe zabezpečenia požiarnej ochrany podľa príslušných predpisov;
- odôvodnenie odchýlok riešenia oproti zásadám určeným vo východiskových podkladoch;
- opis riešenia prípadných osobitných zariadení CO a PO;
2.2
- opis spôsobu napojenia stavby na všetky druhy inžinierskych, energetických a spojových sietí s uvedením bilancií potreby vo vzťahu k výsledkom prieskumu a k jestvujúcim zariadeniam a so zásadami riešenia.
3.
Výkresy
3.11
Zastavovací plán (situácia) celej stavby, vypracovaný spravidla v mierke 1:1000 - 1:500
- svetové strany, smer a sila prevládajúcich vetrov;
- vyznačenie prieskumov staveniska (sondy, podzemná voda, inundačné, poddolované a zosuvné územie), pokiaľ toto nie je uvedené v osobitných výkresoch;
- doterajší stav polohove a výškove s označením pevných bodov a vyznačením pozemných a inžinierskych objektov (komunikácie, rozvody vody, plynu, kanalizácie, elektrické vedenie silnoprúdové a slaboprúdové, vykurovacie kanály a pod.) a označenie chránených objektov stavebných aj prírodných;
- navrhované zastavanie a napojenie pozemných a inžinierskych objektov so situačným určením všetkých križovatiek sietí a podchodov pod komunikáciami a úprav staveniska včítane demolícií;
- všetky rozmery určujúce veľkosť navrhovaného zastavania a jeho polohu na pozemku (vo vzťahu k polohovým a výškovým bodom, osám trás komunikácií a pod.);
- situačné vyznačenie peších a parkových komunikácií, ihrísk, drobnej architektúry a zelene;
- vyznačenie výškových kót prvých podlaží nad terénom a kót upraveného terénu pri vstupoch a rohoch objektov;
- označenie ochranných pásem hygienických a bezpečnostných vzdialeností;
- označenie hlukových pásem (cestnej, železničnej a leteckej dopravy) včítane vyznačenia náletových kužeľov;
- názvy priľahlých jestvujúcich priestorov (ulíc, námestí a pod.), prípadne čísla parciel a blokov;
- legenda jednotlivých objektov (typ);
- vyznačenie plochy zastavaných a nezastavaných pozemkov v m2 a v %;
- situačné vyznačenie objektov CO a PO.
3.12
Koordinačný plán s vyznačením všetkých sietí a s riešením spôsobu ich križovania, príp. s vyznačením osobitných opatrení vyvolaných križovaním.
3.13
Pri stavbách, ktoré ovplyvňujú pohľadové a priestorové vytváranie krajiny, mesta, sa vypracujú perspektívne alebo panoramatické pohľady (event. fotografie modelov), objasňujúce architektonické riešenie.
3.14
V prípade potreby sa vypracujú základné schémy (zásobovania vodou, kanalizácie, zásobovania elektrinou, rozvodu pary alebo horúcej vody a pod.), ktoré možno účelne zlučovať, prípadne zakresľovať do zastavovacieho plánu alebo nahrádzať tabuľkami.
4.
Doklady
Prikladá sa najmä výpis zo zápisnice o schválení projektovej úlohy, územné rozhodnutie o umiestnení stavby a doklady o prerokovaní súhrnného projektového riešenia s príslušnými orgánmi a organizáciami a s dodávateľom stavby.
Časť C. Stavebná časť
1.
Pozemné objekty
1.1
Architektonicko-stavebné riešenie
1.11
Technická správa
- zásady funkčného, technického, architektonického a výtvarného riešenia; uvádzajú sa najmä výsledky prieskumných prác, spôsob založenia objektov, opis nosných konštrukcií, požiadavky na vonkajšie a vnútorné vybavenie; prípadné odchýlky od schválených typových podkladov a doklad o ich povolení;
- charakteristika objektov z hľadiska hygieny a bezpečnosti i ochrany zdravia pri práci a navrhované opatrenia;
- stručný opis osvetlenia, vetrania a klimatizácie s uvedením hlavných údajov;
- pri kovových konštrukciách opis statického systému, osobitné požiadavky na ochranu proti korózii a pod.;
- pri rekonštrukciách pamiatkových objektov obsahuje aj riešenie z hľadiska pamiatkovej ochrany a z hľadísk umelecko-historických.
