141/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 28. prosince 1970,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
Ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy a ostatními příslušnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 9 zákona o pojišťovnictví č. 82/1966 Sb., ve znění zákona č. 162/1968 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, se mění takto:
V § 5 písm. b) se poslední položka rozděluje do dvou řádek, které zní:
„ - pícniny na orné půdě ........................ 2,-
- ostatní pícniny ............................. 1,-“.
Čl. II
V příloze k vyhlášce se doplňuje seznam socialistických zemědělských organizací, na které se podle § 3 vyhlášky vztahuje zákonné pojištění, takto:
"6. Sempra, oborový podnik, Praha;
7.
Podnik pro šlechtění drůbeže, oborový podnik, Chrustenice."
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.
Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.