150/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1970
o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. 1
Zrušuje sa
Ministerstvo plánovania Slovenskej socialistickej republiky,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky a
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej socialistickej republiky.
Čl. 3
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov doterajšieho Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky prechádzajú na orgány, prípadne organizácie, ktoré určí vláda Slovenskej socialistickej republiky.
Čl. 4
(1) Zrušuje sa
a)
zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1969 Zb. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky,
b)
nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 48/1970 Zb. o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou,
c)
§ 7 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.
(2)
V § 60 ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch sa slová „Ústrednej komisie ľudovej kontroly“ nahradzujú slovami „Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky“.
Čl. 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.