1.12
Výkresy (spravidla 1 : 200)
- pôdorysy vyjadrujú stavebno-architektonickú dispozíciu vo väzbe na modulovú sieť, obsahujú najmä rozhodujúce rozmery hlavných konštrukcií včítane základov podľa predbežného statického výpočtu, výškové kóty podlaží, podest a pod., označenie miestností podľa účelu (v legende) a ich plošné výmery, podlahy a obklady s charakteristickým opisom, druh izolácií proti zemnej vlhkosti, tlakovej agresívnej vode, obrysove hlavné vnútorné zariadenie, pokiaľ ovplyvňuje dispozíciu;
- rezy; vyznačujú sa schematicky nosné konštrukcie včítane základov, výškové kóty jednotlivých podlaží, ríms, hrebeňov, vstupov a okolitého terénu prirodzeného aj upraveného, vo vzťahu k úrovni prvého podlažia, pre ktoré sa udá aj nadmorská výška;
- pohľady s udaním akosti a druhu omietky a farby; povrch prirodzeného a upraveného terénu objektu; kóty jednotlivých podlaží, ríms, hrebeňov, vstupov, prirodzeného aj upraveného terénu;
- pri kovových a iných konštrukciách prehľadné výkresy;
- doplnkové výkresy; spracúvajú sa podľa potreby ako perspektíva, axonometria, panoramatický pohľad, interiéry s určením farieb náterov a malieb, osobitné štúdie, napr. akustiky, osvetlenia, tepelného sálania a pod.
Dokumentácia strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebnej časti, sa spracúva obdobne ako v časti D.
1.2
Zdravotnotechnická inštalácia a požiarny vodovod
1.21
Technická správa
Udáva spotrebu vody, plynu, množstvo splaškov a prevádzkové podmienky (tlak, rýchlosť, ročná aj špičková spotreba) a odôvodňuje pripojenie na vonkajšie siete.
1.22
Výkresy
- do pôdorysu (obvykle suterén) sa zakreslia schematicky ležaté rozvody i so strojovým zariadením; stavebné úpravy, ako ryhy, drážky a priestupy, sa nekreslia;
- do pôdorysu stavebných výkresov sa schematicky zakreslia umývadlá, záchody, inštalačné jadrá a pod.
1.23
Zoznam hlavných zariadení
Uvádza sa súhrnne za objekt.
1.3
Vykurovanie
1.31
Technická správa
Uvedie sa potreba tepla s udaním média a parametrov; rieši možnosť napojenia na zdroj alebo na vonkajší rozvod a systém regulačného zariadenia; odôvodňuje voľbu systému.
1.32
Výkresy
Do pôdorysu (obvykle suterén) sa zakreslí schematicky horizontálny rozvod; do pôdorysu podlaží sa schematicky zakreslia vykurovacie telesá. V prípade, že objekt obsahuje kotolňu alebo výmenníkovú stanicu, spracuje sa schéma a dispozičné riešenie tohto zariadenia obdobne ako v časti D-1.12.
1.33
Zoznam hlavných zariadení sa uvedie súhrnne za objekt; pre zabudovaný zdroj sa spracúva obdobne ako v časti D-1.13.
1.4
Bleskozvody
1.41
Technická správa
Obsahuje stručný opis s uvedením miestnych uzemňovacích podmienok.
1.42
Výkresy
Spracúvajú sa schematicky, a to len pri zložitých ochranných zariadeniach (keď sa napr. použijú Faradayove klietky, ochranné siete na stožiaroch a pod.); uzemňovacie dosky sa vyznačujú len značkami v pôdorysoch.
1.43
Zoznam zariadení sa spracúva len pri zložitých ochranných zariadeniach.
1.5
Vzduchotechnické zariadenia
1.51
Technická správa
Uvedie sa opis prevádzky a základné údaje a charakteristika zariadení so stručným odôvodnením volených výkonov, východiskové parametre na výpočet zariadení, regulačný systém a dôležité údaje o nevyhnutných stavebných opatreniach, bilancia spotrieb energie a látok a charakteristika z hľadiska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
1.52
Výkresy
Dispozície zariadení, priestorové umiestnenie strojov, konštrukcií, panelov, rozvádzačov, kanálov a potrubí s uvedením profilov a s kótami hlavných rozmerov vo vzťahu k stavebnej konštrukcii a ostatným zariadeniam.
1.53
Zoznam strojov a zariadení so základnými parametrami a charakteristikou a hrubou váhou
- izolácie sa uvedú súhrnne s odhadom výmer.
1.6
Vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody
1.61
Technická správa
Obsahuje údaje o voľbe prúdových sústav a napätia, o celkovej spotrebe a prehľad spotrieb v jednotlivých prúdových sústavách, prípadné požiadavky na riadenie, blokovanie, ovládanie a pod., druh osvetlenia s údajmi požadovanej intenzity, využiteľnosť jestvujúcich zdrojov alebo opis zdroja napájania, druh prostredia, stupeň dôležitosti dodávky, druh zemnenia s údajmi o miestnych uzemňovacích podmienkach a charakteristiku z hľadiska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
1.62
Výkresy
Schéma rozvodu včítane rozvádzačov, dispozície so zakreslenými združenými trasami rozvodov a umiestnením rozvádzačov, s vyznačením druhov a informatívnych rozmerov trás, rozmiestnenia a druhu svietidiel.
1.63
Zoznam zariadení obsahujúci jednotlivé položky investičných dodávok (rozvádzače, skrinky, transformátory a pod.) s uvedením počtu jednotiek a základných technických údajov.
1.7
Vnútorné oznamovacie a slaboprúdové rozvody
1.71
Technická správa
Obsahuje opis a odôvodnenie koncepcie riešenia s väzbou na verejné zariadenia (napojenie na verejnú telefónnu sieť, príp. sieť drôtového rozhlasu alebo iné zariadenia, napr. rozvod televízneho signálu), návrh na umiestnenie sústreďovacieho bodu miestneho rozvodu v bytovom objekte, jeho plochu a stručný opis rozvodov. V zložitých prípadoch sa pripojí grafické vyjadrenie, napr. pomocou prehľadových schém, tabuliek a pod.
1.72
Výkresy
Schéma rozvodov s pripojením na sústreďovacie body, dispozície so zakreslenými rozvodmi s vyznačením ich typov, rozmiestnenie vývodov, príp. prístrojov.
1.73
Zoznam zariadení doplnený o tabuľku udávajúcu počet a druh oznamovacích a slaboprúdových prístrojov v jednotlivých miestnostiach a priestoroch s odkazom na spôsob ich napájania.
2.
Inžinierske objekty
(komunikácie, úprava terénu a spevnenie plôch, objekty na zásobovanie vodou, energiou a pod., napr. vodovody, kanalizácie, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, parovody, plynovody a pod.)
2.1
Stavebno-technické riešenie
(okrem svetelných, silnoprúdových a vonkajších oznamovacích rozvodov)
2.11
Technická správa
- opis objektov (rozvodov) a pomocných zariadení;
- vyhodnotenie výsledkov prieskumných prác a prípadne výskumných prác;
- opis funkčného a technického riešenia; uvedie sa najmä spôsob založenia objektu, opis použitých konštrukcií a zariadení na základe výpočtov a pod., prípadne ďalšie údaje objasňujúce riešenie; požiadavky na vybavenie;
- úprava príslušného režimu povrchových a podzemných vôd;
- osobitné požiadavky na postup prác;
- osobitné požiadavky na prevádzku zariadení, údaje o množstve dopravovaných materiálov, látok alebo energie, ich vlastnostiach, doprave, skladovaní, rozvode, čistení a pod.;
- charakteristika objektu z hľadiska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a navrhované opatrenia;
- zoznam typizovaných objektov a ich častí.
2.12
Výkresy
- situačný výkres navrhovaného objektu alebo jeho zakreslenie do zastavovacieho plánu s označením výšok a nadviazaním na súradnicovú sieť;
- zoznam a vyznačenie pevných smerových i výškových bodov;
- pozdĺžne profily v primeranej mierke; pozdĺžne profily sa nemusia dokladať pri elektrorozvodoch a podružných trasách vodovodov a plynovodov;
- vzorové priečne rezy;
- charakteristické priečne rezy spravidla v mierke 1 : 100 vystihujúce hrubý rozsah zemných prác a technických úprav (pri podzemných rozvodoch sa nekreslia);
- pôdorysy, rezy a pohľady atypických objektov objasňujúce funkčné, technické a výtvarné riešenie objektov;
- celkové výkresy provizórnych premostení, komunikácií, vodných brázd, preložiek, diaľkových vedení, ďalej objektov určených na demolíciu alebo adaptáciu včítane provizórnych zariadení dotknutých navrhovaným objektom;
- spôsob zakladania objektov so situáciou a charakteristické rezy; návrh konštrukcie záchytky;
- celkový výpočet kubatúry zemných prác (prípadne so schémou pohybu zemín).
2.2
Vonkajšie svetelné a silnoprúdové rozvody
2.21
Technická správa
- údaje, kde sa začína a končí rozvod;
- voľba prúdových sústav a napätí;
- údaje inštalovaných výkonov napájaných miest;
- druh prostredia;
- kategorizácia dodávky elektriny podľa ČSN;
- druh uzemnenia s údajmi miestnych uzemňovacích podmienok;
- skratové pomery s údajmi výsledkov výpočtov a s uvedením východiskových parametrov; ochrany proti skratu;
- úbytky na napätí, straty na výkone s údajmi výsledkov výpočtov s uvedením východiskových parametrov.
2.22
Výkresy
- jednopólová schéma hlavného rozvodu včítane zdrojov a údajov o prenose energie;
- situácia vonkajších rozvodov zakreslená obvykle v zastavovacom pláne s jednočiarovým vyjadrením priebehu trás, prípadne káblových kanálov a využitých podchodov (priechodov) včítane nárokov na vstupy do objektov; vyznačenie druhu a rozmiestnenia svietidiel vonkajšieho osvetlenia.
2.23
Zoznam zariadení obsahuje jednotlivé položky investičných dodávok s uvedením počtu jednotiek a základných technických jednotiek.
2.3
Vonkajšie oznamovacie rozvody
2.31
Technická správa
- opis a odôvodnenie celkovej koncepcie riešenia s väzbou na verejné alebo iné zariadenia; v zložitých prípadoch sa môže technická správa doplniť grafickým vyjadrením, napr. pomocou prehľadových schém, tabuliek a pod.;
- stručný opis rozvodov;
- hodnota útlmu k najvzdialenejšiemu účastníkovi;
- charakteristika z hľadiska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2.32
Výkresy
- spoločná schéma všetkých vonkajších oznamovacích rozvodov doplnená údajmi o typoch a kapacite káblov;
- situácia zakreslená obvykle v zastavovacom pláne; obsahuje trasy jednotlivých rozvodov s vyznačením križovania s inými rozvodmi, podchodov a priechodov cez komunikácie, vstupu do objektov (k sústreďovacím bodom vnútorného rozvodu) a údajmi o spôsobe uloženia káblov.
2.33
Zoznam zariadení
Zoznam káblov s údajmi dĺžok.
3.
Špecifikácia dodávok s dlhou dodacou lehotou
Špecifikácia dodávok a prác, ktoré treba vzhľadom na ich dlhé dodacie lehoty a na plánovanú lehotu výstavby zabezpečiť vopred. Špecifikáciu odovzdá generálny projektant investorovi v dohodnutom rozsahu a termíne.
Poznámka:
Pokiaľ sa v pozemných a inžinierskych objektoch navrhujú stroje a zariadenia vyvolávajúce hluk a otrasy, obsahuje príslušná technická správa vždy aj spôsob riešenia zabezpečujúci, aby hodnoty hlučnosti a otrasov boli v súlade s príslušnými predpismi.
Časť D. Technologická časť
Technologická časť súhrnného projektového riešenia sa spracúva len pri stavbách zahŕňajúcich prevádzkové zariadenie (súhrn strojov a zariadení), ktoré má charakter prevádzkového súboru (§ 2 ods. 3 vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb).
Technologická časť sa spracúva pre prevádzkové súbory, a to podľa ich priestorovej súvislosti. Prevádzkové súbory umiestnené v bezprostrednej nadväznosti na iné prevádzkové súbory sa riešia spoločne jednou schémou a dispozíciou s jednoznačným vymedzením rozsahu jednotlivých prevádzkových súborov.
Každá technická správa obsahuje charakteristiku prevádzkového súboru z hľadiska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; v zmysle poznámky k časti C obsahuje aj spôsob riešenia zabezpečujúci, aby hodnoty hlučnosti a otrasov boli v súlade s príslušnými predpismi; obsahuje aj osobitné požiadavky na údržbu z technologického a prevádzkového hľadiska.
Pri prevádzkových súboroch budovaných na výrobu niektorej z energií je výroba tejto energie považovaná za technológiu a príslušná časť projektu sa spracuje ako pre výrobné zariadenie.
Pri iných prevádzkových súboroch alebo ich častiach, ako sú transformovne a spínacie stanice, vzduchotechnické zariadenia a pod., sa príslušná časť projektu spracuje primerane ako pre prevádzkové súbory výrobných zariadení.
1.1
Výrobné (prevádzkové) zariadenie
1.11
Technická správa
- charakteristika prevádzkového súboru, množstvo ročnej výroby, fond pracovného času, projektovaná kapacita zariadenia;
- opis technológie výroby;
- potreba hlavných a pomocných surovín, ich zdroje a spôsob zásobovania, množstvo odpadových látok a ich zneškodnenie;
- rozpis energií a vody; uvedie sa druh a množstvo energií a vôd, ich zdroje a spôsob zásobovania, hlavné spotrebiče, inštalované výkony, výpočtové a špičkové zaťaženia odberu elektriny, kategorizácia spotreby určená podľa platnej ČSN;
- prehľad zamestnancov;
- požiadavky na dopravu do a z prevádzkového súboru;
- sklady a medzisklady surovín, prevádzkových hmôt, polovýrobkov, výrobkov a odpadov.
1.12
Výkresy
- technologická schéma; vyjadruje technologický postup;
- dispozičná schéma; vyznačuje vzájomné prepojenie všetkých strojov, zariadení a meracie a regulačné obvody; tam, kde je to účelné, možno obe schémy nahradiť jedinou schémou;
- dispozície strojov a zariadení (pôdorysy a potrebné rezy spravidla v mierke 1 : 200); vyjadruje návrh priestorového rozmiestnenia hlavných strojov a zariadení uvedených v schéme, a to v podrobnosti potrebnej na určenie celkovej plochy a priestorov, vo vzťahu k stavebnej konštrukcii, k zásadnému určeniu väzieb na vonkajšie rozvody a inžinierske siete.
1.13
Zoznam strojov a zariadení
Obsahuje hlavné stroje a zariadenia v tomto usporiadaní:
- stroje a zariadenia sa uvedú v členení na prevádzkové jednotky, príp. základné jednotky; pri každej položke sa uvedú technické údaje; pre neštandardné stroje sa v prípade potreby uvedú východiskové technické údaje; pokiaľ je v zozname uvedený prevádzkovo nevyskúšaný stroj, musí sa ako taký označiť;
- kovové konštrukcie, ktoré sú súčasťou technologického zariadenia; uvedie sa názov a váha;
- potrubia včítane príslušenstva a armatúry; uvedú sa súhrnne podľa druhu materiálu celkovou váhou v tonách určenou odborným odhadom;
- izolácie sa uvedú súhrnne v členení podľa druhu materiálov izolácií s odhadom výmer;
- nátery sa uvedú súhrnne s odhadom výmer.
Poznámka:
(Platí pre spracovanie všetkých zoznamov strojov a zariadení)
a)
pre neštandardné stroje a zariadenia a kovové konštrukcie sa môžu východiskové technické údaje uviesť na osobitných výkresoch alebo opisoch, ktoré tvoria prílohu zoznamu strojov a zariadení;
b)
oddelene sa uvádza
- inventár uhrádzaný z investičných prostriedkov,
- stroje a zariadenia z tuzemska zabezpečované investorom priamo,
- stroje a zariadenia z dovozu;
c)
zoznam strojov a zariadení predstavuje súčasne špecifikáciu čiastkového rozpočtu prevádzkového súboru.
1.2
Meranie, regulácia a automatizácia
1.21
Technická správa
- opis a odôvodnenie koncepcie sledovania a riadenia prevádzky, súvislosti meracích, regulačných a ovládacích obvodov s výrobným postupom;
- charakteristika prevádzky a prostredia;
- charakteristické údaje meraných a regulovaných médií s údajmi o hlavných konštrukčných materiáloch;
- technické údaje a parametre jednotlivých obvodov s opisom funkcií.
1.22
Výkresy
- kópia dispozície strojov a zariadení uvedená v diele (1.12) výrobné zariadenie s vyznačením hlavnej zbernej trasy;
- kópia schémy (dispozičnej) uvedenej v diele (1.12) výrobné zariadenie, prípadne schémy meracích a regulačných obvodov a hlavných automatizačných obvodov;
- dispozície dozorní, panelov, ovládacích pultov, prístrojových skríň v dozorniach aj v prevádzkach s udaním hlavných rozmerov.
1.23
Zoznam strojov a zariadení
- súpis prístrojov súhrnne po skupinách podľa základných typov;
- súpis meracích a regulačných obvodov s udaním diaľkových prenosov;
- panely, pulty, skrine a ochranné skrine s hlavnými rozmermi, ako aj všetky zariadenia investičného charakteru meracích ústrední a veliteľní sa uvedú samostatne.
1.3
Prevádzkový rozvod silnoprúdu
1.31
Technická správa
- údaje, kde sa začína a končí rozvod;
- voľba prúdových sústav a napätia a spôsob napájania;
- údaje o celkovej spotrebe a prehľad spotreb v jednotlivých prúdových sústavách rozčlenených podľa napätí;
- prípadné osobitné prevádzkové a predpisové podmienky a ich riešenie;
- druh prostredia;
- stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie;
- zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženia a dotyku, uzemnenia a pod.;
- opis spôsobu kompenzácie účinníka;
- zásady blokovania, ovládania, merania a signalizácie;
- skratové pomery až po prípojnice hlavných (úsekových) rozvádzačov.
1.32
Výkresy
- prehľadová schéma prepojenia rozvádzačov bez dimenzovania ochrán; zakreslia sa hlavné rozvádzače až po prípojnice podružných rozvádzačov alebo až k miestam pripojenia samostatne napojovaných výrobných zariadení s ich označením a s vyznačením prúdových sústav a udaním skratových pomerov;
- dispozície so zakreslenými združenými trasami rozvodov začínajúc od hlavného rozvádzača až po podružné rozvádzače s uvedením druhu a rozmerov rozvádzačov a informatívnych rozmerov združených trás;
- schémy rozvádzačov (jednopólové) s označením jednotlivých vývodov, použitých prístrojov bez dimenzovania poistiek a tepelných ochrán a bez udania druhu a prierezov vodičov a vývodov; na prípojniciach sa vyznačí prúdová sústava; ďalej sa uvedie druh rozvádzača a jeho hlavné rozmery.
1.33
Zoznam strojov a zariadení členený podľa objektov
- obsahuje jednotlivé položky investičných dodávok, t. j. rozvádzače (druh, prúdovú sústavu, menovitý prúd prípojníc, počet polí pre v. n., skratovú odolnosť), prípadné transformátory od 30 kVa;
- pri montážnych prácach sa uvedú len súhrnne položky základného montážneho materiálu podľa odborného odhadu.
1.4
Verejné telefónne ústredne
1.41
Technická správa
- voľba typov a druhov zariadení, výpočet hodnôt zaručujúcich prevádzku navrhnutých zariadení, odôvodnenie odchýlok od projektovej úlohy;
- požiadavky na prostredie a na stavebno-technické úpravy;
- opis neštandardných zariadení, ich funkcie včítane potrebných parametrov;
- opis usporiadania prevádzky a počet zamestnancov;
- možnosti ďalšieho rozšírenia a riešenia núdzovej prevádzky;
- riešenie uzemnenia.
1.42
Výkresy
- funkčná bloková schéma (prehľadová);
- prehľadová schéma oznamovacej siete (pokiaľ to povaha investície vyžaduje);
- skupinový plán;
- káblový plán;
- dispozície strojov a zariadení včítane prúdových zdrojov vo vhodnej mierke; vyjadruje rozmiestnenie strojov a zariadení, dĺžky a typy stojanových radov s kótovaním jednotlivých zariadení vzájomne a od stavebných konštrukcií, včítane silových vývodov a osvetľovacích telies; pri prúdových zdrojoch sa uvedú údaje o spotrebe a výkone zariadení;
- pri neštandardných zariadeniach schematický náčrt zariadení s návrhom usporiadania výstroja;
- situačný výkres uzemnenia zariadení;
- orientačné obsadenie medziľahlých rozvodov a hlavného rozvodu.
1.43
Zoznam strojov a zariadení
obsahuje súpis strojov, zariadení a náhradných dielov s uvedením cenníkových čísel zariadení, počtu kusov a cien; súpis sa člení podľa výrobcov.
Poznámka:
a)
v rámci prevádzkového súboru verejnej telefónnej ústredne sa projektuje káblové spojenie medzi hlavným rozvodom a káblovňou včítane roštu, a to na konečnú kapacitu ústredne;
b)
pri pobočkových ústredniach sa technická správa aj výkresová časť spracujú zjednodušene, primerane funkcii, typu a kapacite ústredne. Spojovacie vedenie medzi zvislou stranou hlavného rozvodu a pobočkovými stanicami sa rieši ako súčasť vnútorného oznamovacieho rozvodu.
Časť E. Rozpočet
Súhrnný rozpočet k súhrnnému projektovému riešeniu s rozpočtami jednotlivých objektov, prevádzkových súborov, ostatných dodávok a nákladov
1.
Súhrnný rozpočet stavby k súhrnnému projektovému riešeniu sa spracúva v skladbe predpísanej § 20 vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb na tlačive č. 1 jej prílohy. Rekapitulácia nákladov podľa jednotlivých hláv (tlačivo č. 2) sa spracúva na upravenom formulári, ktorý je pripojený.
2.
Rozpočtové náklady prevádzkových súborov a objektov (hlava II a III súhrnného rozpočtu) sa určujú podľa miery technickej vyjasnenosti projektu v štádiu súhrnného projektového riešenia spôsobom uvedeným v § 24 vyhlášky č. 107/1966 Zb.
3.
Náklady na projektové práce (hlava I) sa určujú na podklade cenníka projektových prác.*) Práce geodetické a kartografické, inžiniersko-geologické, hydrogeologické a ostatné prieskumné práce sa oceňujú podľa príslušných cenníkov.
4.
Stroje, zariadenia, náradie a inventár investičného charakteru (hlava IV), pokiaľ nie sú súčasťou prevádzkových súborov a objektov, sa rozpočtujú platnými veľkoobchodnými cenami. Takto určené náklady sa doplnia o náklady na mimostaveniskovú a vnútrostaveniskovú dopravu včítane nákladov na konečné osadenie výrobkov.
5.
Rozpočtové náklady umeleckých diel (hlava V) sa určujú buď na základe ich predbežného ocenenia alebo na základe ukazovateľov nákladov obdobných vyprojektovaných a realizovaných stavieb s orientačným prihliadnutím na koeficienty obsiahnuté vo vykonávacích pokynoch býv. Štátnej komisie pre techniku k uzneseniu vlády č. 355/1965.
6.
Vedľajšie rozpočtové náklady (hlava VI) sa určujú buď ustanovenými percentnými sadzbami k určenej základni alebo rozpočtovými ukazovateľmi odvodenými z obdobných už vyprojektovaných a realizovaných stavieb, príp. podrobnejším spôsobom na podklade individuálnych rozborov vypracovaných podľa záväzných predpisov a smerníc. Náklady na zariadenie staveniska sa určia výhradne globálnou metódou podľa § 28 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 107/1966 Zb. a predpisov na ňu nadväzujúcich a výnimočne individuálnou metódou (§ 13 ods. 2).
7.
Ostatné náklady (hlava VII) sa určia podľa všeobecne platných cenových alebo osobitných predpisov pre jednotlivé druhy nákladov (do stĺpca č. 12 a 14 pripojeného tlačiva patria z tejto hlavy len náklady zo stĺpca f + g súhrnného rozpočtu. Do stĺpca 16 a 18 sa však zahŕňajú úplné náklady hlavy VII).**)
8.
Rozpočtová rezerva (hlava VIII) sa určuje dohodou investora a generálneho projektanta percentnou prirážkou k súčtu rozpočtových nákladov objektov a prevádzkových súborov. Percentná prirážka sa dohodne v rozmedzí od 3 % do 7 %. Ak je súčasťou stavby rekonštrukcia alebo adaptácia jestvujúceho objektu, určí sa pri tomto objekte rezerva v rozmedzí od 5 % do 10 %. Pri určení výšky rozpočtovej rezervy sa postupuje podľa § 34 ods. 2 vyhlášky č. 107/1966 Zb.
9.
Náklady nezahŕňané do ceny základných prostriedkov (hlava IX súhrnného rozpočtu) sa určia podľa všeobecne platných cenových predpisov platných pre ich jednotlivé druhy.*) Rozpočtové náklady na priamu aj dodávateľskú inžiniersku činnosť sa určujú podľa cenníka inžinierskych činností.**)
Časť F. Plán organizácie výstavby
1.
Technická správa
- charakteristika staveniska a priľahlej oblasti z hľadiska organizácie výstavby s využitím výsledkov prieskumných prác;
- celková kapacita sociálneho a hlavného prevádzkového zariadenia staveniska podľa podkladov dodávateľov investora; menovite sa uvedú
a)
trvalé objekty projektovanej stavby, ktoré sa vybudujú v predstihu tak, aby ich mohli dočasne užívať dodávatelia ako zariadenie staveniska,
b)
jestvujúce objekty a zariadenie investora, ktoré investor poskytne za odplatu dodávateľom na dočasné užívanie ako zariadenie staveniska,
c)
dočasné objekty zariadenia staveniska, ktoré platí investor mimo globálu na zariadenie staveniska (mimoglobálne objekty investora);
- zoznam dočasných objektov osobitne rozpočtovaných (mimoglobálne objekty zariadenia staveniska);
- údaje o spôsobe zabezpečenia vody a energií na uskutočňovanie stavby s ohľadom na potrebu uvedenú dodávateľovi investora;
- pri výstavbe za prevádzky jestvujúcich objektov a zariadení údaje o potrebe koordinácie postupu stavby s ohľadom na ich prevádzku;
- likvidácia zariadenia staveniska.
2.
Výkresy
2.1
Kópia zastavovacieho plánu stavby so zakreslením objektov
zariadenia staveniska, ktorých náklady nie sú obsiahnuté v prirážkach na zariadenie staveniska, s vyznačením voľných plôch určených na zariadenie staveniska, obvodu staveniska včítane dislokovaných stavenísk, všetkých vstupov a vjazdov a so zakreslením depónií ornice a zvyšného výkopku, prípadne zemníkov zriadených na účely stavby.
2.2
Dokumentácia objektov zariadenia staveniska, najmä
rozpočtovaných (mimoglobálne objekty zariadenia staveniska).
3.
Časový plán stavby
3.1
Graf postupu ďalších projektových prác po súhrnnom projektovom riešení.
3.2
Graf postupu uskutočňovania stavby od predpokladaného začatia do odovzdania a prevzatia v členení na prevádzkové súbory a objekty včítane objektov zariadenia staveniska uhrádzaných investorom v rozvrhnutí do jednotlivých kalendárnych rokov (na prvý kalendárny rok v kvartáloch) s termínmi:
- odovzdávania staveniska dodávateľom investora;
- začatia a ukončenia výstavby objektov, prípadne stavebnej pripravenosti na začatie montáže prevádzkových súborov;
- začatia a skončenia montážnych prác jednotlivých prevádzkových súborov;
- komplexných skúšok príslušných prevádzkových súborov a uvedenia stavby, príp. ich prevádzkovo ucelených častí do prevádzky; časový priebeh skúšobnej prevádzky;
- uvedenia staveniska do pôvodného alebo dohovoreného stavu (likvidácia globálnych objektov zariadenia staveniska, rekultivácia pozemkov a pod.).
3.3
Časové rozvrhnutie finančných objemov (spolu a z toho stavebnej a technologickej časti stavby).
4.
Doklady
o prerokovaní plánu organizácie výstavby s dodávateľmi investora.
K prílohe č. 1 vyhl. č. 162/1970 Zb.
Vzor tlačiva č. 2
Príloha č. 2
SÚHRNNÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE STAVBY KOMPLEXNEJ BYTOVEJ VÝSTAVBY
SÚHRNNÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE STAVBY KBV - technická a občianska vybavenosť
Vzor 03
SÚHRNNÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE STAVBY
Vzor 04
*)
Predpisy, ktorých ustanovenia sú vyhláškou dotknuté, sa uvádzajú v jednotlivých ustanoveniach vyhlášky v skrátenej forme takto: vyhl. č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb - ako vyhl. č. 107/1966 Zb.,
vyhl. č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku - ako vyhl. č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), vyhl. č. 153/1958 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní - ako vyhl. č. 153/1958 Ú. l. (Ú. v.),
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení noviel - ako Hosp. zák.
**)
Pokyny č. 5 ministerstva výstavby a techniky ČSR ze dne 22. 12. 1969 pro sestavování režimů komplexní bytové výstavby na tříletá období (Spravodajca FVTIR, MVT ČSR a SSR čiastka 1-2), registrované v čiastke 4/1970 Zbierky zákonov, a smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 1. 7. 1970 pre vypracovanie režimov komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií (Spravodajca FVTIR, MVT ČSR a SSR čiastka 6/1970).
***)
Směrnice ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 1/1970 ze dne 5. 3. 1970 o soustavě technickohospodářských ukazatelů pro stavby obytných souborů, bytovou výstavbu v rozptylu a technickou a občanskou vybavenost výstavby rodinných domků, registrované v čiastke 33/1970 Zbierky zákonov, smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR č. 2367/70 z 30. 6. 1970 o sústave THU pre bytovú výstavbu s technickou a občianskou vybavenosťou.
*)
V prípade, že sa v súvislosti s obytným súborom (prípadne jeho ucelenou časťou) budujú zariadenia občianskeho alebo technického vybavenia, ktoré sa podľa THU nezahŕňajú do komplexnej bytovej výstavby, vypracúva sa na tieto stavby samostatná projektová úloha.
**)
Směrnice ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 25 ze dne 30. 11. 1970 o určování investic podmiňujících komplexní bytovou výstavbu (Ústredný vestník čiastka 11/1970, reg. v Zb. zák. čiastka 37/1970), smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 30. 11. 1970 o určovaní investícií podmieňujúcich komplexnú bytovú výstavbu (Spravodajca FVTIR a MVT ČSR a SSR čiastka 1/1971).
***)
Zmluvy sa uzatvárajú podľa ustanovenia desiatej časti Hosp. zák.
*)
Zmluvu možno uzatvárať aj ako trojstrannú zmluvu, v ktorej jednou zo strán je aj generálny projektant.
**)
§ 16 až 18 a § 20 zák. č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
*)
§ 20 a 21 zák. č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
**)
§ 14 až 16 zák. č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
***)
§ 2 ods. 2 zák. č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
†)
Zák. č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch a čiastka 1/1970 Ústredného vestníka ČSR.
*)
Spôsob zostavenia a ocenenia týchto rozpočtov sa spravuje aj ustanoveniami vl. nar. č. 168/1969 Zb.
**)
§ 45 vyhl. Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách v znení vyhlášky Českého cenového úradu č. 74/1969 Zb. a vyhlášky Slovenského cenového úradu č. 89/1969 Zb.
***)
Postup pri predkladaní, posudzovaní a schvaľovaní dokumentácie stavieb ustanoví Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj.
†)
*)
Cenník projektových prác bol vydaný úpravou č. 5/1967 Štátnej komisie pre techniku pod č. 39192/III-22/67.
**)
Podrobná náplň rozpočtových nákladov hlavy VII a IX je uvedená vo výklade býv. Štátnej komisie pre techniku k niektorým ustanoveniam (týkajúcim sa rozpočtovania) vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb. Musí byť v súlade s vyhláškou Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov (č. 102/1966 Zb.). Výklad bol publikovaný v Spravodajcovi MSv č. 6/1967 z 24. 3. 1967.
*)
Pozri druhú poznámku pod čiarou na str. 724.(Pozn. redakcie - druhá poznámka pod čiarou na str. 724 znie: „Podrobná náplň rozpočtových nákladov hlavy VII a IX je uvedená vo výklade býv. Štátnej komisie pre techniku k niektorým ustanoveniam (týkajúcim sa rozpočtovania) vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb. Musí byť v súlade s vyhláškou Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov (č. 102/1966 Zb.). Výklad bol publikovaný v Spravodajcovi MSv č. 6/1967 z 24. 3. 1967.")
**)
Cenník inžinierskych činností bol vydaný úpravou č. 3/1967 býv. Štátnej komisie pre techniku pod č. 47424/III-2/1967. Náklady na predprojektovú prípravu a inžiniersku činnosť sa pri družstevnej byt. výstavbe financujú z investičných účtov stavebných bytových družstiev v ŠBČS (opatrenie ústredia ŠBČS č. 352/7770/67 z 23. 4. 1967).